678/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen av den 7 april 2000 om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (344/2000) ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 7 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I 7 a § i denna lag föreskrivs om rätten till information i ett tvistemål som avses i 1 mom.

7 a §
Rätt till information i tvistemål

Domstolen kan vid en rättegång i ett tvistemål som gäller kränkning av immateriella rättigheter om vilka föreskrivs i de lagar som avses i 1 § 1 mom. på begäran av käranden ålägga en svarande som har konstaterats ha kränkt en sådan rätt i kommersiell skala att ge nödvändig information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som har kränkt rätten. Ett åläggande får dock inte ges, om det skulle orsaka svaranden oskälig olägenhet jämfört med hur viktig informationen är.

Information som avses i 1 mom. är

1) namn och adress på varornas eller tjänsternas producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer, innehavare samt på grossister och detaljister,

2) uppgifter om mängden av och de erhållna priserna för producerade, tillverkade, levererade, mottagna eller beställda varor eller tjänster.

Domstolen kan vid vite ålägga svaranden att ge den information som avses i denna paragraf. Domstolen bestämmer hur informationen skall ges. I fråga om en svarandes skyldighet eller rätt att vägra yppa en omständighet gäller det som i 17 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om vittne.

Domstolen kan av särskilda skäl förordna att ett åläggande enligt denna paragraf skall iakttas innan det har vunnit laga kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På tvistemål som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 26/2006
LaUB 6/2006
RSv 67/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tanja Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.