907/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av 5 kap. 5 § i lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 5 kap. 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag 890/2002, som följer:

5 kap.

Andelslagets ledning

5 §
Behörighetsvillkor för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller en juridisk person får inte vara styrelseledamot eller verkställande direktör.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006
EkUB 9/2006
RSv 99/2006
Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.