887/2006

Given i Helsingfors den 12 oktober 2006

Statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 3 och 4 mom., 5 § 2 mom. och 8 § 3 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), sådan den lyder i lag 618/2006, nedan lagen om gårdsstöd, i statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd (604/2005), nedan förordningen om gårdsstöd I, samt i statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (758/2005), nedan förordningen om gårdsstöd II, iakttas i Finland vid verkställigheten av reformen av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik vad som bestäms i denna förordning i fråga om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

2) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

3) referensbelopp det referensbelopp som avses i artikel 37 i rådets förordning om gårdsstöd,

4) grundleveransrättighet för socker den rättighet att producera A- och B-kvotsocker som fastställs för varje jordbrukare för regleringsåret,

5) det nationella taket för gårdsstöd det tak som fastställs för Finland enligt artikel 1.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1156/2006 om upprättande av budgettak för 2006 för partiellt eller frivilligt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd och av årliga finansieringspaket för systemet med enhetlig arealersättning och maximibelopp för beviljandet av separata stödsystem för socker, i enhetlighet med rådets förordning (EG) nr 1782/2003, och om ändring av nämnda förordning,

6) det nationella taket för direktstöd det tak som fastställts för Finland i bilaga VIII till rådets förordning om gårdsstöd,

7) direktstöd sådana stödformer som avses i bilaga I till rådets förordning om gårdsstöd.

8) stödregion sådan region som avses i artikel 58.2 i rådets förordning om gårdsstöd och som fastställs i 3 § i förordningen om gårdsstöd I,

9) referensperiod den period som avses i artikel 38 i rådets förordning om gårdsstöd,

10) gårdsspecifik tilläggsdel en sådan tilläggsdel som avses i 3 § 2 och 3 mom. i lagen om gårdsstöd,

11) stödrättighet i enlighet med blandmodellen ett hektarspecifikt referensbelopp enligt det system med samlat gårdsstöd som fastställs för jordbrukare på grundval av systemet med samlat gårdsstöd,

12) trädesrättighet en hektarspecifik stödrättighet som beviljas jordbrukare i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i rådets förordning om gårdsstöd,

13) särskild stödrättighet en rättighet enligt artiklarna 47 och 48 i rådets förordning om gårdsstöd,

14) gårdsstödsrättighet den hektarspecifika referenskvantiteten eller någon annan referenskvantitet i fråga om stödrättigheten som avses i punkterna 11―13

3 §
Upprättande av den nationella reserven

Den andel, i enlighet med artikel 42.1 i rådets förordning om gårdsstöd, av det nationella taket för gårdsstödet vilken används för att upprätta den nationella reserven är 0,8 procent.

4 §
Regionalt enhetligt stöd

Det regionala taket för direktstöd fås genom att från det nationella taket för direktstöd subtrahera den andel enligt 3 § som används för att upprätta den nationella reserven och fördela det sålunda erhållna takbeloppet på stödregionerna. När det gäller direktstöd fördelas takbeloppet på basis av den regionala fördelningen av de stöd som betalats under referensperioden. När det gäller mjölkbidrag fördelas takbeloppet på basis av den regionala fördelningen av de referenskvantiteter för mjölk som mjölkproducenterna förfogat över den 31 mars 2006 och när det gäller prissänkningsersättningen för socker och tilläggsersättningen under övergångsperioden fördelas takbeloppet på basis av den regionala fördelningen av grundleveransrättigheterna för socker under regleringsåret 2005/2006.

Taket för det regionalt enhetliga stödet erhålls genom att från det regionala taket för direktstöd subtrahera de i 4 § i förordningen om gårdsstöd I fastställda stöd som är bundna till produktionen och som betalats till stödregionen samt den andel som inom ifrågavarande stödregion används till de gårdsspecifika tilläggsdelar som anges i 3 § 1 mom. i lagen om gårdsstöd.

Det regionalt enhetliga stödet bestäms som en kvot av taket för det regionalt enhetliga stödet och den stödberättigande arealen enligt artikel 59.3 i rådets förordning om gårdsstöd. För den stödberättigande arealen skall användas det antal stödberättigande hektar enligt artikel 44.2 i rådets förordning om gårdsstöd som har uppgetts på jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett nr 102B för 2006, med beaktande av den stödberättigande areal som konstaterats vid en eventuell övervakning. I fråga om gårdsstödsrättigheterna för det regionalt enhetliga stödet används per stödberättigande hektar för 2006―2010 följande belopp:

Stödregioner euro
A 246,60
B―C1 195,84
C2―C4 152,67
5 §
Värdet av tilläggsdelen för sockerbeta

Som värde av den gårdsspecifika tilläggsdel för sockerbeta som fastställs på basis av sockermängden i gällande grundleveransrättighet regleringsåret 2005/2006 används 65,54 euro per ton grundleveransrättighet.

6 §
Ytterligare tilldelning av rättigheter som avses i artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd

Efter att den tilldelning som görs i första hand enligt 4 § 2 mom. i förordningen om gårdsstöd II gjorts, tilldelas rättigheterna enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd på följande sätt enligt stödregion:

Region tak av rättigheter
A 84,00
B―C1 812,30
C2―C4 292,85

Rättigheter som inte beviljats tilldelas jordbrukare på det sätt som anges i artikel 60.4 i rådets förordning om gårdsstöd. Förutsättningen för beviljandet är att odlingsarealen för de växter som anges i artikel 60.1 i rådets förordning om gårdsstöd under tiden från den gårdsspecifika referensperioden till år 2005 har ökat med minst 17 ar.

7 §
Fastställande av gårdsstödsrättigheter för jordbrukare

Värdet av de gårdsstödsrättigheter som fastställs för jordbrukarna baserar sig på gårdsspecifika tilläggsdelar enligt 3 § 2 mom. i lagen om gårdsstöd samt på det regionalt enhetliga stöd som avses i 4 § 3 mom.

Antalet gårdsstödsrättigheter som fastställs för jordbrukarna motsvarar det antal stödberättigande hektar enligt artikel 44.2 i rådets förordning om gårdsstöd som har uppgetts inom utsatt tid år 2006 på jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett 102B, med beaktande av den stödberättigande areal som konstaterats vid en eventuell övervakning.

Gårdsstödsrättigheterna ges en individuell beteckning. En gårdsstödsrättighet motsvarar högst det stöd som betalas för en stödberättigande hektar.

Den förhöjning av det nationella taket åren 2007―2009 som kan användas till tilläggsdelen för sockerbeta och som fastställs i punkt K i bilaga VII till rådets förordning om gårdsstöd, minskad med den procentandel som anges i 3 § i denna förordning, höjer värdet på de gårdsstödsrättigheter för vilka tilläggsdelen för sockerbeta fastställts.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 oktober 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.