958/2006

Given i Helsingfors den 10 november 2006

Lag om ändring av namnlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i namnlagen av den 9 augusti 1985 (694/1985) 14 § 1 mom., 15 § 1 mom. och 27 § 2 mom., sådana de lyder i lag 69/1999, som följer:

14 §
Släktnamnsmyndigheter

Ärenden som gäller ändring av släktnamn behandlas av magistraten. Om det i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att främja en balanserad regional utveckling är nödvändigt att behandlingen av ärenden som gäller ändring av släktnamn koncentreras till en eller flera magistrater, kan genom förordning av inrikesministeriet utfärdas närmare bestämmelser om vilka magistrater som är behöriga att meddela beslut i ärenden som gäller ändring av släktnamn, samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan dessa.


15 §
Ansökan om ändring av släktnamn

Ansökan om ändring av släktnamn kan lämnas in till vilken magistrat som helst. Om ansökan tagits emot av en annan magistrat än den som är behörig enligt 14 § 1 mom., skall ansökan utan dröjsmål överföras till den behöriga magistraten. Sökanden skall underrättas om överföringen.


27 §
Finsk myndighets behörighet i ärende som gäller släktnamn

Har en finsk medborgare hemvist i någon annan stat än Finland, Danmark, Norge eller Sverige, kan ansökan om ändring av släktnamn prövas i Finland, om ett i Finland givet beslut erkänns som giltigt i den stat där sökanden har hemvist.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 229/2005
FvUB 16/2006
RSv 118/2006

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.