922/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Handels- och industriministeriets förordning om operativa krav på åtskiljande av verksamheterna hos en eldistributionsnätsinnehavare

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 34 c § 2 mom. i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 1172/2004:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på en distributionsnätsinnehavare som utövar sådan juridiskt åtskild elnätsverksamhet som avses i 34 a § i elmarknadslagen (386/1995) och som har minst 100 000 kunder.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nätinnehavarens ledning sammanslutningens verkställande direktör samt en medlem i styrelsen eller motsvarande organ,

2) anställningsförmån lön eller annat vederlag för arbete som utförts för arbetsgivarens räkning, vilken baserar sig på avtal eller på det premieringssystem som riktas till ledningen,

3) vertikalt integrerat företag en sammanslutning eller en grupp av sammanslutningar som samma part har bestämmande inflytande över och som utövar åtminstone elnätsverksamhet och elproduktions- eller elförsäljningsverksamhet.

3 §
Anställningsförmåner för nätinnehavarens ledning

En nätinnehavare, som utgör en del av ett vertikalt integrerat företag, får inte bevilja sin ledning en anställningsförmån som grundar sig på resultatet av verksamheten vid de delar av företaget som utövar elproduktions- eller elförsäljningsverksamhet eller på en annan storhet som mäter deras framgång.

4 §
Åtgärdsprogram

En nätinnehavare skall utarbeta ett program i vilket presenteras åtgärder för säkerställande av att nätinnehavaren fullgör sina i 3 och 4 kap. i elmarknadslagen föreskrivna skyldigheter mot dem som använder elnätet på ett icke-diskriminerande sätt. I programmet bör de åtgärder fastställas med hjälp av vilka nätinnehavaren utvärderar huruvida verksamheten är icke-diskriminerande samt försäkrar sig om att personalen och de utomstående tjänsteproducenter innehavaren använder utövar en icke-diskriminerande verksamhet. Programmet skall uppdateras regelbundet.

5 §
Ansvarig person

Nätinnehavaren skall utse en ansvarig person som ansvarar för att åtgärdsprogrammet utarbetas, verkställs, utvecklas och att det övervakas att programmet följs samt för att en rapport om verkställandet av åtgärdsprogrammet upprättas.

Nätinnehavaren skall ge den ansvariga personen tillräckliga förutsättningar att sörja för de uppgifter om vilka föreskrivs i denna förordning.

6 §
Innehållet i åtgärdsprogrammet

Nätinnehavaren bör i åtgärdsprogrammet behandla sin verksamhets icke-diskriminerande karaktär med tanke på åtminstone följande sakhelheter:

1) operativt åtskiljande av verksamheterna,

2) kundrelationer,

3) balansansvar och balansavräkning,

4) hanteringen av datasystem,

5) sekretess.

7 §
Rapport om verkställandet av åtgärdsprogrammet

Nätinnehavaren skall per kalenderår upprätta en rapport över verkställandet av åtgärdsprogrammet. I rapporten bör de åtgärder beskrivas vilka nätinnehavaren har vidtagit eller vilka nätinnehavaren har beslutat vidta för att genomföra programmet. Nätinnehavarens ledning bör bekräfta rapporten med sin underskrift.

8 §
Offentliggörande av åtgärdsprogrammet och den rapport som gäller verkställandet av det

Åtgärdsprogrammet och den rapport som gäller verkställandet av det skall offentliggöras. Rapporten bör fogas till en offentlig handling som nätinnehavaren gör allmänt tillgänglig eller annars göras allmänt tillgänglig.

9 §
Sändande av åtgärdsprogrammet och den rapport som gäller verkställandet av det till Energimarknadsverket

Nätinnehavaren bör till Energimarknadsverket sända åtgärdsprogrammet och de ändringar man beslutat göra i det inom en månad från det de fastställts.

Nätinnehavaren bör till Energimarknadsverket sända rapporten om verkställandet av åtgärdsprogrammet före utgången av maj året efter granskningsåret.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG (32003L0054); EGT nr L 176, 15.7.2003, s. 37

Helsingfors den 19 oktober 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.