978/2006

Given i Helsingfors den 8 november 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2003 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (655/2003) 2 § 1 mom. 8 punkten och 12 §, av dem 12 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 78/2005 och 569/2006, samt

fogas till förordningens 2 § 1 mom. en ny 9 punkt samt till förordningen en ny 12 a § som följer:

2 §
Definitioner

8) biprodukter från slakt vilka hör till kategori 3 obearbetat, syrat eller upphettat material som hör till kategori 3 enligt biproduktförordningen,

9) kontamination överföring av mikrober till en vara eller produkt.


12 §
Animaliska biprodukter

Vid handel på den inre marknaden med och annan införsel av animaliska biprodukter och därav framställda produkter, exempelvis bearbetat animaliskt protein, blod, blodprodukter, utsmält fett och fiskolja, mjölk, mjölkbaserade produkter och råmjölk, gelatin, hydrolyserat protein, dikalciumfosfat, trikalciumfosfat, sällskapsdjursfoder och tuggben, naturgödsel, bearbetad naturgödsel och bearbetade naturgödselprodukter, serum från hästdjur, skinn och hudar av klöv- och hovdjur, jakttroféer och biodlingsprodukter, skall bestämmelserna i biproduktförordningen iakttas.

Animaliska biprodukter samt därav framställda produkter som hör till kategori 1 och kategori 2 i enlighet med biproduktförordningen får införas till Finland endast med importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket, där det skall fastställas nödvändiga villkor för importen. Importtillstånd kan beviljas om det utifrån den utredning som tillståndssökanden lämnar in kan säkerställas att importen inte medför någon risk för spridning av djursjukdomar om villkoren i tillståndet iakttas.

Införsel av bearbetat animaliskt protein avsett för utfordring av djur och foder som innehåller sådant protein till Finland är förbjuden. Förbudet gäller emellertid inte fiskmjöl och foder som innehåller fiskmjöl, som är avsedda för utfordring av andra djur än idisslare, och inte sällskapsdjursfoder. Därutöver är det förbjudet att till Finland föra in biprodukter och därav framställda produkter som hör till kategori 2 enligt biproduktförordningen och som är avsedda för utfodring av djur och användning som gödslingsmedel. Det ovan nämnda införselförbudet som avser användning som gödslingsmedel gäller dock inte bearbetad naturgödsel och bearbetade naturgödselprodukter enligt biproduktförordningen.

Den behöriga myndighet som avses i kapitel III i bilaga VIII till biproduktförordningen och som genom ett särskilt godkännande kan tillåta att obearbetad naturgödsel förs in på dess territorium är Livsmedelssäkerhetsverket.

12 a §
Importtillstånd för biprodukter från slakt och material från fisk som hör till kategori 3

Import till Finland av biprodukter från slakt och material från fisk vilka är avsedda för utfordring av djur och hör till kategori 3 enligt biproduktförordningen är tillåten endast med importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Importtillstånd kan för ett år i sänder beviljas följande anläggningar som importerar ovan nämnda produkter och som godkänts i enlighet med biproduktförordningen: bearbetningsanläggningar i kategori 1, 2 och 3, anläggningar som framställer sällskapsdjursfoder, lagringsanläggningar och mellananläggningar. Importtillstånd kan även beviljas en foderblandningscentral eller en fodercentral på gård som godkänts enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter (850/VLA/2005).

Importtillstånd skall beviljas om det kan säkerställas att importen inte medför risk för att djursjukdomar sprids och om de produkter som avses i 1 mom. förs direkt till den importerande anläggningen. Därutöver skall till foderblandningscentraler, fodercentraler på gård eller lagringsanläggningar importerade biprodukter från slakt vara upphettade eller behandlade med syra och importerat material från fisk vara djupfryst eller upphettat eller behandlat med syra i enlighet med den förordning av jord- och skogsbruksministeriet som anges i 1 mom. Till en mellananläggning får endast djupfryst material från fisk importeras.

När importtillstånd söks skall följande uppgifter framgå av ansökan:

1) importörens namn och adress samt övriga nödvändiga kontaktuppgifter,

2) den mottagande anläggningens godkännandenummer,

3) den biprodukt som importeras, mängd och användningsändamål

4) den avsändande anläggningens godkännandenummer, namn och kontaktuppgifter, samt

5) en utredning över hur villkoren för beviljande av importtillstånd uppfylls.

Biprodukter från slakt och material från fisk skall åtföljas av de handlingar som avses i 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006), och importkontroll av dem skall utföras enligt 18 § i samma förordning.


Denna förordning träder i kraft den 22 november 2006.

Helsingfors den 8 november 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Minna Suokko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.