1036/2006

Given i Helsingfors den 28 november 2006

Miljöministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för miljöministeriet

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 27 maj 2005 för miljöministeriet (366/2005) 2 § 3 mom., 15 § 1 mom., 22 § 7 punkten, 24 § 3 punkten, 25 § 1 punkten, 34 § 3 mom. samt 36 § 1 mom. samt

upphävs 32 § 2 mom. som följer:

2 §
Resultatledning och resultatstyrning

Kanslichefen leder resultatstyrningen av de underställda ämbetsverken. Avdelningarna och enheterna sköter resultatstyrningen av de underställda ämbetsverken inom sina respektive verksamhetsområden. Bostads- och byggnadsavdelningens resultatområde för boende sköter resultatstyrningen av statens bostadsfond. Förvaltningsenheten sörjer för uppläggningen av denna resultatstyrning.

15 §
Uppgifter för chefen för en avdelning eller enhet

Om annat inte föreskrivs nedan, leder chefen för en avdelning eller enhet avdelningens eller enhetens verksamhet, svarar för att resultatmålen nås och för kvaliteten i och styrningen av beredningen av lagstiftning samt sörjer för utvecklingen av dess verksamhet. Dessutom, om inte annat föreskrivs nedan, sörjer han för utvecklingen av personalen vid avdelningen eller enheten samt för att det finns tillräckliga förutsättningar att fullgöra de uppgifter som ankommer på avdelningen eller enheten och för att uppgifterna sköts med gott resultat. Chefen följer med och utvärderar utvecklingen inom avdelningens eller enhetens verksamhetsområde och ställer förslag om förnyelser.


22 §
Beslutanderätt för chefen för en avdelning eller enhet

Chefen för en avdelning eller enhet avgör ärenden som gäller:


7) förordnande till arbetstidsbank och övertidsarbete för avdelningens eller enhetens personal.


24 §
Beslutanderätten för markanvändningsavdelningens chef

Chefen för markanvändningsavdelningen avgör ärenden som gäller:


3) beslut enligt 6 § 2 mom., 6 a § 2 mom. och 21 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) inom avdelningens verksamhetsområde.


25 §
Beslutanderätt för chefen för miljövårdsavdelningen

Chefen för miljövårdsavdelningen avgör ärenden som gäller:

1) beslut enligt 6 § 2 mom., 6 a § 2 mom. och 21 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inom avdelningens verksamhetsområde.


34 §
Utnämningsbefogenhet

Till de tjänster som faller inom ramen för miljöministeriets utnämningsbefogenhet utnämner och anställer ministern personal vars avlöning motsvarar minst kravnivå 12 i ministeriets lönesystem. Till andra tjänster inom miljöministeriets utnämningsbefogenhet utnämner och anställer chefen för en avdelning eller enhet personalen.


36 §
Beviljande av tjänstledighet

Miljöministeriet beviljar sådan tjänstledighet som en tjänsteman vid ministeriet har rätt till med stöd av lag, förordning eller statens tjänstekollektivavtal, eller motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande. De ovan nämnda ärendena avgörs av lagstiftsningsrådet i förvaltningsenhetens resultatgrupp för personal- och förvaltningstjänster.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

Helsingfors den 28 november 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsrådet
Riitta Rönn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.