908/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 3 § 1 mom. 6 punkten, i 10 § 1 mom. det inledande stycket samt 15 och 16 punkten, 14 § 2 mom., 18 a § 1 och 3 mom. och 18 b § 2 mom.,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. 6 punkten, 14 § 2 mom. och 18 a § 3 mom. i lag 744/2004, det inledande stycket i 10 § 1 mom. och 10 § 1 mom. 15 och 16 punkten i lag 1490/2001, 18 a § 1 mom. i lag 636/2006 och 18 b § 2 mom. i lag 1511/2001, samt

fogas till 10 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1490/2001, en ny 17 punkt och till 10 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. samt till 18 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 744/2004 och 636/2006, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Grundanmälan skall göras av:


6) europabolag och europaandelslag.


10 §

I ett andelslags eller ett europaandelslags grundanmälan skall nämnas


15) för det fall att i stadgarna bestäms om medlemmarnas skyldighet att betala extra avgifter, de uppgifter som avses i 14 kap. 1 § 1 mom. i lagen om andelslag (1488/2001),

16) för det fall att i stadgarna bestäms om medlemmarnas tillskottsplikt, de uppgifter som avses i 15 kap. 1 § 2 mom. i lagen om andelslag, samt

17) i fråga om ett europaandelslag andelskapitalet.


Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten om dagen för undertecknandet av stiftelseurkunden tillämpas i fråga om dagen för undertecknandet av det förslag om flyttning av andelslagets hemort som avses i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), nedan europaandelslagsförordningen.

14 §

Ändringsanmälan skall även göras om ändring sker i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags eller ett europabolags bolagsordning eller i ett andelslags, ett europaandelslags, en sparbanks, en hypoteksförenings, en bostadsrättsförenings eller en försäkringsförenings stadgar eller i ett avtal om att bilda en europeisk ekonomisk intressegruppering. Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte förändringar i ett europaandelslags andelskapital.


18 a §

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller överföring av ett aktiebolags eller ett europabolags aktier till värdeandelssystemet, minskning av aktiekapitalet, fusion av aktiebolag eller europabolag, delning av ett aktiebolag eller ett europabolag, ett aktiebolags eller ett europabolags likvidation och ombildning av ett publikt aktiebolag till privat aktiebolag, på det sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen (624/2006).


Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller överföring av ett andelslags eller ett europaandelslags andelar till värdeandelssystemet, nedsättning av ett andelslags eller ett europaandelslags reservfond, överkursfond och placeringsandelskapital, andelslags eller europaandelslags fusion, delning av andelslag eller europaandelslag och ändring av sammanslutningsform samt andelslags eller europaandelslags likvidation på det sätt som bestäms i lagen om andelslag.

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller ett andelslags fusion med ett europaandelslag och ombildning till europaandelslag, ombildning av ett europaandelslag till andelslag och flyttning av ett europaandelslags hemort till någon annan medlemsstat, så som bestäms i europaandelslagsförordningen och i lagen om europaandelslag (906/2006).

18 b §

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller registrering av koncessionen för kreditinstitut i andelslagsform, nedsättning av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, flyttning av hemort, överlåtelse av affärsverksamheten, avstående från koncessionen samt likvidation på det sätt som föreskrivs i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001).Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006
EkUB 9/2006
RSv 99/2006
Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.