1060/2006

Given i Helsingfors den 1 december 2006

Lag om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 85 a § 1 mom. 8 punkten, sådan den lyder i lag 1071/2002, samt

fogas temporärt till 85 a § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1265/1997 och 727/1998 samt i nämnda lag 1071/2002, nya 9 och 10 punkter som följer:

85 a §

För försäljning av följande tjänster samt försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor skall i skatt betalas 8 procent av skattegrunden:


8) sådana konstverk som avses i 79 c §, i fråga om annan verksamhet än import dock endast när säljaren är upphovsmannen eller hans rättsinnehavare eller, tillfälligt, en annan näringsidkare än en sådan skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § 3 mom.,

9) frisertjänster,

10) små reparationstjänster, som avser reparation av cyklar, skor och lädervaror samt kläder och hushållslinne, inbegripet lagning och ändring.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och är i kraft till utgången av 2010.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer under lagens giltighetstid.

RP 119/2006
FiUB 19/2006
RSv 143/2006

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.