886/2006

Given i Helsingfors den 12 oktober 2006

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juli 2005 om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd (604/2005) 4 § som följer:

4 §
Stöd som är bundna till produktionen

Utöver vad som bestäms i lagen om gårdsstöd beviljas på basis av systemet med samlat gårdsstöd såsom stöd som är bundna till produktionen enligt artiklarna 64―68 i förordningen om gårdsstöd

1) det får- och getbidrag och dess tilläggsbidrag som avses i artikel 67 samt i bilaga VI i förordningen om gårdsstöd högst enligt det maximibelopp på 50 procent som anges i punkt 1 i nämnda artikel, dock högst till ett belopp av 0,80 miljoner euro, och

2) det särskilda bidrag för handjur av nötkreatur som avses i artikel 68.2 punkt b.ii samt i bilaga VI i förordningen om gårdsstöd högst enligt det maximibelopp på 75 procent som anges i nämnda punkt, minskat med det belopp som behövs för stöd inom nötköttssektorn enligt artikel 69 i förordningen om gårdsstöd, dock högst till ett belopp av 24,42 miljoner euro.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. beviljas såsom stöd som är bundet till produktionen det stöd enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2358/71 och bilaga XI i förordningen om gårdsstöd som avses i artikel 70.1 punkt a i förordningen om gårdsstöd till den del stödet beviljas för produktion av utsäde av timotej i enlighet med artikel 99 i förordningen om gårdsstöd och kapitel 10 i kommissionens förordning III, dock högst till ett belopp av 1,15 miljoner euro.


Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 oktober 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.