975/2006

Given i Helsingfors den 10 november 2006

Lag om ändring av lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 2 § 3 mom., 4 § och 12 § 2 mom.,

av dem 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag 916/2003, samt

fogas till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Definition av löntagare från utlandet

Den skattskyldige anses vara löntagare från utlandet under en tid av högst 48 månader från det att det arbete som avses i denna lag började och så länge som detta arbete fortgår utan avbrott.

4 §
Ansökan om tillämpning av lagen

Denna lag tillämpas på ansökan av en löntagare från utlandet. Ansökan, i vilken skall läggas fram utredning över att de förutsättningar som avses i 2 § föreligger, skall göras skriftligen och lämnas in hos skatteverket före det arbete som avses i denna lag börjar eller inom 90 dagar från arbetets början. Om det föreligger förutsättningar för att tillämpa denna lag, skall skatteverket göra en anteckning om beslutet i löntagarens skattekort.

12 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas på lön som uppbärs eller har uppburits den 1 januari 1996 eller därefter på basis av ett sådant arbete som börjar eller har börjat under tiden mellan den 1 januari 1996 och den 31 december 1999 eller mellan den 1 januari 2001 och den 31 december 2011, nämnda dagar medräknade. I övrigt tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 1996.

Lagens 2 § 3 mom. tillämpas på en skattskyldig som börjar arbeta enligt denna lag den 1 januari 2007 eller därefter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 103/2006
FiUB 16/2006
RSv 126/2006

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.