902/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionala miljöcentraler

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 november 2004 om regionala miljöcentraler (950/2004) 2 § 2 mom. och 5 § 2 punkten, samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom. och till 6 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. i 6 § blir 3 mom., som följer:

1 §
Verksamhetsenheter

Miljöförvaltningens serviceenhet vid Södra Savolax miljöcentral producerar i enlighet med miljöministeriets beslut stödtjänster för personal- och ekonomiförvaltningen samt andra stödtjänster för ämbetsverk inom miljöförvaltningen.

2 §
Ledning och personal

Chef för en verksamhetsenhet som är direkt underställd direktören för miljöcentralen är en person som direktören har förordnat till uppgiften. Om utnämning av chefen för miljöförvaltningens serviceenhet föreskrivs i 6 § 2 mom.

5 §
Behörighetsvillkoren för tjänsterna

Behörighetsvillkor är:


2) för chefen för en verksamhetsenhet som är direkt underställd direktören och för chefen för miljöförvaltningens serviceenhet högskoleexamen, förtrogenhet med verksamhetsenhetens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Besättande av tjänster och anställning av annan personal

Chefen för miljöförvaltningens serviceenhet utnämns av miljöministeriet.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Helsingfors den 19 oktober 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsrådet
Taru Hallberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.