899/2006

Given i Helsingfors den 12 oktober 2006

Statsrådets förordning om ändring av 11 § i förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1243/2002, som följer:

11 §
Användning av terrängfordon på väg

1. Det är tillåtet att med motorsläde och hjulförsett terrängfordon korsa en väg eller överskrida en bro. En motorsläde eller ett hjulförsett terrängfordon får även annars tillfälligt köras på väg med iakttagande av nödvändig försiktighet om

a) det är oskäligt svårt att röra sig i terrängen på grund av transportuppdraget eller terrängförhållandena,

b) det skall anses nödvändigt för att vägen skall kunna korsas tryggt,

c) bränslepåfyllning måste ske på ett för allmän trafik avsett område i omedelbar anslutning till användningen av det aktuella fordonet i terrängen,

d) det skall överföras i terrängen från ett fordon som är avsett för vägtrafik på ett område som avses i c-punkten, eller

e) det skall förvaras på en parkeringsplats på ett område som avses i c-punkten.

2. I det fall som avses i 1 mom. skall motorsläden i första hand använda den oplogade delen av vägen.

3. En släde som är kopplad till en traktor får användas på väg endast i undantagsfall och endast om den inte orsakar fara eller olägenhet för övriga trafiken. Släden får belastas så mycket som förhållandena och trafiksäkerheten det medger.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Helsingfors den 12 oktober 2006

Minister
Leena Luhtanen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.