956/2006

Given i Helsingfors den 10 november 2006

Lag om ändring av lagen om registerförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 mars 1996 om registerförvaltningen (166/1996) 3 och 4 §, av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 616/1998, samt

fogas till lagen nya 3 a och 3 b § som följer:

3 §

Enligt vad som föreskrivs särskilt är folkbokföringens och den övriga registerförvaltningens lokala myndigheter magistraterna, vilka arbetar vid häradsämbetena eller som fristående ämbetsverk. Bestämmelser om magistraternas övriga uppgifter utfärdas särskilt. En magistrat kan sköta uppgifter inom sitt verksamhetsområde också i ett annat härad i länet. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om magistraternas verksamhetsområden. Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas närmare bestämmelser om placeringsort och enheter. Länsstyrelsen bestämmer magistratens namn.

I landskapet Åland sköts de uppgifter som föreskrivs för magistraten av länsstyrelsen, om inte något annat föreskrivs särskilt.

Inrikesministeriet skall höra länsstyrelsen innan en förordning som avses i 1 mom. utfärdas.

3 a §

Befolkningsregistercentralen leds av en överdirektör som svarar för att de mål som uppställts för centralen uppnås. Vid ämbetsverket finns resultatenheter om vilka bestäms i arbetsordningen. Befolkningsregistercentralens arbetsordning fastställs av överdirektören.

Varje magistrat leds av en chef som svarar för att de mål som uppställts för magistraten uppnås. Vid magistraten kan finnas resultatenheter enligt vad som bestäms i dess arbetsordning. Magistratens arbetsordning fastställs av magistratens chef.

3 b §

Vid Befolkningsregistercentralen avgörs ärendena av överdirektören eller någon annan tjänsteman som har beslutanderätt enligt arbetsordningen.

Ärenden som hör till en magistrats behörighet avgörs av magistratens chef eller av någon annan tjänsteman som har beslutanderätt enligt magistratens arbetsordning.

4 §

Närmare bestämmelser om Befolkningsregistercentralens och magistraternas uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om registerförvaltningens övriga organisation, resultatstyrning, förordnande av ställföreträdare för magistratens chef, behörighetsvillkor för tjänster, tillsättande av tjänster och andra personalärenden. I Befolkningsregistercentralens och magistraternas arbetsordningar bestäms närmare om ämbetsverkens interna organisation, avgörandet av ärenden samt andra ärenden som hör till den interna förvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

En bestämmelse om häradsskrivare i lag eller förordning tillämpas också på chefen för magistraten, om inte något annat föreskrivs.

RP 229/2005
FvUB 16/2006
RSv 118/2006

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.