648/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 108 § 4 mom. och 113 § 4 mom., samt

ändras 29 a § 3 mom., 29 b § 1 mom., 34 a § 2 mom., 34 b § 1 mom. och 37 § 2 mom.,

av dem 29 a § 3 mom., 29 b § 1 mom., 34 a § 2 mom. och 34 b § 1 mom. sådana de lyder i lag 755/2004, som följer:

29 a §

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten eller bestämmelserna om fusion, upplösning eller överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

29 b §

Om ett fondbolag deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom.i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbolaget inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten eller bestämmelserna om fusion, upplösning eller överlåtelse av förvaltningen av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.


34 a §

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

34 b §

Om ett förvaringsinstitut deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte för denna fusion ge ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag beviljats har meddelat registermyndigheten att förvaringsinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om avslutande av verksamheten i Finland eller bestämmelserna i 11 § 2 mom. i denna lag. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.


37 §

Finansinspektionen ger, när det gäller fondbolag och förvaringsinstitut, sådana förordnanden som avses i 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.