1066/2006

Given i Helsingfors den 1 december 2006

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 13 § 4 mom., 18 § 2 och 3 mom., 26 § 1 mom., 39 och 40 § samt 48 § 1 mom. samt

fogas till 15 § ett nytt 2 mom., till 26 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―7 mom. blir 3―8 mom., och till lagen nya 40 a―40 l § som följer:

13 §

Grundfonden kan betalas tillbaka med stöd av 39 § 1 mom., om grundfonden nedsätts i syfte att utbetala medel till grundfondsandelsägarna, med stöd av 113 § 2 mom., om banken upplöses, eller om en grundfondsandelsägare med stöd av 71 §, 83 § 2 mom. eller 89 § 5 mom. har rätt till inlösning av grundfondsandelen.

15 §

Egna grundfondsandelar som innehas av en sparbank medför inte några rättigheter i sparbanken.

18 §

En sparbank eller dess dotterföretag får inte mot vederlag förvärva en annan sparbanks grundfondsandelar eller moderbankens grundfondsandelar. Ett avtal som strider mot detta förbud är ogiltigt.

Bestämmelser om en sparbanks rätt att förvärva och inlösa egna grundfondsandelar finns i 40 a―40 1 §.

26 §

Principalmötet beslutar om ökning av grundfonden på förslag av styrelsen. Genom principalernas beslut, i vilket nämns maximiantalet grundfondsandelar av olika slag som skall tecknas, vederlagets minimi- och maximibelopp samt bemyndigandets giltighetstid, kan styrelsen bemyndigas att besluta om en ökning av grundfonden i dess helhet eller till vissa delar. Bemyndigandet kan vara i kraft högst fem år.

I ett beslut om nyemission skall nämnas

1) det belopp med vilket grundfonden skall ökas eller det lägsta och det högsta beloppet för ökningen,

2) av vilka slag de nya grundfondsandelarna är, om det i banken finns eller kan finnas grundfondsandelar av olika slag,

3) vem som har rätt att teckna grundfondsandelar,

4) teckningstiden samt den kortare tid, minst en månad från teckningstidens början, inom vilken de som har rätt att teckna grundfondsandelar kan utöva sin rätt,

5) en grundfondsandels nominella belopp samt det belopp som skall betalas för andelen,

6) den tid inom vilken grundfondsandelarna skall betalas,

7) den grund enligt vilken de grundfondsandelar bjuds ut till teckning för vilka teckningsrätten inte har använts inom utsatt tid, samt den grund enligt vilken grundfondsandelarna vid överteckning skall fördelas, om inte sparbankens styrelse ges beslutanderätt i dessa frågor.


39 §

Grundkapitalet och grundfonden kan nedsättas i syfte att täcka förluster enligt fastställd balansräkning till den del som avsättningarna och reserverna, det fria egna kapitalet och reservfonderna inte förslår. Grundfonden kan dessutom nedsättas i syfte att utbetala medel till grundfondsandelsägarna.

Vid nedsättning av grundkapitalet och grundfonden iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 26 §. Vid nedsättning av grundfonden i syfte att utbetala medel till grundfondsandelsägarna, iakttas i tillämpliga delar dessutom vad som föreskrivs i 73―76 §.

Grundfonden nedsätts genom sänkning av grundfondsandelarnas nominella belopp eller genom ogiltigförklaring av grundfondsandelar. Då grundfondsandelarnas nominella belopp sänks skall stadgarna ändras på motsvarande sätt.

40 §

Beslut om nedsättning av grundkapitalet, reservfonden och grundfonden förfaller, om det inte anmäls för registrering inom en månad.

Vid nedsättning av grundkapitalet, reservfonden eller grundfonden får beslut om vinstutdelning fattas under de tre år som följer efter registreringen av nedsättningen endast med tillstånd av registermyndigheten, om inte de ovan nämnda posterna av det egna kapitalet sammanlagt har ökats med minst nedsättningsbeloppet. I fråga om registermyndighetens tillstånd gäller i tillämpliga delar 73 § 3 mom. och 74 §. Vad som i de nämnda lagrummen föreskrivs om borgenärer skall vid tillämpningen av detta moment inte tillämpas på insättare.

40 a §

En sparbank kan i enlighet med denna lag besluta

1) att förvärva egna grundfondsandelar (förvärv),

2) att en grundfondsandelsägare skall överlåta sina grundfondsandelar till sparbanken vederlagsfritt eller mot vederlag (inlösen).

I sparbankens stadgar kan i enlighet med 40 g § bestämmas om sparbankens rätt eller skyldighet att förvärva eller lösa in grundfondsandelar.

Om förvärv eller inlösen genomförs så att grundfonden nedsätts, iakttas dessutom vad som föreskrivs i 39 §. De förvärvade eller inlösta grundfondsandelarna skall samtidigt ogiltigförklaras.

Då grundfondsandelar förvärvas eller löses in med fritt eget kapital, kan för förvärv eller inlösen användas endast sådant fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning som har uppkommit efter inrättandet av grundfonden.

40 b §

Vad som i 40 d―40 g § föreskrivs om förvärv och inlösen skall inte tillämpas då sparbanken

1) i enlighet med 60 § 3 mom. övertar ett aktiebolag i sin ägo och på grundval av fusionen får en egen grundfondsandel som tillhör aktiebolaget i sin ägo,

2) löser in en grundfondsandel i enlighet med 71 § 1 mom.,

3) på auktion köper en egen grundfondsandel som utmätts för sparbankens fordran,

4) får en egen grundfondsandel vederlagsfritt.

40 c §

Sparbanken kan behålla, avyttra eller ogiltigförklara egna grundfondsandelar som den har förvärvat, löst in eller fått på annat sätt.

I 40 j § föreskrivs om avyttring och i 40 k § om ogiltförklaring. I 40 l § föreskrivs om skyldigheten att avyttra eller ogiltigförklara egna grundfondsandelar som har förvärvats eller lösts in i strid med denna lag.

40 d §

Beslut om förvärv och inlösen av sparbankens egna grundfondsandelar fattas av principalmötet på förslag av styrelsen. I fråga om möteshandlingar samt framläggande och sändande av dem gällar i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 26 §.

Genom principalernas beslut, i vilket nämns maximiantalet grundfondsandelar av olika slag som skall förvärvas, vederlagets minimi- och maximibelopp samt bemyndigandets giltighetstid, kan styrelsen bemyndigas att besluta om ett förvärv i dess helhet eller till vissa delar. Bemyndigandet kan vara i kraft högst 18 månader. Egna grundfondsandelar kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

40 e §

Om det från sparbankens synpunkt finns vägande ekonomiska skäl, kan egna grundfondsandelar förvärvas och lösas in i något annat förhållande än grundfondsandelsägarnas andelsinnehav (riktat förvärv och riktad inlösen). Vid bedömningen av godtagbarheten i fråga om riktat förvärv och riktad inlösen skall särskilt avseende fästas vid förhållandet mellan det vederlag som erbjuds och andelens gängse pris. Principalmötets beslut skall fattas med sådan kvalificerad majoritet som avses i 9 §. Detsamma gäller ett bemyndigande som innebär att styrelsen får förvärva och lösa in andelar och som inte utesluter styrelsens rätt att besluta om riktat förvärv eller riktad inlösen.

Egna andelar kan lösas in i något annat förhållande än grundfondsandelsägarnas andelsinnehav endast med samtliga grundfondsandelsägares samtycke. Dessutom kan i stadgarna tas in ett sådant inlösenvillkor som avses i 40 h §.

Om styrelsen föreslår att principalmötet skall besluta om riktat förvärv eller riktad inlösen eller att principalmötet skall bemyndiga styrelsen att förvärva andelar utan att utesluta styrelsens rätt att besluta om riktat förvärv, skall detta nämnas i möteskallelsen.

40 f §

I förvärvs- och inlösenbeslutet skall nämnas

1) om det är fråga om förvärv eller inlösen,

2) det antal eller maximiantal andelar av olika slag som beslutet avser,

3) hos vem andelarna förvärvas eller löses in och vid behov i vilken ordning samt, när det är fråga om ett riktat förvärv, motiveringen till att det finns vägande ekonomiska skäl enligt 40 e § för det riktade förvärvet,

4) den tid inom vilken de andelar som förvärvet avser skall erbjudas banken eller den dag då inlösen sker,

5) det vederlag som skall betalas för andelarna och motiveringen till bestämmande av vederlaget samt, om vederlaget består av annan egendom än pengar, en utredning om egendomens värde,

6) betalningstiden för vederlaget,

7) hur förfarandet påverkar sparbankens eget kapital.

40 g §

Grundfondsandelsägare som enligt ett förvärvsbeslut har rätt att sälja sin andel till sparbanken skall innan den tid som utsatts för erbjudande av andelen till banken börjar löpa informeras om beslutet på samma sätt som en kallelse till principalmöte utfärdas. Samtidigt skall det ges information om hur och inom vilken tid grundfondsandelsägarna kan utnyttja sin rätt.

Sådan information som avses i 1 mom. behöver inte ges om

1) motsvarande information ingår i kallelsen till det principalmöte som skall besluta om förvärvet eller finns tillgänglig på ett principalmöte som grundfondsandelsägaren deltagit i och som beslutar om förvärvet, eller om

2) motsvarande information offentliggörs på det sätt som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989).

Innehållet i förvärvsbeslutet och de i 26 § 5 mom. avsedda handlingarna om sparbankens ekonomiska ställning skall hållas tillgängliga för grundfondsandelsägare som avses i 1 mom. i denna paragraf under den tid inom vilken andelarna skall erbjudas banken. Denna skyldighet finns dock inte, om banken har offentliggjort en i 6 kap. i värdepappersmarknadslagen avsedd anbudshandling av vilken motsvarande information framgår.

40 h §

I sparbankens stadgar kan bestämmas att sparbanken har rätt eller skyldighet att förvärva eller lösa in egna grundfondsandelar.

I stadgarna skall då anges

1) om det är fråga om förvärv eller inlösen,

2) om sparbanken har rätt eller skyldighet att förvärva eller lösa in andelar,

3) vilka andelar bestämmelsen gäller och, vid behov, i vilken ordning andelarna skall förvärvas eller lösas in,

4) vilket förfarande som skall iakttas,

5) vilket vederlag som skall betalas för andelarna eller på vilka grunder vederlaget skall räknas ut,

6) vilka medel som kan användas för betalning av vederlaget.

Inlösenvillkoret kan gälla sådana grundfondsandelar som givits ut innan villkoret tagits in i stadgarna endast med dessa grundfondsandelsägares samtycke.

Beslutet om förvärv eller inlösen av egna grundfondsandelar på det sätt som avses i denna paragraf fattas av sparbankens styrelse. Om förvärv eller inlösen av andelar sker genom nedsättning av grundfonden, fattas beslutet dock av sparbankens principalmöte.

40 i §

Ett sådant beslut om förvärv eller inlösen av egna grundfondsandelar får inte fattas att det sammanlagda antalet egna grundfondsandelar som innehas av banken eller som utgör pant i enlighet med 35 § i kreditinstitutslagen, och de grundfondsandelar i moderbanken som innehas av sparbankens dottersammanslutning kommer att överstiga en tiondel av samtliga andelar.

40 j §

Principalmötet beslutar med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 26 § om avyttring av egna grundfondsandelar som innehas av sparbanken.

Genom principalernas beslut, i vilket nämns maximiantalet grundfondsandelar av olika slag som skall avyttras, bemyndigandets giltighetstid samt vederlagets minimi- och maximibelopp, kan styrelsen bemyndigas att besluta om avyttrande i dess helhet eller till vissa delar. Bemyndigandet kan vara i kraft högst fem år.

40 k §

Styrelsen kan besluta att ogiltigförklara egna grundfondsandelar som innehas av sparbanken. Ogiltigförklaringen skall utan dröjsmål anmälas för registrering. Andelarna är ogiltiga när anmälan har registrerats.

Grundfonden skall nedsättas med det belopp som motsvarar de ogiltigförklarade andelarnas nominella belopp, dock så att grundfondens belopp skall vara minst lika stort som det sammanlagda beloppet av grundfondsandelarnas nominella belopp. Det belopp som motsvarar nedsättningen av grundfonden överförs från grundfonden till reservfonden.

40 l §

Egna grundfondsandelar som har förvärvats eller lösts in i strid med denna lag skall avyttras utan obefogat dröjsmål, dock senast ett år efter förvärvet.

Om den sammanlagda andelen egna grundfondsandelar som innehas av en sparbank och dess dottersammanslutningar överstiger en tiondel av samtliga andelar till följd av att andelarna har förvärvats på ett sådant sätt som avses i 40 b §, skall de andelar som överstiger den nämnda andelen avyttras inom tre år från förvärvet.

Om grundfondsandelarna inte har avyttrats inom den tid som anges i 2 mom., skall de förklaras ogiltiga. Grundfondsandelar som innehas av sparbanken skall förklaras ogiltiga före sådana grundfondsandelar i moderbanken som innehas av en dottersammanslutning.

48 §

Förvaltningsrådet skall övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av sparbanken och ge principalmötet sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen samt om styrelsens förslag som avser inrättande, ökning eller nedsättning av grundfonden och förvärv, inlösen eller avyttring av sparbankens egna grundfondsandelar. Styrelsen och verkställande direktören skall ge förvaltningsrådet och dess medlemmar de upplysningar som dessa anser vara nödvändiga för skötseln av sitt uppdrag. En medlem av förvaltningsrådet skall begära upplysningarna vid förvaltningsrådets sammanträde. I stadgarna kan bestämmas att förvaltningsrådet beslutar om ärenden som avser en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller en väsentlig ändring av sparbankens organisation. Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 145/2006
EkUB 13/2006
RSv 136/2006

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.