1022/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 23 november 2006

Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000), 20 § 2 mom. i lagen av den 30 december 2004 om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) samt 36 § 2 punkten i lagen av den 9 februari 2001 om vattentjänster (119/2001):

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att skydda ytvattnen och förbättra deras kvalitet genom att förebygga förorening och risken för förorening av farliga och skadliga ämnen. Målet är att på en gång eller stegvis eliminera utsläpp och läckage av ämnen som är farliga för vattenmiljön samt stegvis minska utsläpp och läckage av skadliga ämnen. För detta fastställs utsläppsförbud, utsläppsgränsvärden och miljökvalitetsnormer.

Ett mål är dessutom att vattentjänstverkens verksamhet inte orsakas olägenhet av utsläpp och läckage av ämnen som är farliga eller skadliga för vattenmiljön.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana vattendrag som avses i 3 § 6 punkten i miljöskyddslagen (86/2000) samt på sådana bäddar och bassänger (ytvatten) som avses i 1 kap. 2 § i vattenlagen (264/1961). Miljökvalitetsnormer tillämpas dock inte på vattnet i bäddar eller bassänger.

De utsläppsgränsvärden för halten av kvicksilver och kadmium i avloppsvatten som fastställs i punkt B i bilaga 1 tillämpas inte på avloppsvatten från rening av rökgaser enligt 14 § 1 mom. i förordningen om avfallsförbränning (362/2003).

Denna förordning tillämpas inte på grundvatten.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ämnen som är farliga för vattenmiljön prioriterade farliga ämnen fastställda enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, nedan kallat ramdirektivet för vatten, samt sådana giftiga, långsamt nedbrytbara och bioackumulerbara ämnen som ingår i ämnesgrupperna i förteckning I i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/11/EG om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö,

2) ämnen som är skadliga för vattenmiljön ämnen som har utvalts nationellt enligt ramdirektivet för vatten, och enligt samma direktiv fastställda andra ämnen än prioriterade farliga ämnen som kan orsaka förorening av ytvattnet, och

3) miljökvalitetsnorm sådan halt av ett för vattenmiljön farligt eller skadligt ämne i ytvatten, sediment eller biota, som inte får överskridas till skydd för människors hälsa eller ytvattnet.

4 §
Utsläppsförbud

Ämnen som är farliga för vattenmiljön enligt punkt A i bilaga 1 får inte släppas ut i ytvatten eller vattentjänstverkens avlopp.

Förbudet i 1 mom. gäller inte sådana utsläpp som verksamhetsutövaren kan påvisas innehålla en så ringa mängd av ett ämne som är farligt för vattenmiljön att utsläppet inte kan orsaka risk för ytvattenförorening eller olägenhet för vattentjänstverkens verksamhet.

5 §
Utsläppsgränsvärden

Utsläpp av i punkt B i bilaga 1 nämnda ämnen som är farliga för vattenmiljön får på ställen där utsläppet leds ut i ytvattnet inte överskrida de utsläppsgränsvärden som anges i samma punkt. Gränsvärdena för utsläpp anges i miljötillståndet och skall bygga på bästa tillgängliga teknik.

I miljötillståndet kan strängare gränsvärden för utsläpp föreskrivas än vad som föreskrivs i punkt B i bilaga 1.

6 §
Miljökvalitetsnorm

Halten i ytvatten av i punkt A, C och D i bilaga 1 nämnda ämnen som är farliga eller skadliga för vattenmiljön får inte överskrida de miljökvalitetsnormer som anges i respektive punkter.

Den regionala miljöcentralen skall i åtgärdsprogrammet enligt 12 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) presentera åtgärder genom vilka det förhindras att miljökvalitetsnormer överskrids till följd av någon annan verksamhet än tillståndspliktig verksamhet.

Om förebyggande av förorening som orsakas av tillståndspliktig verksamhet och begränsande av utsläpp och läckage samt om annat förebyggande av förändringar av vattenmiljön bestäms särskilt.

7 §
Kontroll av ytvatten

Utövare av miljötillståndspliktig verksamhet skall kontrollera ytvatten i vilka de för vattenmiljön farliga ämnena i punkt A och C i bilaga 1 samt de för vattenmiljön skadliga ämnena 16-34 i punkt D i samma bilaga släpps ut eller läcker ut. Utövare av miljötillståndspliktig verksamhet skall kontrollera ytvatten i vilka de för vattenmiljön skadliga ämnena 1-15 i punkt D i bilaga 1 släpps ut eller i vilka de läcker ut i betydande mängd.

8 §
Kontrollstationer

Kontrollstationerna skall vara tillräckligt många för att utsläppets eller läckagets omfattning och konsekvenser för ytvattnets status skall kunna bedömas samt för att effekterna på ytvattnets status av åtgärderna i åtgärdsprogrammet enligt 12 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen skall kunna observeras. Kontrollstationerna anges i kontrollvillkoren enligt 46 § i miljöskyddslagen.

Kontrollstationerna för verifiering av att miljökvalitetsnormerna följs skall placeras så att utsläppet eller läckaget i tillräcklig grad har blandats med ytvattnet.

Kontrollstationerna i ytvatten som är avsedda för framställning av hushållsvatten skall placeras i en sådan del av ytvattnet som är viktig för uttaget av vatten.

9 §
Kontrollfrekvens

Tidpunkten och frekvensen för ytvattenkontrollen skall väljas så att en godtagbar tillförlitlighet och noggrannhet uppnås. Kontrollfrekvensen skall väljas så att både naturens påverkan och påverkan genom mänsklig verksamhet på ytvattnet beaktas. Årstidernas inverkan på resultaten skall vara så liten som möjligt.

Kontrollfrekvensen för de för vattenmiljön farliga ämnena i punkt A och C i bilaga 1 och för de för vattenmiljön skadliga ämnena 16-34 i punkt D i samma bilaga skall vara en gång i månaden, minst 12 gånger om året, och för de för vattenmiljön skadliga ämnena 1-15 i punkt D i bilaga 1, med tre månaders intervaller, minst fyra gånger om året.

Ändringar i kontrollfrekvensen enligt 2 mom. kan göras, om det är motiverat till följd av förändrade förhållanden, teknisk kunskap eller expertutlåtanden.

Ytvatten ur vilka det tas vatten för hushållsbruk kontrolleras utöver det som föreskrivs i 1-3 mom. vid behov enligt vad som anges i bilaga 2.

10 §
Inskrivning i datasystemet för miljövårdsinformation

Sådan verksamhet i vilken verksamhetsutövaren använder något av de för vattenmiljön skadliga ämnena 10-24 i punkt D i bilaga 1, vilket med stöd av lagen om bekämpningsmedel (327/1969) har godkänts för användning som bekämpningsmedel, skall på begäran anmälas till den regionala miljöcentralen för inskrivning i datasystemet för miljövårdsinformation enligt 27 § i miljöskyddslagen. Information kan begäras av verksamhetsutövare i ett ytvattenavrinningsområde, om det enligt myndigheternas övervakningsinformation finns risk för att en miljökvalitetsnorm i det aktuella ytvattnet överskrids.

Information om användningen av bekämpningsmedel samlas in för planering av de åtgärder som avses i 6 § 3 mom.

11 §
Provtagnings- och analysmetoder

Vid ytvattenkontrollen och bestämningen av halterna av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön i utsläpp och läckage skall metoder enligt SFS-, EN- och ISO- standarderna eller metoder med samma noggrannhet och tillförlitlighet tillämpas.

Halten av ett ämne kan uppskattas även genom beräkning, om sådana metoder som avses i 1 mom. inte är tillgängliga.

12 §
Plan

Finlands miljöcentral skall minst vart sjätte år göra upp en plan för att införa andra än i punkt A, C och D i bilaga 1 nämnda ämnen i förteckningen över ämnen i bilagan i fråga eller för att stryka ett ämne i förteckningen över ämnen. Planen skall dessutom uppta nödvändiga miljökvalitetsnormer samt åtgärder för att begränsa utsläpp och läckage.

De i 1 mom. avsedda åtgärderna gällande ämnesförteckningen, åtgärderna för att begränsa utsläpp och läckage samt miljökvalitetsnormerna skall grunda sig på en riskanalys av ämnenas skadlighet för ytvattnet eller via ytvattnet för människors hälsa samt på övervakningsinformation. Planen används när nödvändiga ändringar i denna förordning bereds.

Finlands miljöcentral skall när den gör upp planen ge de myndigheter som är viktiga med tanke på planen och de intressegrupper vars fördel eller rätt berörs av planen möjlighet att bli hörda.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Den plan som avses i 12 § skall första gången göras upp senast den 22 december 2009.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 19 maj 1994 om utsläpp i vatten av vissa miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen (363/1994).

Helsingfors den 23 november 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Airi Karvonen

Bilaga 1

A) Ämnen som är farliga för vattenmiljön och som inte får släppas ut i ytvatten eller vattentjänstverkens avlopp

Namn CAS-nummer EG- nummer Miljökvalitetsnorm Totalhalt i inlandsytvatten,aritmetiskt årsmedelvärde; μl Miljökvalitetsnorm totalhalt i havsvatten 1, aritmetiskt årsmedelvärde; μl
1. 1,2-dikloretan (etylendiklorid) 107-06-2 203-458-1 10 10
2. aldrin 309-00-2 206-215-8 Σ= 0.010 Σ= 0.005
3. dieldrin 60-57-1 200-484-5
4. endrin 72-20-8 200-775-7
5. isodrin 465-73-6 207-366-2
6. DDT ingen uppgift ingen uppgift 0,025 0,025
(para-para-DDT) 50-29-3 200-024-3 0,010 0,010
7. hexaklorbensen 118-74-1 204-273-9 0,03 0,03
8. hexaklorbutadien 87-68-3 201-765-5 0,1 0,1
9. hexaklorcyklohexan 608-73-1 210-168-9 0,100 0,020
(gamma-isomer, lindan) 58-89-9 200-401-2
10. koltetraklorid 56-23-5 200-262-8 12 12
11. pentaklorfenol 87-86-5 201-778-6 2 2
12. tetrakloreten (tetrakloretylen) 127-18-4 204-825-9 10 10
13. triklorbensen 12002-48-1 234-413-4 0,4 0,4
(1,2,4-triklorbensen) 120-82-1 204-482-0
14. trikloreten (trikloretylen) 79-01-6 201-167-4 10 10
15. triklormetan (kloroform) 67-66-3 200-663-8 12 12

1 havsvattnet omfattar territorialvattnen enligt 1 kap. 3 § i vattenlagen (264/1961) samt den ekonomiska zonen enligt 2 § 5 mom. i miljöskyddslagen (86/2000)

B) Ämnen som är farliga för vattenmiljön samt deras högsta tillåtna utsläppsgränsvärden i halter och specifik belastning

Ämne CAS- nummer Bransch Haltgräns 1 Gräns för specifik belastning 1
1. kvicksilver och dess föreningar 7439-97-6 kloralkaliindustrin 50 μg/l kvicksilvercellmetoden: 0,2 g/kapacitetston klor
kvicksilver och dess föreningar 7439-97-6 annan än kloralkaliindustrin 5 μg/l -
2. kadmium och dess föreningar 7440-43-9 - 10 μg/l galvanisering: 0,3 g/kg hanterat kadmium

1 halten i löst form beräknad som månadsmedelvärde

C) Ämnen som är farliga för vattenmiljön samt miljökvalitetsnormerna för dem

Namn CAS- nummer EG- nummer Miljökvalitetsnorm totalhalt i inlandsytvatten, aritmetiskt årsmedelvärde; μg/l Miljökvalitetsnorm totalhalt i havsvatten 1, aritmetiskt årsmedelvärde; μg/l
1. pentabromdifenyler 32534-81-9 251-084-2
2. kadmium och kadmiumföreningar 744-43-9 231-152-8 5 2,5
3. C10-13-kloralkaner 85535-84-8 287-476-5
4. kvicksilver och kvicksilverföreningar 7439-97-6 231-106-7 1 0,3
5. pentaklorbensen 608-93-5 210-172-0
6. polyaromatiska kolväten ingen uppgift ingen uppgift
(benso(a)pyren) 50-32-8 200-028-5
(benso(b)fluoranten) 205-99-2 205-911-9
(benso(g,h,i)perylen) 191-24-2 205-883-8
(benso(k)fluoranten) 207-08-9 205-916-6
(indeno(1,2,3-cd)pyren) 193-39-5 205-893-2
7. tributyltennföreningar 688-73-3 211-704-4
(tributyltennkatjon) 36643-28-4 ingen uppgift
8. nonylfenol 3 25154-52-3 246-672-0 0,3 0,3
(4-(para)-nonylfenol) 104-40-5 203-199-4
9. nonylfenoletoxilater2,3 9016-45-9 ingen uppgift
((C2H4O) nC15H24O)2

1 havsvattnet omfattar territorialvattnen enligt 1 kap. 3 § i vattenlagen (264/1961) samt den ekonomiska zonen enligt 2 § 5 mom. i miljöskyddslagen (86/2000)

2 ämnet är ett annat förorenande ämne enligt bilaga VIII till ramdirektivet för vatten och har utvalts nationellt

3nonylfenolens och nonylfenoletoxilaternas totala toxicitet får inte överskrida miljökvalitetsnormen. Den totala toxiciteten beräknas enligt formeln: = Σ (Cxx TEF)

TEF = toxisk ekvivalentfaktor

Cx = halt av respektive nonylfenolförening

toxisk ekvivalentfaktor
nonylfenol 1
nonylfenolmono- och dietoxilater 0,5

D) Ämnen som är skadliga för vattenmiljön samt miljökvalitetsnormerna för dem

Namn CAS-nummer EG- nummer Miljökvalitetsnorm totalhalt i inlandsytvatten, aritmetiskt årsmedelvärde; μg/l Miljökvalitetsnorm totalhalt i havsvatten 1, aritmetiskt årsmedelvärde; μg/l Miljökvalitetsnorm totalhalt i ytvatten avsett för uttag av hushållsvatten, aritmetiskt årsmedelvärde; μg/l
1. klorbensen2 108-90-7 203-628-5 9,3 3,2 3
2. 1,2-diklorbensen2 95-50-1 202-425-9 7,4 0,74 0,3
3. 1,4-diklorbensen2 106-46-7 203-400-5 20 2 0,1
4. bensylbutylftalat (BBP)2 85-68-7 201-622-7 10 1,4 10
5. dibutylftalat (DBP)2 84-74-2 201-557-4 10 1 10
6. resorcinol (1,3-bensendiol)2 108-46-3 203-585-2
7. (benzotiazol-2-yltio) metyltiocyanat (TCMTB)2 21564-17-0 244-445-0
8. benzotiazol-2-tiol (di(benzotiazol-2-yl)disulfid (CAS 120-78-5) nedbrytningsprodukt)2 149-30-4 205-736-8
9. bronopol (2-brom-2-nitropropan-1,3-diol)2 52-51-7 200-143-0 4 0,4 4
10. dimetoat2 60-51-5 200-480-3 0,7 0,07
11. MCPA (4-klor-2-metylfenoxiättiksyra)2 94-74-6 202-360-6 1,6 0,16
12. metamitron (4-amino-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triatzin-5-on)2 41394-05-2 255-349-3 32 3,2
13. prokloraz (N-propyl-N-[2-(2,4,6-triklorfenoxi)etyl]-1H-imidazol-1-karboxamid)2 67747-09-5 266-994-5 1 0,1
14. etylentiourea (nedbrytningsprodukt av mankozeb (CAS 8018-01-7))2 96-45-7 202-506-9 200 20
15. tribenuron-metyl (metyl-2-(3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)3-metylureidosulfonyl)benzoat)2 101200-48-0 401-190-1 0.1 0.01
16. klorpyrifos 2921-88-2 220-864-4
17. alaklor 15972-60-8 240-110-8
18. atrazin 1912-24-9 217-617-8
19. klorfenvinfos 470-90-6 207-432-0
20. simazin 122-34-9 204-535-2
21. trifluralin 1582-09-8 216-428-8
22. endosulfan 115-29-7 204-079-4
(alfa-endosulfan) 959-98-8 ingen uppgift
23. diuron 330-54-1 206-354-4
24. isoproturon 34123-59-6 251-835-4
25. antracen 120-12-7 204-371-1
26. bensen 71-43-2 200-753-7
27. di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 117-81-7 204-211-0
28. diklormetan (metylenklorid) 75-09-2 200-838-9
29. fluoranten 206-44-0 205-912-4
30 bly och blyföreningar 7439-92-1 231-100-4
31. naftalen 91-20-3 202-049-5
32. oktylfenoler 1806-26-4 217-302-5
(para-tert-oktylfenoler) 140-66-9 ingen uppgift
33. nickel och nickelföreningar 7440-02-0 231-111-4
34. bromerade difenyletrar ingen uppgift ingen uppgift

1 havsvattnet omfattar territorialvattnen enligt 1 kap. 3 § i vattenlagen (264/1961) samt den ekonomiska zonen enligt 2 § 5 mom. i miljöskyddslagen (86/2000)

2ämnet är ett annat förorenande ämne enligt bilaga VIII till ramdirektivet för vatten och har utvalts nationellt

Bilaga 2

Ytvatten ur vilka det i genomsnitt tas ut mer än 100 m3hushållsvatten i dygnet skall utöver det som föreskrivs i 9 § 1-3 mom. i denna förordning vid behov kontrolleras med följande frekvens:

Antal hushållsvattenanvändare Frekvens
< 10 000 4 gånger om året
10 000 - 30 000 8 gånger om året
> 30 000 12 gånger om året

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.