989/2006

Given i Helsingfors den 10 november 2006

Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/1986) 3 § 2 mom. 7 och 8 punkten, 11 a och 15 §, 16 § 2 och 3 mom., 20 § 4 mom., 27, 30, 32 och 39 § samt 40 a § 3 mom.,

av dem 3 § 2 mom. 7 och 8 punkten, 11 a och 15 §, 16 § 2 och 3 mom., 20 § 4 mom., 30 och 39 § samt 40 a § 3 mom. sådana de lyder i lag 935/2003,

fogas till 3 § 2 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, nya 9 och 10 punkter och till lagen nya 9 a och 15 a §, som följer:

3 §

I denna lag avses med


7) medicinsk rehabilitering åtgärder som avser att förbättra och upprätthålla rehabiliteringsklientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt att hjälpa och stödja honom eller henne med att klara av sin livssituation och de dagliga göromålen; i fråga om de medicinska rehabiliteringstjänsterna föreskrivs i förordningen om medicinsk rehabilitering (1015/1991),

8) sjukhusinfektion en infektion som uppkommit eller fått sin början under den tid vård givits vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården,

9) karantän förordnande av en person som utsatts eller med fog misstänks ha utsatts för sjukdomsalstrare att stanna hemma eller på något annat ställe som anvisats av en myndighet, eller begränsning av flyttning av bagage, containrar eller andra varor som misstänks vara smittsamma eller åtskiljande av dem från andra varor för att förhindra att mikrober som alstrar sjukdom eventuellt sprids, samt med

10) isolering förordnande av en person som insjuknat eller med fog misstänks ha insjuknat till sjukvårdsanstalt.

9 a §

Folkhälsoinstitutet skall sörja för att vacciner, antikroppar och undersökningsämnen som används för förebyggande av smittsamma sjukdomar finns tillgängliga i tillräcklig mängd, följa effekten och verkningarna av vacciner som används för förebyggande av smittsamma sjukdomar, samt vidta åtgärder för att utreda konstaterad eller misstänkt vaccineringskomplikation och sörja för att de vacciner som avses i 25 § distribueras som sig bör.

11 a §

För bekämpning av en epidemi som utgör ett direkt hot mot folkhälsan samt för behandling av den smittsamma sjukdomen samt dess följdsjukdomar kan social- och hälsovårdsministeriet besluta att avvikelse från bestämmelserna i läkemedelslagen (395/1987) kan göras som följer:

1) användningen av ett läkemedelspreparat är tillåten utan försäljningstillstånd beviljat av Läkemedelsverket eller en institution inom Europeiska unionen,

2) från sjukhusapotek och läkemedelscentraler kan expedieras läkemedelspreparat till andra verksamhetsenheter för social- och hälsovården utan i 62 § i läkemedelslagen avsett tillstånd av Läkemedelsverket, och

3) en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården kan överlämna de läkemedel som behövs till en person som besökt mottagningen.

15 §

När brådskande åtgärder är nödvändiga för att förhindra att en smittsam sjukdom som utgör ett allvarligt hot mot befolkningens hälsa och uppfyller kriterierna i 4 § 2 mom. sprids, kan social- och hälsovårdsministeriet och inom länet länsstyrelsen fatta nödvändiga beslut om dem. Genom beslutet kan under en bestämd tid vidtas sådana åtgärder som tillämpas i samband med allmänfarliga smittsamma sjukdomar.

15 a §

När brådskande åtgärder är nödvändiga för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom som är allmänfarlig eller som uppfyller kriterierna i 4 § 2 mom. och utgör ett allvarligt hot mot befolkningens hälsa, kan social- och hälsovårdsministeriet och inom länet länsstyrelsen eller det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittosamma sjukdomar fatta nödvändiga beslut om dem. Genom ett beslut kan en person som utsatts eller med fog misstänks ha utsatts för ovan avsedd smittsam sjukdom, men som på grund av sitt hälsotillstånd inte behöver sjukhusvård, förordnas i karantän för viss tid. Genom beslutet kan förordnande om karantän även utfärdas för bagage, containrar eller andra varor. I brådskande fall kan den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar besluta om förordnande i karantän. Beslutet skall genast för fastställelse underställas det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Beslut om förordnande i karantän kan fattas

1) om risken för att en sjukdom skall sprida sig är uppenbar, och

2) om spridningen av sjukdomen inte kan förhindras med hjälp av andra åtgärder eller den som saken gäller inte kan eller vill underkasta sig sådana andra i 13, 14 och 16 § avsedda åtgärder som behövs för förhindrande av att sjukdomen sprids.

En person kan förordnas i karantän även oberoende av sin vilja.

Genom beslutet kan förordnande om karantän utfärdas för en i 1 mom. avsedd person för högst en månad och för en vara för två månaders tid. Förvaltningsdomstolen kan på framställning av den myndighet som fattat beslutet förlänga tiden i karantän med högst två månader för en person och med tre månader för en vara, om kriterierna fortfarande föreligger.

Karantänen skall hävas omedelbart om kriterierna enligt 1 mom. inte längre föreligger. Beslutet om hävande fattas av den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar.

16 §

Om spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom inte kan förhindras med hjälp av de åtgärder som nämns i 1 mom., kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar förordna att den som har insjuknat i sjukdomen eller som med fog misstänks ha insjuknat skall utebli från sitt förvärvsarbete högst sex månader utan avbrott. I brådskande fall kan den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta beslut om frånvaro från arbetet. Beslutet skall genast för fastställelse underställas det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar kan under de förutsättningar som nämns i 2 mom. förordna att en person skall utebli från sin dagvårdsplats eller läroanstalt högst sex månader utan avbrott. I brådskande fall kan den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta beslut om frånvaro från dagvårdsplatsen eller från läroanstalten. Beslutet skall genast för fastställelse underställas det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.


20 §

Om det med fog kan misstänkas att den som sköter ett arbete eller en uppgift enligt 2 mom. orsakar spridning av en smittsam sjukdom, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar förordna att personen i fråga skall utebli från sitt förvärvsarbete under den tid då det finns risk för spridning av sjukdomen, dock högst sex månader utan avbrott. I brådskande fall kan den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta beslut om frånvaro från arbetet. Beslutet skall genast för fastställelse underställas det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Förvaltningsdomstolen kan på framställning av det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar förlänga denna tid med högst sex månader i sänder, om det fortfarande finns risk för spridning av den smittsamma sjukdomen.

27 §

Den som för förhindrande av spridning av en smittsam sjukdom förordnats att utebli från sitt förvärvsarbete eller att hållas isolerad eller i karantän har rätt att få dagpenning enligt vad som i sjukförsäkringslagen (1224/2004) bestäms om dagpenning. Samma rätt har en vårdnadshavare, om ett barn under 16 år av ovan nämnd orsak skall hållas hemma och vårdnadshavaren av denna anledning är förhindrad att arbeta.

Utöver den dagpenning som avses i 1 mom. har den som saken gäller rätt att få ersättning för förlorad inkomst, i enlighet med vad som bestäms i sjukförsäkringslagen.

Har den ersättning som avses i 1 mom. betalts till arbetsgivaren med stöd av 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen och täcker inte ersättningen det lönebelopp eller motsvarande ersättning som arbetsgivaren betalt för tiden för frånvaron, isoleringen eller karantänen, har arbetsgivaren rätt att få ersättning även för det återstående beloppet i enlighet med vad som bestäms i sjukförsäkringslagen.

Om någon isolerats efter att ha vägrat underkasta sig andra åtgärder som är nödvändiga för att förhindra att en sjukdom sprids, betalas inte i 2 mom. nämnd ersättning.

30 §

Ändring i beslut som gäller förordnande om att någon skall utebli från sitt förvärvsarbete, vård som ges oberoende av personens vilja eller förordnande i isolering eller karantän kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

I beslut som enligt 18 § 1 mom. skall underställas det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar för fastställelse får ändring dock inte sökas genom besvär.

32 §

De underställnings- och fullföljdsärenden som avses i denna lag och som gäller frånvaro från förvärvsarbete, isolering och förordnande i karantän skall behandlas i brådskande ordning. De underställnings- och fullföljdsärenden som gäller vård oberoende av personens vilja, isolering och förordnande i karantän skall behandlas senast inom sju dagar.

39 §

Om länsstyrelsen, det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar eller den läkare som vid hälsocentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar konstaterar att spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom inte effektivt kan förhindras på något annat sätt, skall polisen på begäran av någon av dem lämna handräckning.

40 a §

Folkhälsoinstitutet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna av den som äger, innehar eller använder ett luftfartyg eller ett annat fartyg på begäran utan dröjsmål och ersättning få uppgifter om personbeteckning, namn, födelsedatum och kön samt kontaktuppgifter för den som varit passagerare på luftfartyget eller fartyget, om detta är nödvändigt för förhindrande av att en smittsam sjukdom som utgör ett allvarligt hot mot befolkningens hälsa sprids eller för skyddande av passagerarens egen hälsa.Denna lag träder i kraft den 1 december 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 64/2006
ShUB 18/2006
RSv 119/2006

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.