940/2006

Given i Helsingfors den 2 november 2006

Statsrådets förordning om tillfälligt omstruktureringsstöd till sockerindustrin

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av tillfälligt omstruktureringsstöd till sockerindustrin som avses i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan rådets förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) företag ett företag som helt eller delvis avstår från sin produktionskvot för socker och nedmonterar produktionsanläggningarna för produktionen i fråga,

2) referensperiod regleringsåret 2006/ 2007,

3) grundleveransrättighet den rättighet att producera kvotsocker som fastställts för jordbrukare för referensperioden,

4) jordbrukare en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som under referensperioden har grundleveransrättighet för socker,

5) maskinentreprenör en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som under referensperioden på basis av avtal har utfört odlingsarbete för sockerbetor till jordbrukare med sina jordbruksmaskiner mot penningersättning,

6) omstruktureringsfond den fond som avses i artikel 1 i rådets förordning.

3 §
Nedmontering av ett företags produktionsanläggningar samt fullgörande av sociala och miljörelaterade åtaganden

Ett företag skall nedmontera sina produktionsanläggningar samt fullgöra de sociala och miljörelaterade åtaganden som avses i artikel 3.3 punkt c och 3.4 punkt c i rådets förordning senast den 30 september 2010.

4 §
Andel av omstruktureringsstödet som betalas till jordbrukare och maskinentreprenörer

Till jordbrukare och maskinentreprenörer betalas 17 procent av det totala stödbeloppet, varav maskinentreprenörernas andel är högst 10 procent dvs. högst 1,7 procent av det totala stödbeloppet. Det totala stödbeloppet som betalas till jordbrukare och maskinentreprenörer är högst 6,96 miljoner euro.

Betalning av stöd förutsätter att medel finns tillgängliga i omstruktureringsfonden.

5 §
Grunder för fastställande av stödet till jordbrukare och maskinentreprenörer

Det stöd som betalas till jordbrukare fastställs på basis av grundleveransrättigheten för referensperioden så att stöd betalas för 38 procent av grundleveransrättigheten för referensperioden. Stödbeloppet är högst 124 euro per ton.

Det stöd som betalas till maskinentreprenörer fastställs på basis av den sånings- och skördeareal för sockerbeta som lagts ut på entreprenad genom avtal för växtperioden 2006, så att stöd betalas för 30 procent av det antal hektar som är utlagt på entreprenad. Stödet betalas dock inte till en sådan betareal som innehas av maskinentreprenören eller ägaren eller delägarna i en sånings- eller skördemaskin. Stödbeloppet är högst 400 euro per hektar.

Det i 1 och 2 mom. avsedda enhetsstödet kan sänkas, om det stödbelopp som beräknas utgående från de stödberättigande ansökningarna överskrider det maximibelopp som föreskrivs i 4 § 1 mom.

Den som ansöker om stöd till maskinentreprenör skall till sin ansökan bifoga det skriftliga avtalet om entreprenad eller någon annan tillförlitlig utredning om entreprenaden.

6 §
Ansökan om och beviljande av stöd till jordbrukare och maskinentreprenörer

Jordbrukare skall lämna in ansökan om stöd till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar beslut om beviljande av stöd.

En maskinentreprenör skall lämna in ansökan om stöd till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun som är entreprenörens hemort. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar beslut om beviljande av stöd.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärdar som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 november 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.