1090/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 22 § 1 mom. samt 24 och 25 § som följer:

22 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut och ett förhandsbeslut om vuxenutbildningsstöd får söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden får söka ändring hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.


24 §
Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 22 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till prövning, om det har funnits vägande skäl till förseningen.

25 §
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Utbildningsfonden som gäller vuxenutbildningsstöd grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden på yrkande av fonden eller en part undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet får ändring sökas enligt 22 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden eller av försäkringsdomstolen som gäller vuxenutbildningsstöd grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av fonden eller en part undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Efter att ha yrkat att ett i 1 eller 2 mom. nämnt beslut skall undanröjas kan fonden, tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt avbryta utbetalningen av stödet eller betala det enligt sitt yrkande.

Ansökan om undanröjande av ett beslut skall göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall fonden pröva ärendet på nytt. Fonden kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Också besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet får ändring sökas enligt 22 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

De ansökningar om undanröjande som avses i 25 § 1 mom. och som är anhängiga vid försäkringsdomstolen när denna lag träder i kraft avgörs av försäkringsdomstolen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 182/2006
ShUB 33/2006
RSv 167/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.