643/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 66 och 71 § i sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 66 § 1 mom. och 71 § 2 mom. som följer:

66 §

En eller flera av Centralhandelskammaren godkända revisorer såsom oberoende sakkunnig skall ge utlåtande om fusionsplanen till de sparbanker som deltar i fusionen. I utlåtandet skall bedömas om fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att väsentligt inverka på bedömningen av orsaken till fusionen, värdet av den egendom som övergår till den övertagande sparbanken samt vederlagets värde och dess skifte. I utlåtandet till den övertagande sparbanken skall särskilt nämnas om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av sparbankens skulder.


71 §

Om någon överenskommelse om inlösningsrätten eller inlösningsvillkoren inte nås, skall tvisten lämnas för avgörande av skiljemän, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 18 kap. 3―5 och 8―10 § i aktiebolagslagen (624/2006). Vid fastställandet av inlösningspriset beaktas inte omständigheter som har uppkommit efter det principalmöte som beslutat om fusionen. På inlösningspriset skall räknas gängse ränta för tiden mellan delgivningen av yrkandet på skiljeförfarande och fastställandet av inlösningspriset. Grundfondsandelsägaren skall inom tre månader från principalmötet delge Centralhandelskammaren och sparbanken yrkandet på skiljeförfarande. Efter delgivningen av yrkandet har grundfondsandelsägaren endast rätt till inlösningsbeloppet. Om det i ett senare skede av inlösningsförfarandet konstateras att grundfondsandelsägaren inte har rätt till inlösning, har denne dock rätt till vederlag.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På fusion och delning skall tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om fusions- eller delningsplanen anmäls för registrering före ikraftträdandet.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.