957/2006

Given i Helsingfors den 10 november 2006

Lag om ändring av 7 e och 9 § i lagen om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994) 7 e § 1 mom., sådant det lyder i lag 624/2004, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i lag 1650/1995 och i nämnda lag 624/2004, ett nytt 4 mom. som följer:

7 e §
Åligganden i samband med mottagandet av flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet

Den som tar emot en anmälan skall kontrollera att den innehåller de uppgifter som anges i 7 a § 3―5 mom. Om anmälan görs per telefon skall den som tar emot anmälan dessutom se till att anmälan uppfyller kraven i 7 a § 2 mom. Den som tar emot anmälan skall utan dröjsmål tillställa den magistrat som avses i 7 b § 1 mom. uppgifterna i anmälan med undantag för de anmälningar som avses i 9 § 4 mom.


9 §
Anteckning om hemkommun och folkbokföringskommun

Med avvikelse från 1 mom. kan också en annan magistrat som tagit emot en anmälan göra de anteckningar som med anledning av anmälan krävs i befolkningsdatasystemet, om anteckningarna kan göras utan tilläggsutredningar. Närmare bestämmelser om dessa anmälningar, som magistraten kan göra anteckningarna om, och om de magistrater som får göra anteckningarna, utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. Den magistrat som gjort en anteckning svarar för denna.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 229/2005
FvUB 16/2006
RSv 118/2006

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.