1043/2006

Given i Helsingfors den 1 december 2006

Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 december 1986 om oljeavfallsavgift (894/1986) 2 § 1 mom., 4 § och 7 § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 1475/1994, 4 § i lag 924/2001 och 7 § 1 mom. i lag 846/1996 som följer:

2 §

Oljeavfallsavgift skall betalas för smörjoljor och smörjmedel som hänförs till positionerna 2710 19 71―2710 99 00, 3403 19 10―3403 19 99 och 3403 99 10― 3403 99 90 i tulltariffen, sådana positionerna är i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.


4 §

I oljeavfallsavgift skall betalas 5,75 cent per kilogram.

7 §

De medel som inflyter i oljeavfallsavgifter skall på det sätt som bestäms genom förordning av statsrådet användas för att täcka utgifter för insamling, transport och lagring av oljeavfall. En del av de influtna medlen kan i statsbudgeten överföras till den i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) avsedda oljeskyddsfonden för ersättande av kostnader för sanering av oljeförorenad mark och oljeförorenat grundvatten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 121/2006
FiUB 25/2006
RSv 160/2006

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.