1059/2006

Given i Helsingfors den 1 december 2006

Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 21 december 2000 om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000) 2 § 4 punkten,

ändras 2 § 3, 13 och 14 punkten och 7 § 1 mom., av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1037/2003, samt

fogas till 2 § en ny 15 punkt som följer:

2 §
Undantag

Denna lag tillämpas inte på


3) elleveransavtal och avtal om leverans av fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, naturgas eller gas som ersätter naturgas,


13) ett avtal som ingåtts för minst tio år, genom vilket staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund beställer en helhetsservice som gäller skötsel av allmän väg, järnväg, hamn eller isbrytning,

14) entreprenadavtal som gäller skötsel av allmänna vägar, gator och andra motsvarande allmänna områden och som har ingåtts för minst tre år,

15) serviceavtal som gäller färjetrafik och som har ingåtts för minst tre år.

7 §
Giltighet

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av 2009.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På avtal som har ingåtts innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 190/2006
FiUB 26/2006
RSv 162/2006

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.