693/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om kommersiell godstransport på väg

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på kommersiell godstransport på väg och på internationell godstrafik som kräver transporttillstånd.

Denna lag tillämpas inte, med undantag för bestämmelserna om transporttillstånd och förartillstånd, på sådana arbetsplatser eller fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden eller andra motsvarande områden eller vägar som har avskilts från allmän trafik och där det är tillåtet att röra sig endast i ett visst syfte eller med ägarens tillstånd, förutsatt att begränsningen har utmärkts synligt med vägmärken eller bommar eller på något annat tydligt iakttagbart sätt.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på transport av eget gods.

Som vägtransport betraktas inte korsande av en väg.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gemenskapstillstånd ett tillstånd som avses i rådets förordning (EEG) nr 881/92 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier, nedan förordningen om gemenskapstillstånd,

2) förartillstånd ett förartillstånd som hör samman med gemenskapstillståndet,

3) kopia av gemenskapstillstånd en av tillståndsmyndigheten utfärdad och styrkt kopia av ett gemenskapstillstånd,

4) inrikes trafiktillstånd ett tillstånd för kommersiell godstransport som sker någon annanstans i Finland än i landskapet Åland,

5) tillstånd för trafiktraktor ett tillstånd för kommersiell godstransport med trafiktraktor som sker någon annanstans i Finland än i landskapet Åland,

6) transporttillstånd ett tillstånd med stöd av vilket en i utlandet registrerad lastbil eller tung släpvagn får användas i Finland eller en i Finland registrerad lastbil eller tung släpvagn utomlands,

7) bilateralt tillstånd ett transporttillstånd för trafik mellan Finland och någon annan stat,

8) tillstånd som utfärdats i tredje land ett transporttillstånd för trafik mellan två länder, av vilka ingetdera är fordonets registreringsstat,

9) CEMT-tillstånd ett sådant transporttillstånd för trafik mellan lastningsplatser för gods i två olika medlemsstater som avses inom Europeiska transportministerkonferensen,

10) transittillstånd det miljöpoängsystem som under en övergångsperiod tillämpas på tunga lastbilar som reser genom Österrike eller något annat tillstånd som berättigar den som bedriver trafik att passera genom en annan stat,

11) fordon bil och trafiktraktor,

12) direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter rådets direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter,

13) väg en väg eller gata som är avsedd för allmän trafik eller som allmänt används för trafik.

2 kap.

Myndigheter

3 §
Tillståndsmyndigheter

Gemenskapstillstånd, förartillstånd, inrikes trafiktillstånd och tillstånd för trafiktraktor beviljas av länsstyrelsen.

Förartillstånd enligt 2 § 6 och 9 punkten beviljas av tullen och förartillstånd enligt 2 § 7, 8 och 10 punkten av Fordonsförvaltningscentralen. Tillstånd enligt 22 § beviljas av kommunikationsministeriet.

4 §
Behörig myndighet enligt rådets förordning

I Finland är kommunikationsministeriet den behöriga myndighet som avses i rådets förordning (EEG) nr 3118/93 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade.

3 kap.

Tillståndssystemet

5 §
Behovet av tillstånd

Fordonstransport av gods på väg mot ersättning kräver tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för transporter som avses i 7 §.

Om gods transporteras mot ersättning med ett hyrt fordon vars förare är fordonets uthyrare eller en person i uthyrarens tjänst eller en person som uthyraren anvisat eller förmedlat eller på något annat motsvarande sätt ordnat för uppdraget, anses uthyraren vara trafikidkare i stället för hyrestagaren.

6 §
Tillstånd för bedrivande av trafik

Ett gemenskapstillstånd som beviljats i Finland berättigar förutom till bedrivande av trafik mellan stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz även till annan utrikestrafik samt inrikestrafik, med undantag av landskapet Åland.

Ett inrikes trafiktillstånd berättigar till bedrivande av trafik i hela landet, med undantag för landskapet Åland, och till sådan utrikestrafik som avses i 3 och 4 mom.

Ett inrikes trafiktillstånd berättigar till bedrivande av sådana transporter som avses i bilagan till rådets första direktiv av den 23 juli 1962 om fastställande av vissa gemensamma regler för internationella transporter och som bedrivs mellan Finland och andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om transporterna enligt den finska lagstiftningen kräver trafiktillstånd.

Ett inrikes trafiktillstånd berättigar mellan Finland och stater som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till

1) att transportera mark- och stensubstanser samt oförädlat trävirke,

2) att utföra flyttnings- och utställningstransporter,

3) att transportera skadade eller trasiga motorfordon,

4) att till mottagaren föra en sådan maskin, anordning eller reservdel som denne brådskande behöver i stället för en trasig för att upprätthålla verksamheten vid en rörelse, en inrättning eller ett företag och att som returlast ta med sig den trasiga maskinen, anordningen eller reservdelen.

I de fall som avses i 4 mom. 1 och 2 punkten får även annat gods transporteras som returlast.

Tillstånd för trafiktraktor berättigar till att bedriva trafik i hela landet, med undantag av landskapet Åland.

Landskapet Åland fattar beslut om trafik som bedrivs i landskapet Åland. Trafiktillstånd som beviljats av Ålands landskapsregering berättigar till att transportera gods mellan Åland och det övriga Finland.

7 §
Kommersiell trafik som är befriad från tillståndsplikt

Tillstånd behövs inte för

1) transport av gods med ett fordon eller en fordonskombination vars största tillåtna totalmassa är högst 2 000 kilo,

2) transport av gods i samband med yrkesundervisning av förare, om den ges av en innehavare av undervisningsministeriets tillstånd att ordna utbildning,

3) sådan transport av gods i samband med näringsverksamhet som normalt ingår i den verksamheten och som sker med ett fordon som innehas av näringsidkaren,

4) transport av gods som sker i samband med entreprenader eller andra avtalade arbetsprojekt, då transporten sker med ett fordon som innehas av entreprenören eller någon annan prestationsskyldig, om transportkostnaderna för vägtransporten utgör högst 30 procent av entreprenaden eller arbetsprojektet,

5) transport som hör samman med jord- och skogsbruk eller djur- eller fiskerihushållning och som utförs med en trafiktraktor som innehas av en näringsidkare inom dessa branscher, när transporten sker inom en radie av 50 kilometer från näringsidkarens jord- och skogsbrukslägenhet eller verksamhetsställe för djur- och fiskerihushållning samt inom den kommun där lägenheten eller verksamhetsstället finns,

6) transport inom en enda kommuns område som hör samman med hemvårdstjänster och som utförs med ett fordon som innehas av en näringsidkare inom denna bransch,

7) spridning av marksubstanser, vatten, salt eller något annat motsvarande ämne på vägar eller gator i samband med väg- och gatuunderhållet,

8) intern transport som utförs av en koncern eller en därmed jämförbar sammanslutning, en kommun, en samkommun eller ett samfund, där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997), med fordon som innehas av den som ordnar transporten,

9) transport i anslutning till social- och hälsovårdsservice samt undervisningstjänster som en kommun, en samkommun eller ett samfund, där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, ordnar med fordon som innehas av den som ordnar transporten eller av en näringsidkare som levererar tjänsterna,

10) i lagen om posttjänster (313/2001) avsedd posttransport med ett fordon som besitts av innehavaren av koncession för postverksamhet,

11) liktransport,

12) transport för vilken arbetsgivaren betalar en löntagare ersättning till ett skattefritt belopp som godkänts av skatteförvaltningen, där godset hör samman med arbetsuppgifterna och transporten sker med ett fordon som innehas av löntagaren.

Andelen av kostnaderna för de transporter som avses i 1 mom. 3―6 punkten får utgöra högst 30 procent av hela näringsverksamhetens direkta kostnader under räkenskapsperioden, och den beräknas så att de direkta kostnaderna för transportverksamheten jämförs med de direkta kostnaderna för hela den näringsverksamhet som bedrivs under räkenskapsperioden.

Transportens andel innefattar förarens arbetsinsats vid lastning och lossning av godset, även då det sker någon annanstans än på en väg, till den del det sker för att möjliggöra transporten.

4 kap.

Förutsättningar för beviljande av tillstånd för bedrivande av trafik

8 §
Förutsättningar för tillstånd

Tillstånd för bedrivande av trafik skall beviljas en sökande som

1) har gott anseende,

2) har ett av Fordonsförvaltningscentralen utfärdat intyg över yrkesskicklighet,

3) har rättshandlingsförmåga, och

4) är solvent.

Tillstånd skall beviljas en juridisk person som uppfyller kravet i 4 punkten, om den juridiska personens trafikansvarige uppfyller kraven i 1―3 punkten.

Att kravet på gott anseende, yrkesskicklighet eller solvens uppfylls kan också visas med ett sådant intyg enligt direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter som utfärdats i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9 §
Gott anseende

Sökanden eller den trafikansvarige uppfyller inte kravet på gott anseende enligt 8 § 1 mom. 1 punkten, om han eller hon

1) under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff, eller

2) under det senaste året minst tre gånger har dömts till bötesstraff för brott mot bestämmelser om anställnings- eller löneförhållanden, bokföring, trafikidkande, iakttagande av kör- och vilotider, trafik- eller fordonssäkerhet, miljöskydd eller andra bestämmelser om yrkesansvar,

och gärningarna visar att han eller hon är uppenbart olämplig att bedriva tillståndspliktig godstrafik.

10 §
Trafikföretagarkurs

Syftet med en trafikföretagarkurs är att ge den som ämnar bli trafikföretagare tillräcklig yrkesmässig kompetens för kommersiell godstransport på väg.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om kursinnehållet och kursens längd.

11 §
Prov

Fordonsförvaltningscentralen svarar för ordnandet av ett prov som till sitt innehåll och sin struktur överensstämmer med direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter. Genom provet säkerställs att den som deltar uppfyller de krav på yrkesskicklighet som ställts i direktivet. Fordonsförvaltningscentralen kan vid utarbetandet av provuppgifterna och arrangerandet av provet bistås av utomstående experter.

Fordonsförvaltningscentralen godkänner att en person som inte har fullföljt en trafikföretagarkurs deltar i provet om han eller hon

1) i minst två år i huvudsyssla har arbetat i ansvarsfulla uppgifter inom transportbranschen, vilka hänför sig till administration, ekonomi eller operativa verksamhet, och det är uppenbart att personen har sådan kunskap och skicklighet som motsvarar trafikföretagarkursen, eller

2) har avlagt en examen enligt den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) inom handel, administration, teknik eller transport på minst yrkeshögskolenivå eller en specialyrkesexamen som lämpar sig för branschen och under minst ett år har arbetat i sådana uppgifter som avses i 1 punkten.

Om personen i fråga har fullföljt en trafikföretagarkurs för inrikestrafik i enlighet med de tidigare bestämmelserna eller har ett gällande inrikes trafiktillstånd kan provet ersättas med ett prov som omfattar utrikestrafikdelen. Den som genomgått en kurs för trafiktraktorföretagare eller som har ett tillstånd för trafiktraktor skall dessutom avlägga ett prov som omfattar de ämnesområden i trafikföretagarprovet som inte ingår i kursen för trafiktraktorföretagare.

12 §
Intyg

Fordonsförvaltningscentralen utfärdar ett sådant intyg som avses i artikel 10.3 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter till en person som har blivit godkänd i det prov som ordnas av Fordonsförvaltningscentralen eller som har ett sådant examensintyg inom logistikbranschen från en teknisk yrkeshögskola som omfattar de ämnesområden som förutsätts i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter.

När gemenskapstillstånd ansöks för bedrivande av godstrafik på landsväg i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland utfärdar polisen på hemorten ett sådant intyg över gott anseende som avses i artikel 8 i direktivet om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter. Ett sådant intyg över solvens som avses i artikel 9 i direktivet utfärdas av ett kreditinstitut eller av en revisor eller revisionssammanslutning som Centralhandelskammaren eller en handelskammare har godkänt och ett sådant intyg över yrkesskicklighet som avses i artikel 10 i direktivet av länsstyrelsen, om personen i fråga första gången har fått rätt att bedriva godstrafik före den 2 oktober 1999 och i annat fall av Fordonsförvaltningscentralen.

13 §
Solvens

En sökande eller innehavare av trafiktillstånd skall anses vara solvent om han eller hon på ett adekvat sätt förmår uppfylla sina förpliktelser och visar att han eller hon har tillräckliga ekonomiska resurser att inleda trafik och att sköta den på ett ändamålsenligt sätt.

Som medel betraktas sökandens eller innehavarens

1) finansieringstillgångar, inberäknat möjligheter till överdrag och innestående krediter som beviljats av kreditinstitut,

2) omsättningstillgångar,

3) anläggningstillgångar som kan utnyttjas som säkerhet och andra långfristiga placeringar.

Om den som ansöker om eller innehar ett trafiktillstånd är en fysisk person eller ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, kan även den fysiska personens, bolagsmännens eller de ansvariga bolagsmännens personliga egendom som kan utnyttjas som säkerhet betraktas som medel.

Vid inledande av trafik eller utökande av antalet fordon fås beloppet av de disponibla medlen genom att de medel som uträknats enligt 2 mom. minskas med de kostnader för anskaffning av fordon, lokaler, maskiner och anordningar som föranleds av att trafik inleds eller antalet fordon utökas.

Som medel betraktas den del som är betald av ett fordon som köpts på avbetalning.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om hur stora disponibla medel sökanden skall ha i förhållande till vart och ett av sökandens fordon.

14 §
Påvisande av ekonomiska resurser

Att de ekonomiska resurserna är tillräckliga visas genom att tillståndsmyndigheten tillställs

1) en säkerhet, som kan vara en borgensförbindelse som ställts av ett kreditinstitut eller en bankdeposition, eller

2) ett intyg utfärdat av en revisor eller revisionssammanslutning som Centralhandelskammaren eller en handelskammare har godkänt eller av en revisor eller revisionssammanslutning inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Den handling som avses i 1 mom. skall ges in till tillståndsmyndigheten vid ansökan om och förnyande av tillstånd. Om tillståndshavaren har fler än ett tillstånd och deras giltighetstid löper ut vid olika tidpunkter, skall handlingen sändas in med högst fem års mellanrum.

5 kap.

Trafikansvarig

15 §
Trafikansvarig

Juridiska personer skall alltid ha en av länsstyrelsen godkänd trafikansvarig som uppfyller kraven och som faktiskt och varaktigt sköter denna uppgift, svarar för att trafiken sköts i enlighet med bestämmelserna och tillståndsvillkoren och företräder företaget i kontakterna med de myndigheter som beviljar trafiktillstånd och övervakar trafiken.

En fysisk person som har ett gemenskapstillstånd, inrikes trafiktillstånd eller tillstånd för trafiktraktor kan godkännas som trafikansvarig för en juridisk person endast om han eller hon på basis av delägarskap eller aktieinnehav har bestämmanderätt eller är likställd med de andra delägarna i bolaget eller sammanslutningen.

I en koncern eller en därmed jämförbar sammanslutning kan en och samma person godkännas som trafikansvarig för två eller flera juridiska personer.

16 §
Byte av trafikansvarig

Om den trafikansvarige måste bytas ut på grund av dödsfall, plötslig allvarlig sjukdom, olycksfall eller någon annan därmed jämförbar oförutsebar orsak, skall ansökan om godkännande av en annan person utan dröjsmål tillställas tillståndsmyndigheten. Om en person som uppfyller de föreskrivna kraven i fråga om yrkesskicklighet inte genast kan föreslås för detta uppdrag, skall de utredningar som visar att kraven uppfylls ges in så snart som möjligt, dock senast ett år efter den händelse som lett till byte av person.

6 kap.

Tillståndsförfarandet

17 §
Tillståndsansökan

Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen hos länsstyrelsen på sökandens hemort. Ansökan skall innefatta de uppgifter som tillståndsmyndigheten har begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

Om sökanden inte har någon hemort i Finland, skall tillståndet sökas hos länsstyrelsen i Södra Finlands län och den trafikansvarige skall sända sina kontaktuppgifter till länsstyrelsen i Södra Finlands län.

18 §
Beviljande av tillstånd

Gemenskapstillstånd, inrikes trafiktillstånd och tillstånd för trafiktraktor beviljas för fem år i sänder. Vid beviljandet av gemenskapstillstånd iakttas vad som bestäms i förordningen om gemenskapstillstånd.

Nya sökande beviljas inte inrikes trafiktillstånd. Ett inrikes trafiktillstånd hör samman med ett bestämt fordon.

Tillståndet får inte överlåtas för att användas av någon annan.

19 §
Ändring och förnyande av tillstånd

Ansökan om ändring eller förnyande av tillstånd skall göras i den ordning som föreskrivs för ansökan om tillstånd.

Om ansökan om förnyat tillstånd har gjorts senast en månad före tillståndets sista giltighetsdag, får trafiken fortgå med stöd av det gamla tillståndet tills ärendet har avgjorts.

Som förnyande av inrikes trafiktillstånd anses också en ändring av tillstånd för bedrivande av trafik som görs med anledning av ändring av bolagsform.

20 §
Återkallande av tillstånd

Tillståndsmyndigheten kan återkalla ett tillstånd helt eller för viss tid om tillståndshavaren inte längre uppfyller kraven för erhållande av tillstånd.

Om tillståndshavaren eller den trafikansvarige har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 9 §, men fortfarande skall anses uppfylla kravet på gott anseende, kan återkallandet till sin omfattning gälla endast ett eller flera tillstånd som gäller ett bestämt fordon.

Angående återkallande av gemenskapstillstånd gäller dessutom vad som bestäms i artikel 8 i förordningen om gemenskapstillstånd. Vad som där bestäms om återkallande av gemenskapstillstånd tillämpas också på återkallande av inrikes trafiktillstånd.

I fråga om kravet på solvens eller yrkesskicklighet skall tillståndsmyndigheten innan tillståndet återkallas ge tillståndshavaren tillfälle att korrigera bristen inom en frist som tillståndsmyndigheten fastställer. Fristen får inte vara kortare än tre månader.

I fråga om kravet på gott anseende skall tillståndsmyndigheten innan tillståndet återkallas ge tillståndshavaren en skriftlig varning om tillståndshavarens överträdelser eller brott bedömda som helhet är ringa.

21 §
Temporärt återkallande av tillstånd för ett bestämt fordon eller kopia av gemenskapstillstånd

Om tillståndshavaren eller en person i tillståndshavarens tjänst eller en förare som tillståndshavaren i övrigt anlitar har dömts för upprepade och allvarliga förseelser mot bestämmelser som gäller trafik- eller fordonssäkerhet, kan länsstyrelsen för viss tid, högst tre månader, återkalla ett tillstånd för ett bestämt fordon eller en kopia av gemenskapstillstånd som avses i denna lag. Antalet tillstånd eller kopior av gemenskapstillstånd som återkallas bestäms utifrån det totala antalet tillstånd och kopior som tillståndshavaren har samt utifrån antalet förseelser och hur allvarliga de är. Om återkallande av tillstånd eller kopia är oskäligt kan länsstyrelsen ge tillståndshavaren enbart en varning.

7 kap.

Internationella transporter

22 §
Internationella transporter

En lastbil och tung släpvagn som registrerats i utlandet eller som registrerats i Finland men uthyrts till utlandet skall ha ett transporttillstånd som beviljas av kommunikationsministeriet, om inte något annat följer av internationella överenskommelser eller Europeiska gemenskapernas lagstiftning.

Kommunikationsministeriet kan på grundval av reciprocitet i enlighet med en internationell förpliktelse och överenskommelse som är bindande för Finland avtala om smärre avvikelser från tillståndsarrangemangen.

Kommunikationsministeriet kan i enskilda fall av tvingande skäl befria sådana fordon eller transporter som det inte avtalats om i internationella överenskommelser från kravet på transporttillstånd.

23 §
Förutsättningar för beviljande av transporttillstånd för utrikestransporter

Tillståndsmyndigheten beviljar transporttillstånd för utrikestransporter på ansökan. Ansökan skall innefatta de uppgifter som tillståndsmyndigheten har begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

Tillståndsmyndigheten skall bevilja transporttillstånd, om tillstånd enligt en internationell förpliktelse som är bindande för Finland kan anvisas den transport ansökan gäller. Tillståndsmyndigheten kan bestämma en ansökningstid för tillståndet. Om endast en del av de sökande kan beviljas tillstånd på grund av det ringa antalet tillstånd, skall tillstånd beviljas de sökande vars transport effektivast utnyttjar den transporträtt som hänför sig till det tillstånd ansökan gäller.

24 §
Återlämnande av transporttillstånd

Tillståndshavaren är skyldig att utan dröjsmål till tillståndsmyndigheten återlämna ett tillstånd som inte kommer att användas eller som inte använts. Tillståndsmyndigheten kan kräva att transporttillståndet återlämnas om tillståndshavaren inte använder tillståndet och inte heller börjar använda tillståndet inom en skälig tid som bestäms av tillståndsmyndigheten.

Tillståndsmyndigheten har rätt att få handräckning av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet för övervakningen av att 1 mom. iakttas och för verkställigheten av den bestämmelsen.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §
Fordon som används i trafik

Innehavaren av ett tillstånd som berättigar till att bedriva trafik svarar för att de fordon som används i den tillståndspliktiga trafiken

1) innehas uteslutande av tillståndshavaren, vilket antecknats i fordonsregistret, eller

2) används av tillståndshavaren på grundval av ett skriftligt hyresavtal, varvid hyresavtalet i original eller en bestyrkt kopia av det skall medföras i fordonet; om fordonets hyrestagare inte är dess förare, skall skriftlig utredning om att föraren är anställd hos hyrestagaren medföras i fordonet.

Innehavaren av ett tillstånd som berättigar till att bedriva trafik svarar för att det fordon som används i tillståndspliktig trafik har namnet och kontaktuppgifterna för innehavaren av gemenskapstillstånd, inrikes trafiktillstånd eller tillstånd för trafiktraktor tydligt antecknade på en synlig plats.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller inte ett ersättande fordon som används på grund av att det fordon som vanligen används för transporterna under en kort tid är ur funktion.

26 §
Dödsbons och konkursbons rätt att fortsätta trafiken

Avlider en tillståndshavare, får dödsboet under högst 18 månader fortsätta trafiken, förutsatt att dödsboet inom tre månader från dödsdagen för godkännande hos tillståndsmyndigheten anmäler en person som ansvarar för tillståndshavarens förpliktelser och som uppfyller villkoren enligt 8 § 1 mom. 1 och 3 punkten.

Om en tillståndshavare försätts i konkurs får konkursboet fortsätta trafiken i högst tre månader från konkursens början. Under denna tid svarar de som förvaltar konkursboet för tillståndshavarens förpliktelser.

27 §
Lämnande av uppgifter

En trafikidkare skall på begäran lämna länsstyrelsen de uppgifter om trafiken och ekonomin som gäller ett tillstånd.

En trafikidkare skall på begäran lämna tullen och Fordonsförvaltningscentralen de uppgifter om trafiken och ekonomin som gäller ett transporttillstånd.

28 §
Polisens underrättelseskyldighet

Polisen på tillståndshavarens hemort skall utan dröjsmål underrätta tillståndsmyndigheten om sådana omständigheter i dess vetskap som kan leda till att tillståndet återkallas eller en varning ges enligt 20 eller 21 §.

29 §
Skyldighet att visa upp dokument

Då trafik bedrivs skall vid behov ett giltig inrikes trafiktillstånd, tillstånd för trafiktraktor eller transporttillstånd i original eller en kopia av ett gemenskapstillstånd samt ett förartillstånd eller ett hyresavtal, en bestyrkt kopia av det eller en utredning enligt 25 § 1 mom. 2 punkten medföras i fordonet.

Dokument som avses i 1 mom. skall på anmodan visas upp för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman.

30 §
Avbrytande av en transport

En polis-, tull- eller gränsbevakningsman skall avbryta en transport om den som utför transporten inte genast kan visa upp ett sådant dokument som avses i 29 §, om det inte föreligger särskilda skäl för att tillåta att transporten fortsätter.

Om en transport avbryts har en polis-, tull- eller gränsbevakningsman rätt att vid behov ta hand om fordonets registerutdrag och registreringsskyltar. Dessa skall återlämnas när det inte längre föreligger någon grund för avbrytande av transporten.

31 §
Rättelseyrkande och ändringssökande

I Fordonsförvaltningscentralens beslut om tillåtelse att delta i provet som avses i 11 § och i underkända provprestationer kan ändring inte sökas genom besvär. Rättelse i beslut som gäller tillåtelse att delta i provet och rättelse i provprestationer får sökas hos Fordonsförvaltningscentralen. Till beslutet skall fogas anvisningar om framställande av rättelseyrkande. Rättelseyrkandet skall framställas skriftligen inom 30 dagar från den dag då personen i fråga fick kännedom om avslaget. I 2 mom. bestäms om sökande av ändring i Fordonsförvaltningscentralens beslut angående rättelseyrkandet.

Ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

32 §
Straffbestämmelser

Den som bedriver trafik som avses i denna lag utan behörigt tillstånd, skall för olovligt bedrivande av godstrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som överlämnar ett tillstånd för att användas av någon annan, underlåter att göra den anteckning som avses i 25 § 2 mom., åsidosätter den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 27 § eller underlåter att iaktta vad som bestäms i 29 §, skall för brott mot bestämmelserna i lagen om kommersiell godstransport på väg dömas till böter.

33 §
Personregisteruppgifter

Tillståndsmyndigheten har rätt att få uppgifter ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret och utsökningsregistret samt skatteskuldsuppgifter av skatteförvaltningen för behandling av ärenden som gäller beviljande, förnyande och återkallande av gemenskapstillstånd, inrikes trafiktillstånd och tillstånd för trafiktraktor.

34 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006. Lagens 25 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 juli 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig godstrafik på väg (342/1991) jämte ändringar samt 5 § i förordningen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig godstrafik på väg (346/1991), sådan den lyder i förordning 1110/1995.

35 §
Övergångsbestämmelser

De trafiktillstånd som beviljats före denna lags ikraftträdande förblir i kraft under den tid som anges i tillståndet.

De ansökningar om trafiktillstånd samt anmälningar om byte av den trafikansvarige som har lämnats in före denna lags ikraftträdande, men inte avgjorts när denna lag träder i kraft, avgörs i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

En tillståndshavare som vid denna lags ikraftträdande har trafiktillstånd och den som vid lagens ikraftträdande är trafikansvarig i ett företag som bedriver yrkesmässig trafik anses uppfylla det krav på yrkesskicklighet som föreskrivs i denna lag.

Intyg som utfärdats före denna lags ikraftträdande över trafikföretagarkurser och skriftliga slutprov samt över praktisk erfarenhet förblir i kraft som sådana. De läroanstalter som utfärdat intygen skall lämna uppgifter om intygen till Fordonsförvaltningscentralen inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 24/2006
KoUB 12/2006
RSv 71/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.