718/2006

Given i Helsingfors den 18 augusti 2006

Lag om ändring av 4 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 december 1993 om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) 4 § 1 mom. som följer:

4 §
Allmänna villkor för godkännande av lån som räntestödslån

Ägarbostadslån godkänns som räntestödslån på basis av social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov, vilka bedöms på grundval av hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. När lån enligt 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten godkänns som räntestödslån ges de hushåll företräde som har det mest brådskande behovet av bostad, är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna. Undantag från företrädesordningen kan göras i enskilda fall, om detta är motiverat med beaktande av ett hushålls speciella förhållanden och bostadssituationen på orten. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om grunderna för godkännande av lån som räntestödslån.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2006
MiUB 4/2006
RSv 65/2006

Helsingfors den 18 augusti 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.