979/2006

Given i Helsingfors den 10 november 2006

Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 december 1993 om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/1993) 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. och 8 § 2 mom.,

av dem 2 § 2 mom. och 8 § 2 mom. sådana de lyder i lag 914/2003, som följer:

1 §
Lagens syfte och dess regionala tillämpning

Med utvecklingsområdet avses i denna lag stödområde I inom det utvecklingsområde som statsrådet utsett med stöd av regionutvecklingslagen (602/2002).

2 §
Investeringar som berättigar till skattelättnad

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas även på små eller medelstora företag som bedriver näringsverksamhet och som under skatteåren 1998―2008 gör en i nämnda moment avsedd investering. För anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar får göras en i 5 § avsedd höjd avskrivning, om företaget vid utgången av skatteåret är ett litet eller medelstort företag. Vad som bestäms i detta moment tillämpas dock inte på företag inom följande branscher:

1) förädling av jordbruksprodukter,

2) tillverkning av stål eller stålrör,

3) framställning av konstfibrer,

4) tillverkning av bilar eller bildelar, eller

5) tillverkning eller reparation av fartyg.


8 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas vid beskattningarna för skatteåren 1994―2012.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2007.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag tillämpas på stödjande av produktionsverksamhet och turistföretagsverksamhet inom utvecklingsområdet kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag. Den sammanfattning av stödordningen som förutsätts i förordningen offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

RP 118/2006
FiUB 18/2006
RSv 134/2006

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.