853/2006

Given i Helsingfors den 29 september 2006

Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 juni 2006 om ersättningar inom utrikesreprentationen (596/2006) 7 § 2 mom., 10 § 1, 2 och 4 mom. och 12 § 3 mom. samt

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. och till 10 § nya 2―4 mom., varvid de ändrade 2 och 4 mom. samt det nuvarande 3 mom. blir 5―7 mom., som följer:

6 §
Utrustningsersättning

Närmare bestämmelser om storleken på utrustningsersättningen och hur den bestäms utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

7 §
Flyttersättning

Storleken på flyttersättningen bestäms enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav som uppdraget ställer samt enligt hur många de medföljande familjemedlemmarna är och flyttsträckan. Bestämmelser om antalet kubikmeter flyttgods som ersätts samt om storleken på ersättning för kubikmeter flyttgods och för flyttvägar utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.


10 §
Reseersättningar

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för tjänstemannens och de medföljande familjemedlemmarnas befogade flyttningsresor och semesterresor hem till Finland, tjänstemannens och en i något annat land än stationeringslandet bosatt familjemedlems besöksresor samt för resor till Finland med anledning av en nära anhörigs dödsfall.

En tjänsteman har rätt till ersättning för en semesterresa hem till Finland vartannat år, om stationeringsorten befinner sig i Europa, och varje år, om stationeringsorten befinner sig utanför Europa. Ett villkor för ersättning är dessutom att tjänstemannens tjänstgöringsperiod på stationeringsorten har börjat senast den första april det år ersättning betalas, samt en oavbruten skälig semester eller annan vistelse i Finland, som det föreskrivs närmare om genom förordning av utrikesministeriet. Rätt till ersättning finns inte, om semesterresan hem till Finland börjar inom en kortare tid än fyra månader innan tjänstemannen eller en medföljande familjemedlem flyttar till Finland, eller inom en kortare tid än fyra månader innan tjänstemannens tjänsteförhållande upphör.

En tjänsteman kan få ersättning för besöksresor för högst två resor per år för sina egna eller någon annanstans än på stationeringsorten bosatta familjemedlemmars resor. Närmare bestämmelser om vilka resor som ersätts och hur ersättningen bestäms utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

Med en nära anhörig enligt 1 mom. avses i denna lag en sådan familjemedlem som avses i 2 §, tjänstemannens eller makens förälder eller ett barn som på grundval av 2 § inte kan anses som familjemedlem men som tjänstemannen eller maken haft vårdnaden om. Som kostnader som ersätts för resa på grund av dödsfall anses tjänstemannens, makens eller någon annan medföljande familjemedlems resekostnader enligt vad som närmare föreskrivs genom förordning av utrikesministeriet. En medföljande familjemedlem har rätt till reseersättning på grund av tjänstemannens dödsfall. I samband med ett och samma dödsfall föreligger rätt till ersättning för högst en resa och endast om tjänstemannen eller den medföljande familjemedlemmen inte får ersättning med stöd av en privat försäkring.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för hembiträdes befogade flyttningsresor och en resa om året mellan Finland och stationeringsorten (hembiträdes semesterresa hem), om hembiträdets anställning varar minst nio månader. Ett villkor för ersättning av hembiträdets semesterresa hem är dessutom att ersättning inte betalas för hembiträdets flyttningsresa under kalenderåret ifråga och att hembiträdets anställning fortgår in på nästa kalenderår. Ett ytterligare villkor för ersättning av hembiträdes semesterresa hem är att hembiträdet under sin resa vistas en oavbruten skälig tid i Finland, som det föreskrivs närmare om genom förordning av utrikesministeriet.


Statens resereglemente tillämpas på ersättningar enligt 1―5 mom. och på dagtraktamenten enligt 6 mom. i enlighet med vad som närmare föreskrivs genom förordning av utrikesministeriet.

12 §
Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden

Bestämmelser om de stationeringsorter som berättigar till ersättning samt om storleken på ersättningen utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 139/2006
FvUB 15/2006
RSv 101/2006

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.