948/2006

Given i Helsingfors den 3 november 2006

Lag om ändring av 2 och 3 § i familjevårdarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjevårdarlagen av den 3 april 1992 (312/1992) 2 och 3 §, av dem 2 § sådan den lyder i lag 930/2005 som följer:

2 §
Vårdarvode

Har inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet, har en familjevårdare rätt till arvode för vården (vårdarvode). I vårdarvode betalas för en person i familjevård per kalendermånad minst 300 euro.

Vårdarvode betalas inte till den som sköter sitt eget barn under 18 år som placerats i familjevård eller till den som har vägrat ta emot arvodet. Vårdarvodet kan av särskilda skäl enligt överenskommelse även betalas till ett belopp som understiger minimibeloppet enligt 1 mom.

Beloppet av det vårdarvode som nämns i 1 mom. och om vilket överenskommits i uppdragsavtalet justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

3 §
Ersättande av kostnaderna

Har inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet, skall till familjevårdaren betalas ersättning för kostnaderna för vården och underhållet av den som får familjevård samt ersättning för de nödvändiga kostnaderna för inledande av vården.

Till familjevårdaren betalas ersättning för de verkliga kostnaderna för vård och underhåll av en person i familjevård (kostnadsersättning), dock minst 350 euro per person i familjevård per kalendermånad. Kostnadsersättningens minimibelopp kan även sänkas, om det finns särskilda skäl för det.

Syftet med kostnadsersättningen är att ersätta de normala utgifterna för en person i familjevård i fråga om mat, boende, fritidssysselsättningar, personliga behov och annat underhåll samt de normala hälsovårdskostnader som inte ersätts med stöd av annan lagstiftning. Dessutom omfattar kostnadsersättningen sådana dispositionsmedel som enligt barnskyddslagen (683/1983) skall ställas till barnets eller den unga personens eget förfogande då han eller hon placeras i familjevård med stöd av den ovan nämnda lagen.

Utöver kostnadsersättningen ersätts sådana särskilda kostnader för terapi och hälsovård som beror på de individuella behoven hos den som är i familjevård samt sådana studiekostnader för ett barn eller en ung person under 21 år i familjevård som inte ersätts enligt annan lagstiftning.

Utöver de kostnader som avses i 2―4 mom. kan särskilda kostnader för semester och särskilda fritidssysselsättningar eller för utrustning som fritidssysselsättningen kräver eller andra särskilda fortlöpande kostnader eller engångskostnader för en person i familjevård ersättas.

Den ersättning som betalas till familjevårdaren för de nödvändiga kostnaderna för inledandet av vården (startersättning) är högst 2 440 euro per person i familjevård.

Beloppen av de kostnadsersättningar som nämns i 2 och 6 mom. och om vilka överenskommits i uppdragsavtalet skall justeras kalenderårsvis från och med ingången av året i enlighet med den årliga ändringen av levnadskostnadsindex för oktober det föregående året (oktober 1951=100).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Beloppet av vårdarvodet enligt 2 § i denna lag motsvarar den lönekoefficient som fastställts för år 2006 med stöd av 7 b § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961).

Beloppet av kostnadsersättningen enligt 3 § i denna lag motsvarar poängtalet för levnadskostnadsindex i oktober 2006 och beloppet av startersättningen motsvarar poängtalet för levnadskostnadsindex i oktober 2005.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 8 maj 1992 om arvoden och ersättningar till familjevårdare (420/1992) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 134/2006
ShUB 19/2006
RSv 116/2006

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.