1054/2006

Given i Helsingfors den 29 november 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 § och bilagan i kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 7 december 2005 om Fordonsförvaltningscentralens avgifter (1010/2005) 3 § och bilagan som följer:

3 §
Avgift för besiktningsverksamheten

Fordonsförvaltningscentralen tar ut av koncessionshavarna en i 24 a § i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/ 1998) avsedd avgift för besiktningsverksamhet för varje besiktning som utförts månaden innan, till ett belopp av 1,30 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 29 november 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Bilaga

A V G I F T S T A B E L L
2 § I AVGIFTSFÖRORDNINGEN
1. Typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter
1.1 EG- eller E-typgodkännande av en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet eller utvidgning av godkännande 450 euro
1.2 Nationellt typgodkännande av en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet 350 euro
1.3 Nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/typ) 500 euro
1.4 Nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/version) 250 euro
1.5 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/utvidgning) 375 euro
1.6 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/version) 250 euro
1.7 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/överförd version) 15 euro
1.8 Annat arbete som avser typgodkännande (pris/arbetsdag) 725 euro/arbetsdag
eller 100 euro/h
- reseersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän
1.9 Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i ATJ-systemet (pris/ansökan, dvs. grundavgift) 5 euro
1.10 Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i ATJ-systemet (pris/version) 80 euro
1.11 Ändring eller korrigering av typuppgifterna (grundavgift) 60 euro
1.12 Ändring eller korrigering av typuppgifterna (pris/version) 20 euro
1.13 Annat utredningsarbete och annan korrigering av uppgifterna (pris/h) 100 euro
1.14 Övervakning av att produktionen överensstämmer med kraven samt tillsyn över tekniska tjänster 725 euro/arbetsdag
eller 100 euro/h
1.15 Återkallande av godkännande 60 euro
1.16 Nationellt typgodkännande av fordonsmodell 625 euro
1.17 Nationellt typgodkännande av modellseriens följande modeller 310 euro
1.18 Typregisterutdrag 80 euro
1.19 Ändring som gjorts i typuppgifterna med hjälp av programkörning 350 euro
2. Fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och andra godkännanden än sådana som avses i 1 punkten
2.1 Tillstånd till undantag som gäller fordons utrustning, konstruktion eller användning på väg 340 euro
2.2 Korrigering av tillståndsuppgifterna 60 euro
2.3 Andra fordonstekniska tillstånd, intyg, utlåtanden eller motsvarande 60 euro
2.4 Beviljande av tillstånd för ADR-besiktningar 25 euro
3. Prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter
3.1 Tillstånd som gäller installation och reparation av trafikförnödenheter 100 euro
3.2 Påminnelsebrev för återkallningskampanj/st 5 euro
4. Bilinteckningsprestationer
4.1 Fastställande av bilinteckning 125 euro
4.2 Andra beslut som gäller inteckningsärenden 75 euro
4.3 Gravationsbevis 40 euro
4.4 Gravationsbevis för företag
- för en förfrågning gällande företagsinteckning av Patent- och registerstyrelsen tas ut en i dess avgiftsbeslut fastställd avgift
5. Fordonsregistreringsprestationer
5.1 Registreringstjänster
a) Registreringsprestation, registreringsanmälan utan bilaga 10,70 euro
b) Registreringsprestation, registreringsanmälan med bilaga 15 euro
c) Registreringstjänst som utförs som timarbete 45 euro
d) Registreringsintyg som skrivits ut med anledning av en korrigering av de tekniska uppgifterna (pris/fordon) 10,70 euro
5.2 Specialregistreringstjänster
a) Förhandsanmälan 3 euro
b) Ny utskrift av förhandsanmälningsintyg 10 euro
c) Exportregistrering 50 euro
d) Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter 10,70 euro
e) Förflyttningstillstånd 15 euro
f) Intyg som berättigar till användning av tullskyltar 30 euro
g) Korrigering av beslut om beviljande av specialtecken 23 euro
h) Registrering av diplomatbilar 10,70 euro
5.3 Registreringsskyltar
a) Registreringsskylt för fordon 6,50 euro
b) Special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskyltar 8,50 euro
c) Registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd skylt eller som av annat skäl tillverkats separat 8,50 euro
d) Undantag från antalet registreringsskyltar 25 euro
e) Registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon 6,50 euro
6. Körkortsprestationer
6.1 Körkort 13,50 euro
6.2 Kortvarigt körkort 13,50 euro
6.3 Tillfälligt körkort 8 euro
7. Prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina
7.1 Beslut som gäller godkännande av en övningsbana 200 euro
7.2 Bekräftande av en undervisningsplan som används i förarundervisningen 70 euro
7.3 Teoriprov 17 euro
7.4 Muntligt teoriprov 34 euro
7.5 Körprov med fordon av klass A1, A, T, B, C eller C1 36 euro
7.6 Körprov med ett fordon av klass BE, D1 eller D 50 euro
7.7 Hanteringsprov gällande fordon av klass A1 eller A 15 euro
7.8 Hanteringsprov gällande fordon av klass E 25 euro
7.9 Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen 32 euro
7.10 Inspektion för godkännande av bilskola 60 euro
- reseersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän
7.11 Körprov med en tung fordonskombination av klass E 55 euro
8. Prestationer och beslut som hänför sig till utbildning för körtillstånd och körtillstånd för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen
8.1 ADR-utbildningstillstånd 70 euro
8.2 ADR-körtillståndsprov 28 euro
8.3 Beviljande, förnyande, ändring eller dubblettexemplar av ADR-körtillstånd 36 euro
8.4 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för ett transportslag 190 euro
8.5 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för två transportslag 230 euro
8.6 Tilläggsavgift för specialisering på flera än en ämnesgrupp 42 euro/ämnesgrupp
8.7 Dubblettexemplar av examensintyg 25 euro
9. Intyg
9.1 Intyg över betald skatt 6 euro
- expeditionsavgift 2,50 euro
9.2 Andra intyg som inte prissatts separat 10,70 euro
9.3 Avgift för CEMT-intyg 16,50 euro/intyg
10. Prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet
10.1 Utbildningstillstånd enligt utbildningsperiod 170 euro
10.2 Examensavgift/elev 70 euro
11. Koncessioner för besiktning
11.1 Behandling av koncessionsansökan eller ansökan om bisysslotillstånd 700 euro
11.2 Förnyande av koncession eller bisysslotillstånd 168 euro
12. Handlingar
12.1 Utskrift ur fordonstrafikregistret 6,50 euro
12.2 Kopia av arkivdokument 13 euro
12.3 Skriftlig utredning av fordonet 28 euro
13. Färdskrivarkort
13.1 Förarkort 108 euro
13.2 Företagskort 108 euro
13.3 Verkstadskort 108 euro
13.4 Kontrollkort 108 euro
14. Internationella transporttillstånd
14.1 Internationella transporttillstånd 23 euro
15. Trafikföretagarprestationer
15.1. Trafikföretagarutbildning, utbildningstillstånd 70 euro
15.2. Trafikföretagarprov 250 euro
15.3. Taxitrafikföretagarprov 220 euro
15.4. Trafiktraktorföretagarprov 175 euro
15.5. Trafikföretagarutbildning, intyg 80 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.