759/2006

Given i Helsingfors den 1 september 2006

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 67 § 5 mom.,

ändras 14 § 2 mom., 61 §, rubriken för 66 § samt 66 § 1 och 2 mom., rubriken för 67 § och 67 § 1―3 mom., 71 §, rubriken för 72 § samt 72 § 1 och 2 mom., 73 § 1 och 4 mom., 74 § 2 mom., 83 § 2 mom. och 127 §,

av dem 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 26/2006 och 127 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 58 a, 67 a―67 i, 79 a och 121 a §, till 126 § ett nytt 5 mom. samt till lagen en ny 138 b § som följer:

14 §
Televerksamhetsanmälan

Kommunikationsverket skall underrättas om förändringar i uppgifterna i televerksamhetsanmälan. Om ett teleföretag upphör med sin verksamhet, skall det underrätta Kommunikationsverket om detta senast en vecka innan verksamheten upphör. Om det teleföretag som upphör med sin verksamhet är ett tjänsteföretag skall även det nätföretag inom vars kommunikationsnät tjänsteföretaget är verksamt underrätta Kommunikationsverket om saken. Kommunikationsverket kan även på eget initiativ konstatera att ett teleföretags verksamhet har upphört, om verket får tillförlitlig utredning om att verksamheten upphört.

7 kap.

Användarens rättigheter

58 a §
Bestämmelsernas tvingande natur

Avvikelse från bestämmelserna i detta kapitel får inte genom avtal göras till nackdel för konsumenten. Bestämmelserna i 67 a― 67 i, 71―75 och 78―80 § i detta kapitel tillämpas på andra avtal än avtal med konsumenter endast om inget annat har överenskommits.

61 §
Förhandsbetalning, säkerhet och limit

Ett teleföretag får avkräva en konsument förhandsbetalning eller säkerhet för ett avtal om en telefonanslutning endast i samband med att avtalet ingås och endast om det finns en särskild anledning till detta som beror på förutsägbar insolvens eller någon annan därmed jämförbar omständighet. Förhandsbetalningen eller säkerheten får inte överstiga det sammanlagda beloppet av de avgifter som för de tjänster som tillhandahållits beräknas inflyta innan teleföretaget kan förhindra användningen av anslutningen på grund av betalningsförsummelse.

Teleföretaget och konsumenten kan under avtalsperioden avtala om en skälig limit i euro för telefonanslutningen.

66 §
Avtalsvillkor och prislistor

Ett teleföretag skall utarbeta standardavtalsvillkor för avtal om kommunikationstjänster som ingås med konsumenter och tillämpa dessa villkor när avtal ingås med en konsument. Avtalen får inte innehålla villkor eller begränsningar som är oskäliga för konsumenten.

Ett teleföretag skall offentliggöra de standardavtalsvillkor som avses i 1 mom. och övriga standardavtalsvillkor som företaget använder samt prislistor över kommunikationstjänsterna så att användarna lätt och kostnadsfritt har tillgång till dem.


67 §
Avtal om kommunikationstjänster

Avtal om anslutning till telefonnätet och andra avtal om kommunikationstjänster skall ingås skriftligen. Avtal kan också ingås elektroniskt, förutsatt att innehållet i ett elektroniskt avtal inte ensidigt kan ändras och att parterna har tillgång till avtalet.

I ett avtal skall teleföretagets namn och kontaktinformation specificeras.

I ett avtal skall åtminstone nämnas

1) avtalets giltighetstid,

2) arten av de tjänster som tillhandahålls och deras egenskaper samt typer av underhållsservice,

3) leveranstiden för kommunikationstjänsten,

4) förfarandet vid uppsägning av avtalet och grunderna för uppsägning,

5) påföljder vid ett eventuellt fel eller dröjsmål,

6) hur användaren skall informeras om ändringar i avtalsvillkoren,

7) vilka rättigheter användaren har om avtalsvillkoren ändras,

8) grunderna för prissättning av tjänsterna eller de prislistor som tillämpas,

9) användarens rätt att få uppgifter om hur fakturan är sammansatt,

10) användarens rätt att framställa anmärkning om teleräkningen,

11) påföljderna vid betalningsförsummelse,

12) teleföretagets rätt att sluta tillhandahålla en tjänst eller att begränsa användningen av tjänsten,

13) beloppet av den limit som avses i 61 § 2 mom. samt anvisningar om hur konsumenten kan kontrollera det sammanlagda upplupna avgiftsbeloppet.


67 a §
Dröjsmål vid leverans av kommunikationstjänst och rätt att hålla inne betalning

Leveransen av en kommunikationstjänst är fördröjd, om tjänsten inte har levererats vid en överenskommen tidpunkt och detta inte beror på användaren eller på någon annan omständighet som sammanhänger med användaren. Har ingen leveranstidpunkt överenskommits, är leveransen fördröjd om kommunikationstjänsten inte har levererats inom skälig tid efter det att avtalet ingicks.

Användaren är skyldig att betala de avgifter som grundar sig på avtalet om kommunikationstjänster först från den tidpunkt då tjänsten kan användas. Efter det att tjänsten har aktiverats har användaren rätt att hålla inne betalningen av en sådan del av avgiften som är nödvändig som säkerhet för ersättning på grund av dröjsmålet.

67 b §
Standardersättning för dröjsmål vid leverans

Användaren har i sådana fall som avses i 67 a § rätt till standardersättning. Denna ersättning uppgår till minst 15 euro för varje påbörjad vecka som leveransen fördröjs, dock högst till 120 euro.

Rätt till standardersättning föreligger dock inte, om teleföretaget visar att dröjsmålet orsakats av ett hinder som ligger utanför teleföretagets kontroll och som företaget inte skäligen kan förväntas ha räknat med då avtalet ingicks samt vars följder företaget inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på en person som teleföretaget har anlitat vid fullgörandet av avtalet eller en del av det, är teleföretaget fritt från ansvar endast om även denna person skulle vara fri från ansvar enligt 2 mom.

67 c §
Skadeståndsskyldighet på grund av dröjsmål vid leverans

Användaren har rätt till ersättning på grund av skada som föranletts av dröjsmål och som överstiger det standardersättningsbelopp som avses i 67 b §. Rätt till skadestånd föreligger dock inte, om användaren inte enligt 67 b § 2 eller 3 mom. har rätt till standardersättning.

Teleföretaget ansvarar för en indirekt skada som orsakats av ett dröjsmål endast om dröjsmålet eller skadan föranletts av vårdslöshet från teleföretagets sida. Som indirekt skada anses

1) inkomstförlust som användaren lider på grund av dröjsmålet eller åtgärder som föranleds av dröjsmålet,

2) skada som beror på en förpliktelse som grundar sig på något annat avtal,

3) sådan väsentlig förlust av nytta av användningen av kommunikationstjänsten som inte medför direkt ekonomisk skada samt annan därmed jämförbar väsentlig olägenhet.

67 d §
Fel i leveransen av en kommunikationstjänst

Det föreligger ett fel i leveransen av en kommunikationstjänst, om kommunikationstjänstens kvalitet eller leveranssättet inte överensstämmer med vad som kan anses avtalat. Har inte annat överenskommits, föreligger ett fel i leveransen av en kommunikationstjänst, om

1) kommunikationstjänstens kvalitet inte överensstämmer med de krav som uppställs i lag eller i Kommunikationsverkets föreskrifter som utfärdats med stöd av lag,

2) leveransen av kommunikationstjänsten av någon annan än en i 72 § avsedd orsak kontinuerligt eller upprepade gånger har avbrutits och avbrottet inte kan anses ringa med beaktande av skälen till och förhållandena under avbrottet, eller

3) kommunikationstjänsten inte överensstämmer med de uppgifter som angetts i marknadsföringen eller annars avviker från vad användaren i allmänhet har anledning att förutsätta i samband med sådana tjänster.

67 e §
Rättelse av fel

Användaren har rätt att kräva att teleföretaget avhjälper felet eller utför en ny prestation i stället för den felaktiga utan att detta medför kostnader för användaren. Teleföretaget är dock inte skyldigt att avhjälpa felet, om detta förorsakar teleföretaget oskäliga kostnader eller oskäliga olägenheter.

Även om användaren inte kräver att felet skall avhjälpas eller prestationen förnyas, får teleföretaget på egen bekostnad göra en sådan rättelse, om det utan dröjsmål erbjuder sig att göra det när användaren anmäler felet. Användaren får avböja rättelsen, om denna skulle förorsaka honom väsentlig olägenhet eller en risk för att de kostnader som förorsakas användaren inte blir ersatta eller om användaren har en annan särskild orsak att avböja.

Teleföretaget får inte hänvisa till att det inte har fått tillfälle att avhjälpa felet, om användaren har låtit avhjälpa felet och denne med beaktande av omständigheterna inte skäligen kan förutsättas vänta på att teleföretaget skall avhjälpa felet.

67 f §
Prisavdrag och standardgottgörelse

Om det inte kommer på fråga att avhjälpa felet eller utföra en ny prestation eller om felet inte avhjälps inom en skälig tid efter att användaren har anmält det, har användaren rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet.

Användaren har rätt till standardgottgörelse om en skada som avses i 67 d § beror på ett avbrott i leveransen. Standardgottgörelsen uppgår till minst 15 euro för varje påbörjad vecka då leveransen är avbruten, dock högst till 120 euro. Om en standardgottgörelse betalas till användaren, har användaren inte på grund av samma avbrott rätt till ett prisavdrag enligt 1 mom.

67 g §
Skadeståndsskyldighet på grund av fel

En användare har rätt till ersättning för skada som användaren lider till följd av ett fel i kommunikationstjänsten.

För en sådan indirekt skada som avses i 67 c § 2 mom. ansvarar teleföretaget endast om felet eller skadan beror på vårdslöshet från teleföretagets sida.

67 h §
Hävning av avtal på grund av dröjsmål eller fel

Användaren får häva ett avtal om kommunikationstjänster på grund av ett dröjsmål eller fel från teleföretagets sida, om avtalsbrottet är väsentligt.

67 i §
Anmälningsskyldighet vid fel eller dröjsmål

En användare får inte åberopa ett dröjsmål, om inte användaren underrättat teleföretaget om dröjsmålet inom skälig tid efter det att tjänsten har levererats. En användare får inte åberopa ett fel, om inte användaren underrättat teleföretaget om felet inom skälig tid efter det att användaren märkte eller borde ha märkt felet.

Utan hinder av 1 mom. får en användare åberopa ett dröjsmål eller ett fel, om teleföretaget har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder eller om kommunikationstjänsten inte överensstämmer med de krav som uppställs i lag eller i Kommunikationsverkets föreskrifter som utfärdats med stöd av lag.

71 §
Ändring av avtal

Ett teleföretag får ändra avgifter och övriga villkor enligt ett avtal om kommunikationstjänster till nackdel för konsumenten endast

1) på grunder som specificerats i avtalsvillkoren, förutsatt att avtalets innehåll inte som helhet ändras väsentligt,

2) med stöd av en lagstiftningsändring eller ett myndighetsbeslut,

3) på grund av andra särskilda skäl, om omständigheterna förändrats väsentligt.

Ett teleföretag har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte påverkar avtalets centrala innehåll.

Användaren har rätt att säga upp ett avtal om kommunikationstjänster med omedelbar verkan, om teleföretaget meddelar att det kommer att ändra avtalsvillkoren.

Teleföretagen skall underrätta användarna om ändringar i avtalsvillkoren och om deras innehåll senast en månad innan de ändrade villkoren träder i kraft.

72 §
Bygg- och underhållsarbete på kommunikationsnät samt åtgärder i anslutning till dataskydd

Ett teleföretag får tillfälligt utan användarens samtycke avbryta leveransen av en kommunikationstjänst eller begränsa dess användning, om åtgärden är nödvändig på grund av bygg- eller underhållsarbete på kommunikationsnätet eller av dataskyddsskäl. Avbrottet skall göras så att det orsakar användaren minsta möjliga olägenhet och om detta skall i mån av möjlighet informeras i god tid på förhand.

Om en tjänst på grund av ett sådant skäl som avses i 1 mom. har varit avbruten sammanlagt minst 48 timmar under en kalendermånad, skall teleföretaget på begäran gottgöra användaren tjänstens grundavgift för en månad eller betala en motsvarande skälig gottgörelse.


73 §
Stängning av anslutning och begränsning av användningen av en orsak som beror på användaren

Ett teleföretag har rätt att begränsa användningen av en telefonnätanslutning eller stänga anslutningen, om användaren inte har betalat en avgift som hänför sig till anslutningen i fråga och som förfallit till betalning.


Ett teleföretag har rätt att begränsa användningen av en anslutning även om användaren överskrider den limit som avses i 61 § 2 mom. Teleföretaget skall på förhand underrätta användaren om begränsningen av användningen och samtidigt instruera användaren om hur en begränsning kan förhindras.

74 §
Öppnande av stängd anslutning

Teleföretaget har rätt att ta ut en skälig avgift för att öppna en anslutning eller avbryta en begränsning av användningen. För avbrytande av en sådan begränsning av användningen som avses i 73 § 3 mom. får dock ingen avgift tas ut.

79 a §
Obehörig användning av kommunikationstjänst

En konsument ansvarar för obehörig användning av en kommunikationstjänst endast om den obehöriga användningen berott på sådan vårdslöshet från konsumentens sida som inte är lindrig.

Konsumenten ansvarar inte för obehörig användning av en kommunikationstjänst, om kommunikationstjänsten har använts efter det att konsumenten har anmält till teleföretaget att anslutningen eller ett annat vid administreringen av kommunikationstjänsten använt medel har försvunnit eller obehörigen innehas av någon annan.

Ett teleföretag har rätt att stänga en kommunikationstjänst omedelbart efter det att en anmälan enligt 2 mom. har tagits emot. I fråga om teleföretags skyldighet att stänga en mobiltelefonanslutning och förhindra användning av mobiltelefonen föreskrivs i 76 §.

83 §
Tillämpning av konsumentskyddslagen

Kommunikationsverket övervakar tillämpningen av teleföretagens avtalsvillkor. Tillämpningen av avtalsvillkor ur konsumentskyddets synvinkel övervakas även av konsumentombudsmannen. Kommunikationsverket och konsumentombudsmannen skall samarbeta med varandra på behörigt sätt.

121 a §
Förbjudande av oskäligt avtalsvillkor

Kommunikationsverket kan, om detta är nödvändigt för att skydda användaren, förbjuda fortsatt användning av ett avtalsvillkor som strider mot 66 § eller förbjuda användning av sådana eller därmed jämförbara avtalsvillkor på nytt. Kommunikationsverket kan även meddela förbudet temporärt, varvid förbudet gäller tills ärendet har avgjorts slutgiltigt.

Kommunikationsverket kan förena ett förbud som det utfärdat med vite. Marknadsdomstolen dömer ut vitet.

Ändring i Kommunikationsverkets beslut som avses i 1 eller 2 mom. får inte sökas genom besvär.

Ett teleföretag kan föra ett beslut om förbud till marknadsdomstolen inom 30 dagar efter det att företaget har fått del av Kommunikationsverkets beslut. I annat fall står beslutet fast.

126 §
Avgörande av meningsskiljaktigheter vid Kommunikationsverket

Kommunikationsverkets beslutanderätt omfattar inte frågor som gäller avtalsförhållandena eller ersättningsansvaret mellan teleföretag och användare eller teleföretags regressrätt.

127 §
Ändringssökande

I ett beslut som kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket har fattat med stöd av något annat lagrum än 16―20, 121 a eller 126 § i denna lag får ändring i enlighet med förvaltningsprocesslagen sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kommunikationsministeriets och Kommunikationsverkets beslut skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Kommunikationsverket har rätt att genom besvär söka ändring i ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som avses i 1 mom. och genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt kommunikationsministeriets eller Kommunikationsverkets beslut eller ändrat det.

Ändring i beslut som Kommunikationsverket har fattat med stöd av 16―20 och 126 § samt i beslut av marknadsdomstolen och statsrådet får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Statsrådets och Kommunikationsverkets beslut skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Ändring i marknadsdomstolens beslut som avses i 121 a § 4 mom. söks i enlighet med lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).

Besvär över beslut som avses i 1 och 3 mom. skall behandlas i brådskande ordning.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

138 b §
Teleföretags regressrätt

Om ett teleföretag med stöd av denna lag har blivit ansvarigt gentemot användaren för ett dröjsmål eller ett fel som beror på ett annat teleföretags verksamhet, har det teleföretag som blivit ansvarigt rätt till skadestånd av det andra teleföretaget, om detta inte visar att dröjsmålet eller felet inte berott på vårdslöshet från dess sida.

Teleföretaget har regressrätt i enlighet med 1 mom. oberoende av om teleföretagen står i avtalsförhållande sinsemellan eller inte. Ett villkor i ett avtal som ingåtts innan skadan framträtt och som begränsar regressrätten är utan verkan.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007. Lagens 127 § träder dock i kraft den 15 september 2006.

Lagen tillämpas även på avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande. Om ett fel i en kommunikationstjänst har framträtt eller ett dröjsmål uppkommit vid leveransen av tjänsten före lagens ikraftträdande tillämpas angående påföljderna av felet eller dröjsmålet dock den lag som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 79 a § tillämpas om en kommunikationstjänst används obehörigt efter denna lags ikraftträdande.

RP 231/2005
KoUB 13/2006
RSv 86/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG; EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37

Helsingfors den 1 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.