998/2006

Given i Helsingfors den 17 november 2006

Lag om ändring av 2 § i lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 2 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 729/2001, som följer:

2 §

Till den vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan bedömas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott betalas i ersättning för men, behövlig hjälp, service och särskilda kostnader ett handikappbidrag, som

1) om han eller hon är gravt handikappad eller om han eller hon i ett flertal personliga rutiner är i behov av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning eller tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 335,69 euro i månaden,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan handikappbidraget för en person som får specialhandikappbidrag så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om ändring av bidraget.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2006
ShUB 25/2006
RSv 129/2006

Helsingfors den 17 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.