672/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 3 § 3 mom. 2 punkten samt 23 § 1 mom. 3 punkten och

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

3 §
Informationssystemet för förvaltningsärenden

I informationssystemet får även annan nödvändig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. polislagen registreras enligt följande:


2) för skötseln av polisens uppgifter enligt lagen om identitetskort (829/1999) nödvändig information om ansökan, beslut, tillstånd, polisens åtgärder, hinder, anmärkning och anmälan som avses i nämnda lag och för skötseln av polisens och finska beskickningars uppgifter enligt passlagen (671/2006), uppgifter om passansökningar och beslut i passärenden, uppgifter om pass eller andra resedokument som har utfärdats av en finsk myndighet, uppgifter om pass som förkommit, blivit stulna eller tillvaratagits samt uppgifter om hinder mot utfärdande av pass och anmärkningar som hänför sig till passärenden (uppgifter om identitetskort och pass),


10 a §
Skydd av identifieringsuppgifter som grundar sig på fysiska egenskaper

Vid registrering eller annan behandling av sådana identifieringsuppgifter i elektronisk form som grundar sig på en persons fysiska egenskaper skall den registeransvarige och tillståndsmyndigheten särskilt sörja för dataskyddet vid registreringen och annan behandling av dessa identifieringsuppgifter.

Den registeransvarige skall också svara för det ovan avsedda dataskyddet i fråga om en tredje part som på uppdrag av den registeransvarige helt eller delvis registrerar identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper.

23 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Ur informationssystemet för förvaltningsärenden skall uppgifter utplånas enligt följande:


3) bilduppgifter då tre år har förflutit sedan utgången av giltighetstiden för det av polisen eller en myndighet inom utrikesförvaltningen beviljade tillståndet eller för det förvaltningsbeslut för vars beredning fotografiet eller namnteckningsprovet av en person senast användes; om ett tidigare tillstånd eller beslut har en längre giltighetstid än det tillstånd eller beslut som senast tillkommit skall dock uppgifterna utplånas då tre år har förflutit sedan utgången av giltighetstiden för det tillstånd eller beslut som har tillkommit tidigare men som har en längre giltighetstid,Denna lag träder i kraft den 21 augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 25/2005
FvUB 13/2006
RSv 92/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.