748/2006

Given i Helsingfors den 24 augusti 2006

Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979) 4 §, 12 § 1 och 3 mom. samt 20 a § 3 mom., sådana de lyder, 4 § och 12 § 1 mom. i förordning 289/2001, 12 § 3 mom. i förordning 898/2002 samt 20 a § 3 mom. i förordning 876/2004, som följer:

4 §

De omständigheter som berör näringsidkarna och som nämns i grund- och ändringsanmälan antecknas i registret i den kronologiska ordning enligt vilken beslut om att föra in dem i registret har fattats. I registret antecknas dessutom dagen för registreringen. Anteckningarna i registret skall kungöras så att man kan ta del av de offentliggjorda uppgifterna i kronologisk ordning via ett elektroniskt centralsystem.

12 §

Till ett aktiebolags grundanmälan skall fogas avtalet om bolagsbildning i original, en sådan försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören och ett sådant intyg av revisorerna som avses i 2 kap. 8 § 3 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) samt sådant yttrande av en revisor som avses i 2 kap. 8 § 4 mom. i aktiebolagslagen. Vid behov skall till anmälan fogas en utredning om valet av styrelse- och förvaltningsrådsledamöter i bolaget, valet av ersättare och ordförande i dessa organ, valet av bolagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt valet av revisorerna och revisorssuppleanterna, samt en utredning om beviljad rätt att företräda bolaget. Vid behov skall till anmälan även fogas ett i 25 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet (826/1991) avsett godkännande av värdepapperscentralen att bolagets aktier kan överföras till värdeandelssystemet.


Om registermyndigheten har beviljat sådan dispens som nämns i 6 kap. 10 § 2 mom. eller 19 § 1 mom. i aktiebolagslagen, skall till anmälan fogas en utredning om att dispens beviljats.

20 a §

Om ett europabolag bildas genom absorptionsfusion så att ett övertagande bolag som är registrerat i någon annan stat än Finland ombildas till ett europabolag som registreras i Finland, skall till anmälan om registrering avfusionen fogas en utredning om det övertagande bolagets registrerade aktiekapital i den andra till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande staten och, om aktiekapitalet höjs, en sådan försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören och ett sådant intyg av revisorerna som avses i 11 kap. 4 § i aktiebolagslagen. Detsamma gäller om ett europabolags hemort flyttas till Finland.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG (32003L0058); EGT nr 221; 4.9.2003, s. 13

Helsingfors den 24 augusti 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.