729/2006

Given i Helsingfors den 24 augusti 2006

Statsrådets förordning om godkännande av lån som räntestödslån för ägarbostäder

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 1 mom. i lagen av den 17 december 1993 om räntestöd för ägarbostäder (1204/1993), sådant det lyder i lag 718/2006:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs närmare om de grunder för godkännande av lån som räntestödslån för ägarbostäder som det föreskrivs om i 4 § 1 mom. i lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993).

2 §
Bostadsbehov och begränsningar av låneloppet

Vid bedömning av bostadsbehovet skall särskilt beaktas hushållets bostadssituation och hur brådskande behovet av att förbättra denna är samt hushållets storlek och åldersstruktur.

Den bostad som stöds skall vara av skälig storlek i förhållande till hushållets storlek och åldersstruktur. Då skäligheten bestäms skall även efterfrågan och utbudet på olika slags bostäder på orten beaktas.

För annat ändamål än ombyggnad kan räntestödslån godkännas enligt antalet personer i hushållet för högst följande antal lägenhetskvadratmeter:

Antal personer Maximiantal lägenhetskvadratmeter
Egnahemshus Bostadsaktielägenhet
1 90 45
2 90 65
3 90 80
4 100 100
5 eller flera 120 120

Om det sökande hushållet består av makar av vilka ingendera har fyllt 40 år då ansökan lämnas in, tillämpas det maximiantal kvadratmeter som bestämts för ett tre personers hushåll eller, om hushållet omfattar ett barn, det maximiantal kvadratmeter som bestämts för fyra personers hushåll.

I fråga om egnahemshus höjs maximiantalet lägenhetskvadratmeter som anges i tabellen om hushållet består av flera än sex personer med tio kvadratmeter för varje ytterligare person. Lånet kan dock godkännas för högst 180 kvadratmeter.

För ombyggnad kan räntestödslån godkännas för högst 180 lägenhetskvadratmeter.

3 §
Förmögenhet

Vid godkännande av lån som räntestödslån beaktas såsom förmögenhet hushållets sammanlagda förmögenhet, om inte förmögenhetens värde är ringa eller förmögenheten är nödvändig för att en medlem i hushållet skall kunna skaffa sig en skälig utkomst genom närings- eller yrkesutövning.

Stöd får inte beviljas, om hushållet har förmögenhet som skall beaktas, i en sådan omfattning att hushållet utan statens stöd förmår anskaffa en bostad som motsvarar dess behov eller bygga om sin bostad. I övrigt beaktas förmögenheten såsom en faktor som påverkar lånebeloppet.

4 §
Inkomster och avdrag från dem

När hushållets inkomster fastställs skall beaktas de till hushållet hörande personernas fasta inkomster uträknade per månad (månadsinkomsterna). Till inkomster räknas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 1 § förordningen om bostadsbidrag (949/1993).

Från hushållets månadsinkomster avdras:

1) 340 euro för varje till hushållet hörande barn som inte har fyllt aderton år före utgången av det kalenderår, under vilket stöd som avses i denna förordning söks,

2) sådant underhållsbidrag för barn som betalas enligt domstols beslut eller vederbörligt skriftligt avtal,

3) två procent av beloppet av hushållets obetalda statsgaranterade studielån.

Om hushållet består av flera än en inkomsttagare, avdras 670 euro från vars och ens månadsinkomst, med undantag av inkomsten för den som förtjänar mest. Från en persons inkomster avdras det lönetillägg som han eller hon erhåller för skiftarbete upp till 170 euro.

5 §
Tabell över maximiinkomster som godkänns då stöd beviljas

En sökandes bostadslån för egen bostad kan godkännas som räntestödslån, om det sökande hushållets månadsinkomster, sedan de avdrag som avses i 4 § 2 och 3 mom. har gjorts, inte överstiger maximibeloppen enligt följande tabell:

Kommuner Antal personer
1 2 3 4 5 6
Esbo, Helsingfors, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Vanda, Vichtis 2 320 2 940 3 260 3 650 4 050 4 360
Övriga 2 090 2 540 2 720 3 060 3 400 3 630

Om det sökande hushållet består av makar av vilka ingendera har fyllt 40 år då ansökan lämnas in, tillämpas det maximibelopp för inkomsterna som bestäms för ett tre personers hushåll eller, om hushållet omfattar ett barn, det maximibelopp som bestämts för ett fyra personers hushåll.

Om hushållet består av flera än sex personer höjs maximibeloppen för inkomsterna enligt 1 mom. med 170 euro för varje tilläggsperson.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om de grunder som skall tillämpas då lån godkänns som räntestödslån för ägarbostader (1192/2001) jämte ändringar.

Helsingfors den 24 augusti 2006

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.