1077/2006

Given i Helsingfors den 29 november 2006

Handels- och industriministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av centralen för turistfrämjande

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994 och fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som centralen för turistfrämjande prissätter på företagsekonomiska grunder är följande prestationer som utförs på beställning eller annars på uppdrag av någon:

1) sakkunnig-, konsult- och planeringstjänster,

2) publikationer, undersökningar, utredningar och förlagstjänster med undantag av sådana fall där prestationerna direkt stöder den avgiftsfria verksamheten hos centralen för turistfrämjande,

3) informationstjänster

4) utbildnings- och seminarieevenemang,

5) användning av personalen för tjänsteuppdrag såsom utbildnings-, planerings- eller andra expertuppgifter utanför förvaltningen, med undantag av sådana fall där detta direkt stöder den avgiftsfria verksamheten hos centralen för turistfrämjande

6) tillhandahållande av verksamhetslokaler och anordningar samt ämbetsverksservice och kontorstjänster för utomstående och

7) övriga tjänster som hör till centralen för turistfrämjandes verksamhetsområde

De prestationer som skall prissättas på företagsekonomiska grunder omfattar dessutom försäljningen av annonser i kampanjpublikationer samt sådana tjänster som centralen för turistfrämjande i samband med samfinansierade mässor och kampanjer utför på beställning eller annars på uppdrag av någon som deltar i dessa evenemang

1 a §
Särskilda prestationer

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar centralen för turistfrämjande med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och förblir i kraft till slutet av 2009.

Denna förordning tillämpas på de prestationer som har beställts efter att denna förordning trätt i kraft.

Helsingfors den 29 november 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Industriråd
Matti Pietarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.