999/2006

Given i Helsingfors den 27 november 2006

Lag om ändring av 30 a § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 30 a § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 724/2001, som följer:

30 a §

Till en person vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan bedömas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott och som antingen har fyllt 65 år eller får invaliditetspension enligt denna lag, full invalidpension eller individuell förtidspension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon annan motsvarande pension på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållande eller invalidpension eller individuell förtidspension enligt lagen om pension för riksdagsmän (329/1967) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/1977) eller särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002), betalas i ersättning för behövlig vård och service eller särskilda kostnader vårdbidrag för pensionstagare, som

1) om han eller hon är i behov av ständig vård och tillsyn eller sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 3 138,84 euro om året,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan vårdbidraget för en person som får specialvårdbidrag för pensionstagare så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om ändring av bidraget.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2006
ShUB 25/2006
RSv 129/2006

Helsingfors den 17 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.