711/2006

Given i Helsingfors den 17 augusti 2006

Statsrådets förordning om ändring av 4 b § i förordningen om avträdelsepension

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, fogas till 4 b § i förordningen av den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/1974), sådan den lyder i förordning 628/1986 och 361/1989, ett nytt 3 mom. som följer:

4 b §

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. kan en avträdelsepensionstagare låta en lantbruksföretagare som idkar husdjursskötsel använda åker som omfattas av förbindelsen om nedläggning som betesmark och för bärgande av vall och hö från ingången av juli till utgången av november 2006.


Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 2006. Förordningen tillämpas på användningen av åker som omfattas av förbindelser från den 1 juli till den 30 november 2006.

Helsingfors den 17 augusti 2006

Minister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.