651/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 29 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 795/2000, och

ändras den svenska språkdräkten i rubriken för 14 §, 14 § 1 mom., 14 a § 2 mom., 14 b § och 26 b § 1 mom.,

sådana de lyder, den svenska språkdräkten i rubriken för 14 § samt 14 § 1 mom. i lag 1073/1996, 14 a § 2 mom. och 14 b § i lag 756/2004 samt 26 b § 1 mom. i lag 992/1998, som följer:

14 §
Tillämpning av aktiebolagslagen

På värdepapperscentralen tillämpas aktiebolagslagen (624/2006), om inte något annat följer av denna lag eller av annan lagstiftning om värdepapperscentralen.


14 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepapperscentralen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

14 b §
Deltagande i bildande av ett utländskt europabolag genom fusion

Om värdepapperscentralen deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att värdepapperscentralen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

26 b §
Privata aktiebolags och utländska värdepapper

Utan hinder av 2 § kan i värdepapperscentralens regler bestämmas att i aktiebolagslagen avsedda privata aktiebolags värdepapper kan överföras till värdeandelssystemet. Därvid skall iakttas bestämmelserna i detta kapitel och 4 kap. i aktiebolagslagen. Närmare föreskrifter om förfarandet meddelas i värdepapperscentralens regler.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.