914/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs 20 a § 4 mom. i handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979), sådant det lyder i förordning 876/2004, samt

fogas till förordningen nya 20 b och 20 c § som följer:

20 b §

I fråga om ett europaandelslags grundanmälan och ändringsanmälan gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i denna förordning om ett andelslags grundanmälan och ändringsanmälan, om inte något annat föreskrivs i lagen om europaandelslag (906/2006) eller i denna förordning. Till anmälan skall också fogas en utredning om övriga omständigheter som registrering av europaandelslag förutsätter enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), nedan europaandelslagsförordningen.

Till en anmälan som skall göras enligt artikel 35.3 och 76.3 i europaandelslagsförordningen skall fogas förslaget om ändring av sammanslutningsform.

20 c §

Om handlingar och utredningar som har fogats till en anmälan om bildande av ett europabolag eller ett europaandelslag eller flyttning av ett europabolags eller ett europaandelslags hemort inte har avfattats på finska eller svenska, skall till anmälan också fogas en i 21 § 1 mom. i språklagen (423/2003) avsedd officiell översättning av en handling eller utredning som är avfattad på något annat språk. Patent- och registerstyrelsen kan ge sitt samtycke till att handlingarna och utredningarna lämnas in på något annat språk.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

Helsingfors den 19 oktober 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Jyrki Jauhiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.