754/2006

Given i Helsingfors den 30 augusti 2006

Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Banförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för dessa avgifter samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Banförvaltningscentralen uppbär fasta avgifter enligt bifogad avgiftstabell, är

1) tillstånd för anslutning av spår för privatbana, samt

2) tillstånd för en plankorsning.

3 §
Offentligrättslig prestation som prissätts enligt självkostnadsvärdet

Trafikledning på en privat spåranläggning eller en del av den är en i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd avgiftsbelagd offentligrättslig prestation för vilken Banförvaltningscentralen uppbär en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde. Avgiften fastställs på basis av den tid som det tar att producera prestationen, och en fast timdebitering. Timdebiteringen enligt självkostnadsvärdet är 73 euro för den första timmen och 63 euro för varje påbörjad mertidstimme.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Banförvaltningscentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) tillstånd för korsande ledningar,

2) uthyrning av mäthjulsatser,

3) utarrendering och överlåtelse av nyttjanderätt till lokaler, byggnader, konstruktioner, markområden och bebyggda fastigheter,

4) nyttjande- eller servitutsrätt eller annan motsvarande rättighet som beviljas i fråga om jordegendom, överlåtelse av sten, grus och andra jämförbara substanser samt försäljning av virke

5) tryckalster och annat informationsmaterial,

6) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra avskrifter samt sändande av dem,

7) i 13 § 2 mom. i järnvägslagen (555/2006) avsedda bantillträdestjänster samt tilläggstjänster och extra tjänster vid utnyttjande av bannätet, samt

8) andra prestationer som Banförvaltningscentralen gör på uppdrag.

Banförvaltningscentralen beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

5 §
Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning uppbärs också för beslut om avslag.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006 och gäller fram till den 31 december 2008.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 24 november 2004 om Banförvaltningscentralens avgifter (1020/2004).

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 augusti 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Pekka Kouhia

Bilaga

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

1. Tillstånd för anslutning av spår för privatbana 262,00 euro

2. Tillstånd för en plankorsning 262,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.