755/2006

Given i Helsingfors den 30 augusti 2006

Kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Järnvägsverkets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Järnvägsverket tar ut fasta avgifter enligt bifogad avgiftstabell, är

1) godkännande av rullande materiel och bananordningar för användning på statens bannät,

2) registrerings- eller besiktningsbeslut för rullande materiel,

3) registrering av rullande materiel i datasystemet,

4) besiktning av kontinuerligt underhåll av rullande materiel,

5) tillstånd för ibruktagande som beviljats på grundval av en enskild besiktning,

6) undantag från behörighetsvillkor som gäller hälsotillstånd,

7) undantag från utbildningskrav och andra behörighetsvillkor, samt

8) godkännande av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården.

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Järnvägsverket tar ut en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) kontrollavgiftsverksamheten inom kollektivtrafiken,

2) godkännande för drift av ny rullande materiel och nya bananordnnigar,

3) tillstånd för ibruktagande av strukturella delsystem och ändring av tillstånd för ibruktagande,

4) utnämnande av anmälda organ och återkallande av beslut om utnämnande av ett anmält organ,

5) trafiktillstånd som avses i 55 § i järnvägslagen,

6) behandlingen i Järnvägsverket av ett sådant ärende som avses i 52, 57, 58 eller 65 § i järnvägslagen eller Järnvägsverkets beslut i ett sådant ärende,

7) kontroll samt beslut om godkännande av de krav som ställs på trafikledningstjänster och besiktningstjänster för rullande järnvägsmaterial i 60 § i järnvägslagen,

8) beviljande och godkännande samt ändring och återkallande av säkerhetsintyg för järnvägsföretag och Banförvaltningscentralens säkerhetstillstånd,

9) beslut gällande kontroll och godkännande av säkerhetsstyrningssystem,

10) kontroll och godkännande av den säkerhetsutredning som avses i 32 § i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002),

11) ansökan om undantag hos Europeiska gemenskapernas kommission och en utredning av de grunder som framställs i ansökan i enlighet med artikel 7 i rådets direktiv 96/48/EG om driftskompabiliteten hos det transeuroepiska järnvägssystemet för höghastighetståg och artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG om driftskompabiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg.

Avgiften som tas ut för de prestationer som avses i 1 mom. 1 punkten motsvarar de särskilda kostnader som verksamheten orsakar plus kontrollverksamhetens andel av Järnvägsverkets förvaltningskostnader. De avgifter som tas ut för de prestationer som avses i 2―15 punkten bestäms enligt den tid som använts för att producera prestationen och en fast timdebitering. Timdebiteringen enligt självkostnadsvärdet är 96 euro för den första timmen och varje påbörjad ytterligare arbetstimme. Dessutom uppbärs eventuella expertutgifter samt resekostnader enligt statens resereglemente som ansluter till produktionen av prestationen.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Järnvägsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) bedömning av driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse med nationella bestämmelser,

2) särskilt beställda kontroller,

3) tryckalster och annat informationsmaterial,

4) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra avskrifter samt sändande av dem, samt

5) andra prestationer som Järnvägsverket utför på uppdrag.

Järnvägsverket beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

5 §
Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning tas också ut för avslagsbeslut.

Avgifter som avses i 2 § 1 punkten behöver inte tas ut för godkännande för användning på statens bannät av rullande museimateriel som är i bruk på statens bannät, om syftet med sökandens verksamhet är att främja järnvägskulturen huvudsakligen utan att skaffa sökanden vinst eller annan omedelbar ekonomisk fördel.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006 och gäller fram till den 31 december 2008.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 augusti 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Pekka Kouhia

Bilaga

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

1) Godkännande av rullande materiel och bananordningar som är i bruk för användning på statens bannät 96,00 euro

2) Beslut gällande registrering eller besiktning av rullande järnvägsmateriel 96,00 euro

3) Registrering av materiel i datasystemet enligt följande tabell

Registrering Antal Pris Pris/enhet
Registrering i datasystemet första 50 st 50 euro/st
Registrering i datasystemet följande 50 st 5 euro/st
Registrering i datasystemet däreftr 2,5 euro/st
För avförande ur registret tas ingen avgift ut

4) Besiktning av kontinuerligt underhåll 20 euro/enhet rullande materiel

5) Tekniska driftstillstånd som beviljas på basis av enskilda besiktningar 96 euro/enhet rullande materiel

6) Undantag från behörighetsvillkoren i fråga om hälsotillstånd 166,00 euro

7) Undantag från utbildningskrav och andra behörighetsvillkor 96 euro

8) Godkännande av yrkesutbildad person inom företagshälsovården 166,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.