674/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 3 § 1 mom. och 7 § 1 mom., sådana de lyder i lag 305/2004, samt

fogas till lagen en ny 4 b § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Registeransvariga

Utlänningsverket bär som registeransvarig huvudansvaret för delregistret för ansökningsärenden, delregistret för främlingspass och resedokument för flykting, delregistret för övervakning av inresor och utresor, delregistret för examina samt delregistret för medborgarskapsärenden, vilka ingår i utlänningsregistret. Dessa delregister förs av utlänningsverket.


4 b §
Skydd av identifieringsuppgifter som grundar sig på fysiska egenskaper

Vid registrering eller annan behandling av sådana identifieringsuppgifter i elektronisk form som grundar sig på en persons fysiska egenskaper skall den registeransvarige särskilt sörja för dataskyddet vid registreringen och annan behandling av dessa identifieringsuppgifter.

Den registeransvarige skall också svara för det ovan avsedda dataskyddet i fråga om en tredje part som på uppdrag av den registeransvarige helt eller delvis registrerar identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper.

7 §
Uppgifter som registreras

I utlänningsregistret får i den mån det är nödvändigt som identifieringsuppgifter om en person som avses i 5 eller 6 § införas ärendets nummer och klientnummer, namn, fotografi, namnteckningsprov, utlåtande om DNA-analys, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, personbeteckning, uppgifter om medborgarskap och nationalitet, uppgifter om yrke, utbildning och språkkunskaper, uppgifter om civilstånd och familjeförhållanden, uppgift om hemkommun, adress- och andra kontaktuppgifter samt uppgifter om resedokument och om de kort enligt 96 § i utlänningslagen som visar att ett ansökningsärende är anhängigt.Denna lag träder i kraft den 21 augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 25/2005
FvUB 13/2006
RSv 92/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.