977/2006

Given i Helsingfors den 8 november 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 2 mom. och 12 g § 4 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), sådana de lyder i lag 303/2006, och 2 § 2 mom., 4 §, 6 § 2 mom. och 8 § 4 mom. i förordningen av den 30 december 1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996), av dem 6 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 124/2000:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller kontroller och andra motsvarande åtgärder som i syfte att bekämpa djursjukdomar skall utföras i fråga om i 2 § i förordningen om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996) avsedda djur och varor som levereras från Europeiska unionens medlemsstater (medlemsstat) till Finland och från Finland till andra medlemsstater samt transporter av i bilaga I―III till denna förordning avsedda djur och produkter från Finland till ett tredjeland via en annan medlemsstat eller från en annan medlemsstat till ett tredjeland via Finland.

Vad som i denna förordning föreskrivs om Europeiska unionens medlemsstater tillämpas i den omfattning som förutsätts i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet även på Norge, Liechtenstein och Island.

2 §
Begränsningar i tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas dock inte på animaliska livsmedel inberäknat levande musslor, tagghudingar, manteldjur, havssnäckor och skaldjur som är avsedda att användas som livsmedel och inte heller på skinn från pälsdjur. Förordningen tillämpas inte heller på vattenlevande prydnadsdjur som en ägare själv importerar eller exporterar och som inte är avsedda att säljas eller förmedlas.

Om kontroller i anknytning till avel, djurskydd och naturvård föreskrivs särskilt.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kontroll undersökning av djur och produkter eller handlingar som rör dem eller motsvarande förfarande eller formalitet som syftar till att trygga människors eller djurs hälsa,

2) import alla slag av förflyttningar av djur eller produkter från andra medlemsstater till Finland,

3) export alla slag av förflyttningar av djur eller produkter från Finland till andra medlemsstater,

4) djurhållningsplats en djurhållningsenhet eller annan plats där djur hålls eller förvaras permanent eller tillfälligt,

5) avreseplats djurhållningsplats eller anläggning från vilken djur eller produkter som exporteras från Finland till andra medlemsstater skickas eller från vilken djur eller produkter som importeras till Finland från andra medlemsstater avgår,

6) bestämmelseplats djurhållningsplats eller anläggning till vilken djur eller produkter som importeras från andra medlemsstater till Finland skickas eller till vilken djur eller produkter som exporteras från Finland till andra medlemsstater skickas,

7) anläggning en plats där produkter som avses i denna förordning produceras, lagras, förädlas eller behandlas,

8) importör en fysisk eller juridisk person som är registrerad som importör av djur- eller produktförsändelser avsedda att importeras till Finland från andra medlemsstater eller som har importtillstånd för sådana eller, om inte det ovan nämnda krävs, mottagare av djur- eller produktförsändelser; dessutom betraktas som importör sådana fysiska personer som reser tillsammans med djur, om importen av djuren inte kräver en anteckning om mottagaren i handlingarna,

9) exportör en fysisk eller juridisk person som är registrerad som exportör av djur- eller produktförsändelser avsedda att exporteras från Finland till andra medlemsstater eller, om inte det ovan nämnda krävs, avsändare av djur- eller produktförsändelser,

10) tjänsteveterinär en länsveterinär, kommunalveterinär eller besiktningsveterinär,

11) TRACES-systemet ett integrerat veterinärdatasystem som avses i kommissionens beslut 2004/292/EG om idrifttagande av systemet TRACES och om ändring av beslut 92/486/EEG,

12) djur som är mottagligt för sjukdom ett djur som kan drabbas av en viss smitta oberoende av om det insjuknar eller inte,

13) tredjeland ett land utanför Europeiska gemenskapen,

14) registrerad häst en häst för vilken den behöriga myndigheten i ursprungslandet eller en av den godkänd avels- eller tävlingsorganisation utfärdat en identitetshandling enligt bilaga A till rådets direktiv 90/427/EEG om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen,

15) vattenlevande prydnadsdjur levande fiskar, kräftdjur och blötdjur som hålls och föds upp eller som släpps ut på marknaden enbart för prydnadsändamål,

16) tilläggsgaranti en sådan extra undersökning eller något annat krav avseende en djursjukdom som en medlemsstat eller en region i en medlemsstat kan tillämpa vid import av djur i enlighet med kommissionens beslut efter att medlemsstaten eller regionen visat sig vara fri från sjukdomen eller när för medlemsstaten eller regionen uppgjorts ett av kommissionen godkänt program för utrotande av sjukdomen,

17) sjukdom som måste anmälas en sådan smittsam djursjukdom som skall anmälas enligt jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995),

18) animaliska biprodukter animaliska biprodukter som sådana och därav framställda produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, nedan biproduktsförordningen,

19) material som hör till kategori 1 och kategori 2 enligt biproduktsförordningen animaliska biproduktersom avses i artikel 2 punkt b och c i biproduktsförordningen, samt

20) bearbetat animaliskt protein protein som definieras i enlighet med punkt 42 i bilaga 1 till biproduktsförordningen.

2 kap.

Export

4 §
Registrering som exportör

En exportör av djur och produkter som förtecknas i bilaga I―III i denna förordning skall hos Livsmedelssäkerhetsverket skriftligen ansöka om sådan registrering som exportör som avses i 12 g § i lagen om djursjukdomar senast 10 vardagar före den första exporten.

Ansökan skall innehålla

1) exportörens namn och adress,

2) djurart eller produkt som registreringen gäller,

3) den veterinär som övervakar exporten och

4) den övervakande veterinärens anmälan om att exportören av produkterna har ett i 12 g § i lagen om djursjukdomar avsett egenkontrollprogram, eller annan tillräcklig utredning om egenkontroll.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas inte på exportörer av hästar. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom. inte på exportörer av hundar, katter och illrar då djuren inte är avsedda att säljas eller förmedlas.

5 §
Övervakning

Avreseplatsen skall stå under regelbunden tillsyn av en veterinär. Vid export av i bilaga I uppräknade djur, sperma, äggceller eller embryon av hästar, får eller getter eller kulturer av patogena mikrober är kommunalveterinären i den kommun där avreseplatsen är belägen övervakande veterinär. Vid export av sperma, embryon eller äggceller av nötkreatur eller svin är länsveterinären övervakande veterinär. Vid export av djur som uppräknas i bilaga II kan exportören själv välja övervakande veterinär.

Närmare bestämmelser om tillsynen över export av fjäderfä, sperma, embryon, äggceller och animaliska biprodukter utfärdas särskilt.

Vid export av andra djur eller kulturer av patogena mikrober skall exportören årligen före utgången av januari tillställa Livsmedelssäkerhetsverket den övervakande veterinärens skriftliga redogörelse för övervakningen. Av redogörelsen skall framgå den övervakande veterinärens besök på avreseplatsen under föregående år samt uppgifter om förekomst av sådana djursjukdomar på avreseplatsen som bekämpas med stöd av lagen om djursjukdomar eller övriga djursjukdomar som måste anmälas samt övriga eventuella observationer angående avreseplatsens verksamhet. Den övervakande veterinären skall besöka avreseplatsen minst en gång per år. Om redogörelsen inte har inkommit i tid skall Livsmedelssäkerhetsverket avföra exportören ur registret.

Vad som bestäms i 1 och 3 mom. tillämpas inte på exportörer av hästar. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 1 och 3 mom. inte på exportörer av hundar, katter och illrar då djuren inte är avsedda att säljas eller förmedlas.

6 §
Förteckning

Exportörerna av djur och produkter som uppräknas i bilaga I―III skall föra en förteckning över alla exportförsändelser. Av förteckningen skall framgå

1) avgångsdatum,

2) exportförsändelsens innehåll (djurart, antalet djur och eventuella identifieringsmärken eller produkter och mängd),

3) avreseplats och, i fråga om levande djur, även den djurhållningsplats där djuren är födda,

4) mottagare och bestämmelseplats, och

5) de undersökningar som krävs enligt egenkontrollprogrammet och resultaten av dem.

Exportörerna av djur och produkter som uppräknas i bilaga I skall förvara förteckningen minst fem år och exportörerna av djur och produkter som uppräknas i bilaga II och III minst två år efter exporten. Förteckningen skall på begäran visas för den övervakande veterinären eller tjänsteveterinären.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas inte på exportörer av hundar, katter och illrar då djuren inte är avsedda att säljas eller förmedlas.

7 §
Allmänna exportrestriktioner

Ett djur som är mottagligt för en sjukdom eller en produkt som härrör från ett sådant djur får inte ha sitt ursprung på en sådan djurhållningsplats, en sådan anläggning eller ett sådant område, där av de veterinära myndigheterna fastställda spärrbestämmelser gäller på grund av misstanke om, förekomst av eller skyddsåtgärd gällande följande sjukdomar:

1) mul- och klövsjuka

2) klassisk svinpest,

3) afrikansk svinpest,

4) vesikulär svinsjuka (SVD),

5) Newcastlesjuka,

6) boskapspest,

7) Peste des petits ruminants (PPR),

8) vesikulär stomatit,

9) Bluetongue,

10) afrikansk hästpest,

11) Equine viral encephalomyelitis,

12) Teschensjuka,

13) aviär influensa,

14) koppor hos får och get,

15) Lumpy skin disease,

16) Rift Valley fever, och

17) elakartad lungsjuka hos nötkreatur.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också begränsningar som de veterinära myndigheterna fastställt på grund av misstanke om, förekomst av eller skyddsåtgärd gällande någon annan sjukdom än de som avses i 1 mom. Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också begränsningar som de veterinära myndigheterna fastställt på grund av brister i märkning eller registrering av djur eller produkter.

Det är inte heller tillåtet att till andra medlemsstater exportera

1) djur eller produkter som i syfte att utrota någon sjukdom som inte nämns i 1 mom. skall slaktas eller destrueras enligt en nationell utrotningsplan som gäller sjukdomen, ej heller

2) djur eller produkter som inte får saluföras av andra skäl som hänför sig till människors eller djurs hälsa.

8 §
Exportkontroller och märkning

Djur och produkter som uppräknas i bilaga I―III skall före exporten kontrolleras med avseende på för människor och djur smittsamma sjukdomar på samma sätt och minst lika noggrant som djur och produkter som är avsedda för den finska marknaden.

Varje exportparti av djur och produkter som uppräknas i bilaga I skall kontrolleras innan det exporteras till en annan medlemsstat. Kontrollen utförs på exportörens begäran av den övervakande tjänsteveterinären om inte något annat föreskrivs i 6 § 2 mom. (124/2000) i förordningen om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land. I fråga om hundar, katter och illrar som inte är avsedda att säljas eller förmedlas och som reser utan ledsagare, kan kontrollen även utföras av någon annan veterinär. Den veterinär som utför kontrollen skall säkerställa att djuren inte har symtom som tyder på smittsamma sjukdomar, att det inte föreligger sådana hinder för export som avses i 7 § och att djuren och produkterna uppfyller de exportkrav som särskilt uppställts för djurarten eller produkten. Den veterinär som utför kontrollen skall också kontrollera att djuren har märkts och registrerats i enlighet med de särskilda bestämmelser som gäller för varje djurart och att nötkreatur har ett nötdjurspass. Hundar, katter och illrar skall ha ett pass som åtföljer djuren och som överensstämmer med kommissionens beslut 2003/803/EG om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar. Övriga djur skall ha en identitetshandling om det särskilt krävs i de bestämmelser som gäller för djurarten i fråga.

Exportören skall kontrollera varje exportparti av djur som uppräknas i bilaga II innan det exporteras till en annan medlemsstat. Exportören skall säkerställa att djuren inte uppvisar några tydliga symtom på smittsamma sjukdomar, att för avreseplatsen inte gäller av myndigheterna fastställda begränsningar på grund av djursjukdomar samt att djuren uppfyller de exportkrav som särskilt uppställts för djurarten i fråga.

Exportören skall kontrollera varje exportparti av produkter som uppräknas i bilaga III innan det exporteras till en annan medlemsstat. Exportören skall säkerställa att produkterna uppfyller de exportkrav som särskilt uppställts för produkten och att produkterna är ändamålsenligt märkta.

Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas inte på hästar som registrerats i Finland, Sverige, Norge eller Danmark och som förs på tävlingsresa till Sverige, Norge eller Danmark i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import och export av hästar mellan Finland och övriga länder som tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (598/1994).

9 §
Exporthandlingar

Om tjänsteveterinären vid den kontroll som avses i 8 § 2 mom. konstaterar att djuren och produkterna uppfyller de krav som ställs på handeln på den inre marknaden, skall han för djuren och produkterna utfärda ett hälsointyg som är förenligt med kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung. Av hälsointyget skall framgå de uppgifter som bestäms särskilt för varje djurart eller produkt. För registrerade hästar kan det alternativt utfärdas ett intyg i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import och export av hästar mellan Finland och övriga länder som tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom skall exportören för material som hör till kategori 1 och kategori 2 enligt biproduktsförordningen och för av dem framställda, bearbetade produkter samt för bearbetat animaliskt protein sammanställa ett handelsdokument enligt biproduktförordningen.

Om exportören vid den kontroll som avses i 8 § 3 mom. konstaterar att djuren uppfyller kraven i samma moment, skall han avge en skriftlig försäkran, av vilken skall framgå att djuren uppfyller de nämnda kraven. Bestämmelser om övriga handelsdokument rörande export och transport av djur utfärdas särskilt.

Om exportören vid den kontroll som avses i 8 § 4 mom. konstaterar att produkten uppfyller kraven i samma moment, skall han för produkten utfärda ett handelsdokument rörande export, av vilket framgår produkten i fråga och det godkännandenummer eller registreringsnummer som veterinärmyndigheten tilldelat avreseplatsen.

De intyg och övriga exporthandlingar som avses i 1―3 mom. skall åtfölja djuren eller produkterna under transporten från avreseplatsen till bestämmelseplatsen. Om transporten omfattar flera avreseplatser eller flera bestämmelseplatser, skall särskilda intyg och övriga exporthandlingar åtfölja djuren eller produkterna från varje avreseplats till varje bestämmelseort.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte på hundar, katter och illrar då djuren inte är avsedda att säljas eller förmedlas.

10 §
Uppgörande av intyg enligt TRACES-systemet

Det i 9 § 1 mom. avsedda hälsointyget för sådana djur och produkter som är avsedda för export görs upp av exportören och tjänsteveterinären tillsammans enligt TRACES-systemet. Exportören sammanställer de uppgifter som gäller försändelsen, nämligen del I i intyget, och tjänsteveterinären de uppgifter som gäller djurens hälsa, nämligen del II i intyget. Del I kan även uppgöras av tjänsteveterinären på exportörens vägnar. Exportören skall härvid meddela tjänsteveterinären tillräckliga uppgifter för uppgörande av intyget. Tjänsteveterinären bekräftar uppgifterna i del I och II med elektronisk signatur varvid information om det fastställda hälsointyget överförs elektroniskt till myndigheterna i mottagarlandet.

Då hälsointyget har uppgjorts och fastställts enligt TRACES-systemet skall tjänsteveterinären skriva ut intyget på såväl avsändar- som mottagarlandets språk och intyget skall åtfölja försändelsen. Tjänsteveterinären skall underteckna och stämpla intyget på avsändarlandets språk och åtminstone stämpla intyget på mottagarlandets språk.

Om den tjänsteveterinär som utfärdar intyget inte är registrerad användare av TRACES-systemet eller om han tillfälligt inte kan använda systemet på grund av tekniska problem, kan intyget i stället utfärdas av en annan tjänsteveterinär inom TRACES-systemet. Det intyg som åtföljer försändelsen bekräftas genom underskrift och stämpel av den veterinär som kontrollerat djuren eller produkten.

3 kap.

Transitering

11 §
Övervakning av transport

När djur eller produkter som avses i bilaga I―III exporteras från en annan medlemsstat till ett tredjeland via Finland skall transporten ske under tullövervakning. Livsmedelssäkerhetsverket kan dock i brådskande fall för säkerställande av djurens välbefinnande bevilja djurtransporter dispens från tullövervakningen.

12 §
Villkor för transitering

När djur eller produkter som avses i bilaga I och II transporteras från Finland till ett tredjeland via en annan medlemsstat eller från en annan medlemsstat till ett tredjeland via Finland, skall djuren och produkterna uppfylla bestämmelserna om handel på Europeiska gemenskapens inre marknad och åtföljas av ett sådant hälsointyg eller en sådan annan handling som avses i 9 § 1 eller 2 mom. I det meddelande som fastställs i det i 10 § avsedda TRACES-systemet skall de medlemsstater nämnas genom vilka djuren eller produkterna transiteras. Som bestämmelseplats skall antecknas den veterinära gränskontrollstation eller annan plats för gränsöverskridning där djuren eller produkterna lämnar Europeiska unionen, och som djurens eller produkternas importör den person som ansvarar för gränskontrollstationen eller platsen för gränsöverskridning. Om Finland eller någon annan medlemsstat, genom vars område transporten sker, beviljats rätt att kräva tilläggsgarantier angående djurarter som transporteras via dess område, skall de transiterade djuren åtminstone uppfylla kraven på tilläggsgarantier för slaktdjur.

Dessutom skall djur och produkter som avses i 1 mom. åtföljas av de intyg och övriga handlingar som veterinärmyndigheterna i det tredjeland som utgör bestämmelseland kräver. Om det tredjelandets importkrav inte är kända för avgångslandets myndigheter, skall på det intyg eller den handling som avses i 1 mom. göras en anteckning av vilken framgår att avsikten är att exportera djuret eller produkten till det tredjelandet i fråga.

4 kap.

Import

13 §
Registrering som importör och importtillstånd

En importör av djur och produkter som förtecknas i bilaga I―III i denna förordning skall hos Livsmedelssäkerhetsverket skriftligen ansöka om sådan registrering som importör som avses i 12 g § i lagen om djursjukdomar eller om importtillstånd. Ansökan om registrering som importör skall ske senast 10 vardagar före den första importen.

Ansökan skall innehålla

1) importörens namn och adress,

2) djurart eller produkt som registreringen gäller,

3) den medlemsstat från vilken avsikten är att djuren eller produkterna skall importeras och

4) vid import av djur en utredning om att importören har tillgång till utrymmen där djuren vid behov kan hållas isolerade.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas inte på importörer av hästar, harar, kaniner, sällskapsdjursfoder och biodlingsprodukter och inte heller på sådana importörer som importerar jakttroféer för eget bruk. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom. inte på importörer av hundar, katter och illrar då djuren inte är avsedda att säljas eller förmedlas.

14 §
Förhandsanmälan

Importörerna av sådana djur och produkter som förtecknas i bilaga I skall minst 24 timmar före införseln tillställa Livsmedelssäkerhetsverket en skriftlig förhandsanmälan om att djur eller produkter kommer att anlända. Om dagen före införseln inte är en vardag, skall förhandsanmälan göras senast föregående vardag. Anmälan skall också göras om sådant animaliskt hydrolyserat protein som avses i bilaga III och om blodprodukter som härrör från djur och som är avsedda för utfordring av djur. Av förhandsanmälan skall framgå vilka djur och produkter importförsändelsen innehåller, antalet djur och mängden produkter, avgångsplats, bestämmelseplats och importdatum.

Anmälan behöver emellertid inte göras för hästar och fiskmjöl. Anmälan behöver inte heller göras för sådana hundar, katter och illrar som inte är avsedda att säljas eller förmedlas.

15 §
Importhandlingar

De djur och produkter som förtecknas i bilaga I skall åtföljas av ett hälsointyg som utfärdats av en tjänsteveterinär för varje importör och för varje av denna importör mottaget parti och som är förenligt med kommissionens förordning om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung och som skall innehålla de upplysningar som särskilt bestäms för djurarten eller produkten i fråga.

Det intyg som avses i 1 mom. krävs inte för hundar, katter och illrar som inte är avsedda att säljas eller förmedlas. Alla hundar, katter och illrar skall emellertid ha ett pass som åtföljer djuren och som överensstämmer med kommissionens beslut om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar. Nötkreatur skall utöver hälsointyg åtföljas av ett nötdjurspass. Övriga djur skall åtföljas av en identitetshandling då det särskilt krävs enligt de bestämmelser som gäller för djurarten i fråga. Material som hör till kategori 1 och kategori 2 enligt biproduktförordningen och av dem framställda produkter samt bearbetat animaliskt protein skall åtföljas av ett handelsdokument enligt biproduktsförordningen.

Registrerade hästar kan med avvikelse från 1 mom. åtföljas av ett intyg i enlighet med bilaga A till jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import och export av hästar mellan Finland och övriga länder som tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I det beslut av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning som nämns ovan har det dessutom bestämts om vissa undantag för hästar som är registrerade i Finland, Sverige, Norge eller Danmark och som förs till Finland på tävlingsresa från Sverige, Norge eller Danmark.

Djur och produkter som uppräknas i bilaga II och III skall åtföljas av en skriftlig försäkran av avsändaren på avreseplatsen, ett handelsdokument eller någon annan handling som skall innehålla de uppgifter som föreskrivs särskilt för djurarten eller produkten i fråga.

Importören skall förvara de intyg som avses i 1―3 mom., eller kopior av dem, minst fem år och den försäkran, eller kopia av den, och de andra handlingar som avses i 4 mom. minst två år efter importen. Alla handlingar som avses i detta moment skall på begäran visas för tjänsteveterinären.

16 §
Importkontroller av djur

De djur som nämns i bilaga I och II, deras märkning och de importhandlingar som avses i 15 § skall omedelbart efter importen kontrolleras av importören på bestämmelseplatsen. Om bestämmelseplatsen är ett slakteri eller någon annan djurhållningsplats som står under daglig övervakning av en tjänsteveterinär, utförs kontrollen av den tjänsteveterinär som övervakar slakteriet eller djurhållningsplatsen. Om bestämmelseplatsen är en seminstation för nötkreatur eller svin eller ett godkänt spermalager för nötkreatur, utförs kontrollen av stationsveterinären.

Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna för eller märkningen av djuren inte uppfyller importkraven för djurarten eller att de är bristfälliga, eller om ett djur misstänks sprida en smittsam sjukdom, skall djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören anmäla ärendet till kommunalveterinären. Då det gäller sperma och embryon skall anmälan göras till länsveterinären. Djuren, sperman och embryonen skall hållas isolerade tills veterinärmyndigheterna har fattat beslut om de åtgärder gällande importpartierna som avses i 21 § i denna förordning.

Den som importerar sådana djur som avses i 1 mom. får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren och de importhandlingar som åtföljer djuren har konstaterats uppfylla importkraven för djurarten i fråga. Ett slakteri får inte ta emot djur för slakt om de inte uppfyller importkraven.

17 §
Övriga kontroller av djuren

Tjänsteveterinären kan genom stickprov utföra kontroller på bestämmelseplatsen och på andra eventuella djurhållningsplatser dit djuren har sänts från den ursprungliga bestämmelseplatsen. Vid kontrollen skall tjänsteveterinären säkerställa att djuren, deras märkning och de importhandlingar som avses i 15 § uppfyller kraven gällande dem.

En sådan kontroll som avses i 1 mom. skall göras senast den andra vardagen efter det att djuren anlänt. Om importören omedelbart sänt djuren vidare till en annan djurhållningsplats, skall kontrollen ske senast den andra vardagen efter det att djuren anlänt till djurhållningsplatsen i fråga.

Tjänsteveterinären har rätt att kontrollera djuren och importhandlingarna även under transporten eller senare om tjänsteveterinären eller Livsmedelssäkerhetsverket har skäl att misstänka att djuren inte uppfyller importkraven eller att de sprider en smittsam sjukdom.

I samband med kontrollen har tjänsteveterinären rätt att ta prover. Om det i samband med kontrollen tas prover för laboratorieundersökningar skall minst två likadana prover tas.

18 §
Importkontroller av produkter

De produkter som nämns i bilaga I och III, deras identifikationer och de importhandlingar som avses i 15 § skall omedelbart efter importen kontrolleras av importören på bestämmelseplatsen. Om bestämmelseplatsen står under daglig övervakning av en tjänsteveterinär, utförs kontrollen av den tjänsteveterinär som övervakar bestämmelseplatsen.

Importören får inte ta produkter i bruk eller under behandling eller överlåta produkter till en annan mottagare innan vid kontrollen konstaterats att produkterna, deras identifikationer och importhandlingarna uppfyller importkraven för produkten. Om den importör eller tjänsteveterinär som utför kontrollen konstaterar att produkterna eller importhandlingarna inte uppfyller importkraven i fråga om produkten eller om identifikationerna är bristfälliga, skall han omedelbart anmäla detta till kommunalveterinären. Om bestämmelseplatsen övervakas av en länsveterinär, skall denna anmälan göras hos länsveterinären. Produkten skall hållas åtskild från bestämmelseplatsens övriga produkter tills veterinärmyndigheterna beslutat om användningen av den.

Tjänsteveterinären kan genom stickprov utföra kontroller på bestämmelseplatsen för att säkerställa att produkterna, identifikationerna och importhandlingarna uppfyller importkraven gällande dem. Tjänsteveterinären kan kontrollera produkterna och importhandlingarna samt identifikationerna även under transporten om tjänsteveterinären eller Livsmedelssäkerhetsverket har skäl att misstänka att produkterna inte uppfyller importkraven eller att de sprider en smittsam sjukdom.

19 §
Rapportering om importkontroll av djur och produkter inom TRACES-systemet

Då tjänsteveterinären har utfört en i 16―18 § avsedd importkontroll på ett djur eller en produkt vars hälsointyg finns i TRACES-systemet, skall han rapportera resultatet av kontrollen till TRACES-systemet genom att fylla i de uppgifter som gäller kontrollen av försändelsen i del III på ifrågavarande intyg. Om den tjänsteveterinär som utfört importkontrollen inte är en registrerad användare av TRACES-systemet eller om han tillfälligt inte kan använda systemet på grund av tekniska problem, kan resultatet av kontrollen i stället införas i TRACES-systemet av en annan tjänsteveterinär.

20 §
Förteckning

Importörerna av djur och produkter som uppräknas i bilaga I―III skall föra en förteckning över alla importförsändelser som de mottagit. Följande uppgifter skall framgå av förteckningen:

1) ankomstdatum,

2) importförsändelsens innehåll (djurart, antalet djur och eventuella identifieringsmärken eller produkter och mängd),

3) exportland, avreseplats och avsändare,

4) importförsändelsens bestämmelseplats eller bestämmelseplatser för olika djurarter eller varugrupper,

5) vem som utfört importkontrollen, och

6) eventuella följande mottagare, om importören har överlåtit djur eller produkter vidare.

Importörerna av djur och produkter som uppräknas i bilaga I skall förvara förteckningen minst fem år och importörerna av djur och produkter som uppräknas i bilaga II och III minst två år efter importen. Förteckningen skall på begäran visas för tjänsteveterinären.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas inte på importörer av harar eller kaniner, och inte heller på importörer som importerar biodlingsprodukter eller jakttroféer för eget bruk. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom. inte på importörer av hundar, katter och illrar då djuren inte är avsedda att säljas eller förmedlas.

21 §
Åtgärder när djur eller produkter inte uppfyller importkraven

Bestämmelser om åtgärder som skall vidtas när ett djur eller en produkt inte uppfyller kraven i denna förordning eller de krav som särskilt föreskrivs för djurarten eller produkten i fråga finns i 7 och 8 § i förordningen om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land.

5 kap.

Kostnader och ersättningar

22 §
Arvoden och ersättningar

För sådan övervakning, kontroll och andra åtgärder som avses i denna förordning, och som föranleds av export av djur eller produkter, skall den som exporterar djuren eller produkterna betala ersättning i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa ersättningar enligt lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen (30/VLA/2001) till de kommunalveterinärer och andra än tjänsteveterinärer som utfört kontrollerna och åtgärderna.

För i 17 § och 18 § 3 mom. avsedd importkontroll och därtill anknytande provtagning betalas till kommunalveterinären av statens medel arvode och kostnadsersättning i enlighet med förordningen om förrättningsarvoden för veterinärer (1234/2001).

23 §
Övriga kostnader

Importören skall betala de kostnader som föranleds av återsändande, förvaring, behandling eller destruering av importerade djur eller produkter eller av isolering, avlivning eller slakt av djur.

6 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 november 2006.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 21 april 1995 om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (572/1995).

25 §
Övergångsbestämmelser

Registrering som importör eller exportör som utförts före denna förordnings ikraftträdande gäller till utgången av 2007 och importtillstånd som beviljats före förordningens ikraftträdande gäller den tid som bestämts i tillståndet.

En ansökan som har lämnats in före förordningens ikraftträdande och som gäller registrering som importör eller exportör eller importtillstånd, men som inte har avgjorts före förordningens ikraftträdande, avgörs i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Rådets direktiv 90/425/EEG (31990L0425); EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29
Rådets direktiv 92/65/EEG (31992L0065); EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 (32003/R0998); EGT nr L 146, 13.6.2003, s. 1
Kommissionens beslut 2003/803/EG (32003D0803); EGT nr L 312, 27.11.2003, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (32002R1774); EGT nr L 273, 10.10.2002, s. 1
Kommissionens beslut 93/444/EEG (31993D0444); EGT nr L 208, 19.8.1993, s. 34
Kommissionens beslut 94/338/EG (31994D0338); EGT nr L 151, 17.6.1994, s. 36

Helsingfors den 8 november 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Minna Suokko

BILAGA I

1. Hov- och klövdjur, med undantag av från Sverige tillfälligt för tävlingsändamål eller annat motsvarande ändamål införda renar

2. Fjäderfän och kläckningsägg

3. Andra fåglar

4. Apor

5. Bin

6. Harar och kaniner

7. Hundar, katter och illrar

8. Levande fiskar, skaldjur och mollusker

9. Sperma av nötkreatur, svin, hästar, får och getter

10. Embryon av nötkreatur, svin, hästar, får och getter

11. Äggceller av nötkreatur, svin, hästar, får och getter

12. Rom och mjölke avsedd för odling av fisk och skaldjur

13. Kulturer av patogena mikrober

14. Material som hör till kategori 1 och kategori 2 enligt biproduktsförordningen samt bearbetade produkter som framställts av dessa

15. Bearbetat animaliskt protein

I punkterna 3, 5 och 6 avses även sällskapsdjur som medförs av resande.

I punkterna 3, 5―7 och 11 avses dock enbart djur, för vilka det vid import och export behövs en veterinärkontroll enligt särskilda föreskrifter samt ett över kontrollen utfärdat intyg.

BILAGA II

1. Minkar, rävar och mårdhundar

2. Fåglar

3. Harar och kaniner

I punkterna 2 och 3 avses enbart djur för vilka det enligt de särskilda föreskrifter som gäller dem inte vid import och export behövs ett veterinärintyg för varje parti.

I punkterna 1―3 avses inte sällskapsdjur som medförs av resande.

BILAGA III

1. Mjölk, mjölkbaserade produkter och råmjölk

2. Animaliskt hydrolyserat protein

3. Animaliskt dikalciumfosfat och trikalciumfosfat

4. Animaliskt kollagen och gelatin

5. Äggprodukter

6. Blod och blodprodukter av animaliskt ursprung

7. Serum från hästdjur

8. Utsmält fett och fiskolja

9. Skinn och hudar av hov- och klövdjur, med undantag av picklade eller beredda skinn och hudar, wet blue-skinn och wet blue–hudar eller sådana skinn och hudar som behandlats 8 timmar i en kalksaltlösning i ett pH-värde av 12―13 eller som har genomgått en fullständig garvning

10. Sällskapsdjursfoder och tuggben som innehåller animaliska råvaror samt aromförstärkare som används vid tillverkning av sällskapsdjursfoder, med undantag av sådant bearbetat sällskapsdjursfoder och sådana bearbetade tuggben som importeras eller exporteras för eget bruk

11. Ben, horn, hovar, klövar samt produkter som har tillverkats av dem

12. Biodlingsprodukter som är avsedda att användas i biodling

13. Jakttroféer från klöv- och hovdjur och fåglar, med undantag av jakttroféer som är uppstoppade, beredda eller annars bearbetade så att de kan förvaras i rumstemperatur

14. Naturgödsel, bearbetad naturgödsel och bearbetade naturgödselprodukter

15. Ull, hår och svinborst, förutom sådana som har tvättats industriellt, erhållits från garvning eller på annat sätt bearbetats så att de inte förorsakar risk för spridning av sjukdomar, eller sådana som importeras eller exporteras för eget bruk

16. Fjädrar samt delar av fjädrar, med undantag av sådana som ångats eller annars behandlats så att de inte förorsakar risk för spridning av sjukdomar, eller sådana som importeras eller exporteras för eget bruk

17. Obearbetat, syrat eller upphettat material som hör till kategori 3 enligt biproduktsförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.