1011/2006

Given i Helsingfors den 23 november 2006

Statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 18 c § i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), sådan denna paragraf lyder i lag 618/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid verkställigheten av det system för jordbruksrådgivning som avses i artiklarna 13 och 14 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

Denna förordning tillämpas inte i landskapet Åland.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) direktstöd stöd i enlighet med bilaga I till rådets förordning om gårdsstöd,

2) rådgivningsorganisation en privat eller offentlig sammanslutning som tillhandahåller jordbruksrådgivning, samt

3) rådgivare en person som tillhandahåller jordbruksrådgivning.

3 §
Jordbruksrådgivning

De frågor som avses i 18 a § 2 mom. i lagen om verkställighet av systemet med gårdsstöd (557/2005), nedan lagen om gårdsstöd, och om vilka rådgivning ges, har delats upp i följande sju rådgivningsmoduler

1) kravet på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden,

2) miljöförfattningar,

3) identifiering och registrering av djur,

4) växtskyddsmedel,

5) livsmedel,

6) foder, samt

7) djurens välbefinnande och anmälan om djursjukdomar.

4 §
Förfarande för godkännande av rådgivare och rådgivningsorganisationer

En rådgivare eller rådgivningsorganisation som ansöker om godkännande som en i 18 a § i lagen om gårdsstöd avsedd rådgivare eller rådgivningsorganisation skall lämna en utredning om att de krav på utbildning, arbetslivserfarenhet och rådgivningserfarenhet som förutsätts i lagen uppfylls. Rådgivaren eller rådgivningsorganisationen skall dessutom meddela inom vilken rådgivningsmodul, på vilka språk och inom vilket område rådgivning kommer att tillhandahållas. Till ansökan skall fogas en verksamhetsplan för rådgivningen. En rådgivare skall med godkänt resultat avlägga ett prov som arrangeras av jord- och skogsbruksministeriet innan han eller hon godkänns som rådgivare inom en rådgivningsmodul. Avläggande av ett prov med godkänt resultat förutsätter rätt svar på minst 75 procent av de frågor som ställts om varje delområde inom tvärvillkoren. En rådgivningsmodul kan innefatta flera delområden.

Jord- och skogsbruksministeriet ger för varje rådgivningsmodul ett skriftligt beslut om godkännandet eller underkännandet av en rådgivningsorganisation eller en rådgivare. Efter godkännandet får rådgivarens eller rådgivningsorganisationens namn och kontaktuppgifter införas i rådgivningsregistret och publiceras på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Innan ett godkännande återkallas skall rådgivaren ges en skriftlig anmärkning samt en möjlighet att bli hörd angående de omständigheter som föranlett anmärkningen. Jord- och skogsbruksministeriet ger ett skriftligt beslut om att godkännandet har återkallats.

5 §
Verksamhetsplan för rådgivningen

En verksamhetsplan för rådgivningen skall innehålla en utredning över utbildningen, en utredning över hur den interna kvalitetskontrollen av rådgivningen genomförs, en utredning över registrering i förskottsuppbördsregistret samt huruvida en ansvarsförsäkring finns, en förteckning över iakttagelser om de rådgivningsmoduler som har angivits i ansökan samt en utredning över hur det ges företräde åt de jordbrukare som får mer än 15 000 euro i direktstöd per år på det sätt som avses i artikel 14 i rådets förordning om gårdsstöd.

I utredningen över utbildningen skall ingå en redogörelse för rådgivarens grundutbildning inom rådgivningsmodulen samt över hur rådgivaren har upprätthållit sin sakkunskap och fortbildat sig t.ex. när författningar har ändrats.

Förteckningen över iakttagelser skall innehålla en detaljerad förteckning över de krav som ingår i tvärvillkoren inom rådgivningsmodulen. Förteckningen över iakttagelser skall innehålla punkter för anteckningar om genomgången av villkoret på gården samt om åtgärds- och utvecklingsförslag för fullgörande av kraven. Förteckningen skall innehålla identifikationsuppgifter om rådgivaren och den som får rådgivning samt uppgift om rådgivningsmodulen, platsen och tidpunkten för rådgivningen samt en punkt för underskrift av rådgivaren och den som får rådgivning.

6 §
Ändringssökande

I ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet om godkännande av eller återkallande av godkännandet av en rådgivningsorganisation eller rådgivare får ändring sökas i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 november 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 november 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Outi Kostama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.