701/2006

Given i Nådendal den 11 augusti 2006

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 januari 2006 om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) 42 § samt

fogas till lagen ett nytt 5 a kap. som följer:

II AVDELNINGEN

ARBETARSKYDDSSAMARBETE

5 a kap.

Arbetarskyddssamarbete på en gemensam arbetsplats och samarbete beträffande avvärjande av gemensamma risker

43 a §
Ordnande av samarbete på en gemensam arbetsplats

Den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på en i 49 § i arbetarskyddslagen avsedd gemensam arbetsplats (gemensam arbetsplats) skall vidta nödvändiga åtgärder för att de samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i nämnda lag behandlas på det sätt som bestäms i 27 §.

43 b §
Rätt att ingå avtal

Angående ordnande av samarbete på en gemensam arbetsplats enligt detta kapitel kan man komma överens på något annat sätt, i tillämpliga delar så som bestäms i 23 §. Beträffande samarbetsärenden som en arbetarskyddsfullmäktig sköter på en gemensam arbetsplats skall därvid beaktas vad som i 24 § föreskrivs om begränsningar i rätten att ingå avtal.

Den rätt en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten har att verka som arbetarskyddsfullmäktig i ärenden som omfattas av arbetarskyddssamarbetet och som följer av 51 § i arbetarskyddslagen kan inte begränsas genom ett avtal enligt 23 § 3 mom.

I ett avtal enligt 23 § kan man inte komma överens om avvikelse från det att en gemensam arbetsplats är en i 25 § avsedd arbetsplats.

43 c §
Samarbetsparterna på en gemensam arbetsplats

Samarbetsparter på en gemensam arbetsplats är den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten i fråga om de samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i arbetarskyddslagen eller dennes företrädare samt arbetarskyddsfullmäktigen i anställning hos den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten. Övriga samarbetsärenden som gäller arbetarskyddet behandlas av arbetsgivaren samt arbetarskyddsfullmäktigen i anställning hos denne.

Om en gemensam arbetsplats är en byggarbetsplats, har arbetstagare som är anställda hos olika arbetsgivare och som arbetar på arbetsplatsen rätt att särskilt för byggarbetsplatsen välja en gemensam arbetarskyddsfullmäktig jämte två ersättare att företräda dem vid arbetarskyddssamarbetet med samtliga arbetsgivare och egenföretagare på byggarbetsplatsen samt i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna.

43 d §
Gemensam arbetarskyddschef

Om arbetsgivarna inte har utsett en gemensam arbetarskyddschef, skall de uppgifter som enligt 28 § ankommer på arbetarskyddschefen skötas av den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på den gemensamma arbetsplatsen eller som är huvudentreprenör.

43 e §
Arbetarskyddsfullmäktigens rättigheter på en gemensam arbetsplats

I fråga om arbetarskyddsfullmäktigens rättigheter på en gemensam arbetsplats gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 31―35 §. För skötseln av de uppgifter som avses i detta kapitel har arbetarskyddsfullmäktigen rätt att följa och utreda att de åtgärder som anges i 51 § i arbetarskyddslagen vidtas på den gemensamma arbetsplatsen. Denna rätt gäller samtliga arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare som är verksamma på arbetsplatsen.

I fråga om arbetarskyddsfullmäktigens rättigheter på en gemensam byggarbetsplats gäller särskilt för varje byggarbetsplats vad som i 29―37 § bestäms om arbetarskyddsfullmäktigen.

43 f §
Tillstånd för en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos en utomstående arbetsgivare att röra sig på en gemensam arbetsplats

En arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos en i 50 § i arbetarskyddslagen avsedd arbetsgivare som låter utföra arbete på arbetsplatsen, skall med beaktande av de allmänna föreskrifterna om tillträde och säkerhet på arbetsplatsen för skötseln av sitt uppdrag ha rätt att få tillträde till en gemensam arbetsplats under samma förutsättningar som de arbetstagare han eller hon företräder.

43 g §
Behandlingen av arbetarskyddsärenden på en gemensam arbetsplats i arbetarskyddskommissionen

I fråga om arbetarskyddskommissionens uppgifter i samband med behandlingen på en gemensam arbetsplats av de samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i arbetarskyddslagen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 27 §.

Den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten skall vid behov ge en arbetsgivare som låter utföra arbete på en gemensam arbetsplats och egenföretagare samt, när behandlingen av ärendet så kräver, en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos en arbetsgivare som låter utföra arbete möjlighet att delta i behandlingen av samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i arbetarskyddslagen i en arbetarskyddskommission som avses i 38 § eller i ett motsvarande samarbetsorgan.

43 h §
Arbetarskyddssamarbete beträffande avvärjande av gemensamma risker

De samarbetsärenden enligt 26 § som föranleds av avvärjandet av gemensamma risker på arbetsplatser i enlighet med 54 § i arbetarskyddslagen behandlas på det sätt som bestäms i 27 §.

Arbetsgivare som är verksamma på sådana arbetsplatser som avses i 54 § i arbetarskyddslagen har rätt att avtala om att utse en gemensam arbetarskyddschef.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2006
AjUB 6/2006
RSv 64/2006

Nådendal den 11 augusti 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.