851/2006

Given i Helsingfors den 29 september 2006

Lag om ändring av 2 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) till 2 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 529/2005, en ny 4 a-punkt och till 22 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 4 a-punkt som följer:

2 §
Informationssystemet för polisärenden

I informationssystemet får även annan nödvändig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. polislagen registreras enligt följande:


4 a) för att upprätthålla ordningen och säkerheten i en förvaringslokal, identifieringsuppgifter om dem som meddelats besöksförbud enligt 7 kap. 5 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) samt uppgifter om innehållet i och grunden för besöksförbudet samt dess giltighetstid (uppgifter om besöksförbud),


22 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden

Ur informationssystemet för polisärenden skall uppgifter utplånas enligt följande:


4 a) uppgifter om besöksförbud då fem år förflutit sedan förbudet upphörde,Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005
FvUB 14/2006
RSv 94/2006

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.