751/2006

Given i Helsingfors den 31 augusti 2006

Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och ansökan om bankapacitet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 18 § 1 och 2 mom. och 23 § 1 mom. i järnvägslagen av den 29 juni 2006 (555/2006):

1 §
Tågplaneperioden

Den tågplaneperiod som avses i 18 § 1 mom. i järnvägslagen (555/2006) börjar varje år det andra veckoslutet i december natten mellan lördag och söndag kl. 00.00 och slutar samma tid nästa år.

2 §
Ändringar av bankapaciteten för regelbunden trafik under tågplaneperioden

Banförvaltningscentralen kan ändra sina beslut om tilldelning av bankapacitet för regelbunden trafik så, att ändringarna kan träda i kraft

1) vid tågplaneperiodens början,

2) natten mellan lördag och söndag veckoslutet efter den tidpunkt då läsårets skolarbete avslutas som fastställs med stöd av 23 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), samt

3) av särskilda skäl vid andra tidpunkter som Banförvaltningscentralen bestämmer.

Beslut som Banförvaltningscentralen fattar med stöd av 1 mom. 3 punkten skall publiceras i Banförvaltningscentralens föreskriftssamling.

3 §
Ansökan och beslut om bankapacitet för regelbunden trafik

En sökande som ansöker om bankapacitet skall ansöka om bankapacitet hos Banförvaltningscentralen för den tågplaneperiod som avses i 1 § tidigast 12 och senast åtta månader före tågplaneperioden träder i kraft.

Ansökan om en sådan ändring som avses i 2 § skall göras hos Banförvaltningscentralen senast fyra veckor före ändringen skall träda i kraft.

Banförvaltningscentralen skall meddela ett beslut om tilldelning av ändrad bankapacitet för regelbunden trafik utan oskäligt dröjsmål.

4 §
Ansökningstider för brådskande bankapacitet

En sökande kan ansöka om sådan brådskande bankapacitet som avses i 23 § i järnvägslagen för tiden mellan de ändringstidpunkter som anges i 2 § efter utgången av den ansökningstid som anges i 3 § 2 mom.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 3 § 1 och 2 mom. kan en museitrafikoperatör ansöka om bankapacitet för sådan museitrafik som avses i 54 § i järnvägslagen oberoende av tidpunkterna för ändring av regelbunden trafik, dock tidigast fyra månader före den planerade trafiken.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

6 §
Övergångsbestämmelser

Den första tågplaneperioden enligt denna förordning börjar den 9 december 2007.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG (32001L0014); EGT nr L 75, 15.3.2001, s. 29–46

Helsingfors den 31 augusti 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.