1080/2006

Given i Helsingfors den 1 december 2006

Lag om ändring av 31 och 32 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 31 § och 32 § 1―4 mom., av dem 31 § sådan den lyder i lagarna 341/1997 och 1117/1997 samt 32 § 4 mom. sådant det lyder i lag 305/1999, som följer:

31 §
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som har meddelats av Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden och som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för studiestöd på yrkande av parten, Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden undanröja beslutet, till den del beslutet gäller något annat än statsborgen för studielån, och förordna ny behandling av ärendet.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för studiestöd eller försäkringsdomstolen gett grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på yrkande av parten, Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden undanröja beslutet, till den del beslutet gäller något annat än statsborgen för studielån, och förordna ny behandling av ärendet.

Om Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden yrkar att ett beslut skall undanröjas, kan den genom ett interimistiskt beslut ställa in utbetalningen av förmånen eller betala denna enligt sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om undanröjande av ett beslut skall göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan som gjorts även efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för studiestöd och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet får ändring sökas enligt 29 §.

32 §
Besvärsnämnden för studiestöd

Besvärsnämnden för studiestöd har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla, en vice ordförande med uppdraget som bisyssla samt fyra andra medlemmar med uppdraget som bisyssla. Vice ordföranden och medlemmarna har personliga suppleanter. Medlemmarna i nämnden handlar under domaransvar.

Statsrådet utnämner ordföranden med uppdraget som huvudsyssla tills vidare och de övriga medlemmarna samt deras suppleanter för tre år i sänder på framställning av undervisningsministeriet. Om en plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. Om medlemmarnas rätt att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt vad som föreskrivs om innehavare av domartjänster. Ordföranden och vice ordföranden skall ha behörighet för domartjänst. Av de övriga medlemmarna skall två ha god kännedom om högskolestudier och två god kännedom om allmänbildande studier eller yrkesinriktade studier efter grundskolan.

Besvärsnämnden för studiestöd kan vara indelad i sektioner. Närmare bestämmelser om nämnden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för studiestöd tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs särskilt. Det som i 38 § i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om muntlig förhandling i förvaltningsdomstol på begäran av part gäller även verkställande av muntlig behandling i besvärsnämnden för studiestöd. I ett ärende som hör till besvärsnämndens för studiestöd behörighet tillämpas inte bestämmelserna om extraordinärt ändringssökande i 11 kap. i förvaltningsprocesslagen. I fråga om förfarandet vid undanröjande av beslut gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i förvaltningsprocesslagen bestäms om besvär.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

De ansökningar om undanröjande enligt denna lags 31 § 1 mom. som är anhängiga vid försäkringsdomstolen när denna lag träder i kraft avgörs av försäkringsdomstolen.

RP 125/2006
KuUB 10/2006
RSv 138/2006

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.