699/2006

Given i Helsingfors den 4 augusti 2006

Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § i inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer samt bilagan till förordningen

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i förordningen av den 14 december 2005 om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer (1029/2005) 1 § och bilagan till förordningen som följer:

1 §
Prestationer av samma slag som andra myndigheters prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Utlänningsverket uppbär en fast behandlingsavgift enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) första uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande,

2) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande,

3) registrering av uppehållsrätt eller uppehållstillståndshandling som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande,

4) överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument,

5) främlingspass eller resedokument för flykting, samt

6) visum.


Denna förordning träder i kraft den 21 augusti 2006.

Helsingfors den 4 augusti 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Regeringsråd
Riitta Koponen

Bilaga

UTLÄNNINGSVERKETS (UVI) AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
Prestation Avgift Grund
PRESTATIONER AV SAMMA SLAG SOM ANDRA MYNDIGHETERS PRESTATIONER
Ärenden som gäller
- första uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande 100 € 1 §/1
- nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande 100 € 1 §/2
- nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande, sökanden är studerande eller minderårig 50 € 1 §/2
- uppehållstillstånd för sökande av arbete som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande 50 € 1 §/2
- registrering av uppehållsrätt eller uppehållstillståndshandling som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande 40 € 1 §/3
- överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument 16 € 1 §/4
- beviljande av främlingspass eller resedokument för flykting 46 € 1 §/5
- främlingspass eller resedokument för flykting (avslagsbeslut) 40 € 1 §/5
- visum 35 € 1 §/6
PRESTATIONER FÖR VILKA UPPBÄRS EN AVGIFT TILL ETT LÄGRE BELOPP ÄN SJÄLVKOSTNADSVÄRDET
Ärenden som gäller
- förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan 400 € 2 §/1
- förvärv av finskt medborgarskap genom anmälan 240 € 2 §/2
- förvärv av finskt medborgarskap genom anmälan, sökanden är minderårig 100 € 2 §/2
- förvärv av finskt medborgarskap genom anmälan, om sökanden kan påvisa att han eller hon på grund av andra världskriget varit krigsbarn i Sverige, Danmark eller Norge 100 € 2 §/2
- förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus 34 € 2 §/3
- första uppehållstillstånd för studier (46 § i UtlL) 50 € 2 §/4
- första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 50 € 2 §/4
- annat första uppehållstillstånd 175 € 2 §/4
- nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit 100 € 2 §/5
- ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas (58 § 2 mom. i UtlL) 100 € 2 §/6
- återkallande av inreseförbud på ansökan 100 € 2 §/7
- intyg som utfärdas på begäran 20 € 2 §/8
SÖKANDE AV ÄNDRING I EN AVGIFT

En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har påförts kan inom sex månader från det att avgiften påfördes yrka på rättelse hos Utlänningsverket. Ändring i beslutet av den som avgjort rättelseyrkandet får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått kännedom om beslutet på rättelseyrkandet (11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.